رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و ترکیبات شیمیایی کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L) در مناطق شمالی استان ایلام "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873775
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۴۵
سرشناسه : ‏طهماسبی ، ، منوچهر‏
عنوان : اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و ترکیبات شیمیایی کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L) در مناطق شمالی استان ایلام
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه گیلان
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علوم باغبانی-گیاهان دارویی و معطر
صفحه شمار : ۲۷۹ص
چکيده : به‌منظور بررسي تأثير سطوح مختلف آبیاری و تراکم کشت بر عملكرد، اجزاي عملكرد و ترکیبات شیمیایی گیاه کنگر‌فرنگی، آزمايشي به‌صورت كرت‌هاي خرد شده در قالب طرح پایه بلوك‌هاي كامل تصادفي، با سه تكرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سرابله واقع در استان ایلام طی سال‌ زراعی 95-1394 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل تنش خشکی در چهار سطح (100، 75، 50 و 25 درصد نیاز آبی) به عنوان عامل اصلی و تراکم در چهار سطح (10، 20، 30 و 40 هزار بوته در هکتار به ترتیب با فواصل 2، 1، 67/0 و 5/0 متر در طول و 5/0 متر بین ردیف) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع کل (254 سانتی‌متر)، ارتفاع تا شروع شاخه‌های جانبی (170 سانتی‌متر)، میانگین قطر تاج‌پوشش (136 سانتی‌متر)، تعداد برگ (59 عدد در بوته) و وزن هزار دانه (39 گرم) با تراکم 40000 بوته در هکتار تحت شرایط 100 درصد نیاز آبی گیاه به‌دست آمد. بیشترین تعداد غنچه (13 عدد در بوته) و شاخه جانبی (13 عدد در بوته) در تراکم 10000 بوته در هکتار تحت شرایط 100 درصد نیاز آبی مشاهده شد. بیشترین وزن تر و خشک کل اندام هوایی، عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه به‌ترتیب با میانگین 64943، 25416، 3339 و 694 کیلوگرم در هکتار متعلق به 40000 بوته در هکتار تحت شرایط 100 درصد نیاز آبی به‌دست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، این گیاه حتی در شرایط سخت کم‌آبی، توانایی بالایی در تولید علوفه، دانه، غنچه و اندام‌های هوایی دارد. به‌طوری‌که در شرایط تنش شدید خشکی (25 درصد نیاز آبی) و تراکم 40000 بوته در هکتار، بیش از 14 تن اندام هوایی خشک، 5/2 تن دانه و 5/0 تن روغن دانه در هکتار عملکرد داشت. نتیجه بررسی کیفی علوفه اندام‌های گیاه به تفکیک برگ، ساقه، غنچه و بذر نشان داد که از مجموع حدود 24 تن عملکرد ماده خشک علوفه در هکتار در تیمار شاهد، به‌ترتیب 39، 34، 15 و 12 درصد آن متعلق به غنچه، ساقه، برگ و بذر بود. کم بودن میزان علوفه برگ‌ها نسبت به اندام‌های غنچه و ساقه، به‌دلیل برداشت گیاه در سال دوم بود. افزایش تنش خشکی موجب کاهش عملکرد علوفه (ماده خشک، پروتئین خام، ماده خشک قابل هضم و کربوهیدرات‌های محلول در آب) ولی افزایش کیفیت و ارزش تغذيه‌اي علوفه (افزایش میزان پروتئین خام، ماده خشک قابل هضم و کربوهیدرات‌های محلول در آب )، با وجود افزایش نسبی ADF و NDF، در کنگرفرنگی گردید. افزایش تراکم نیز منجر به افزایش عملکرد، درصد کربوهیدرات محلول در آب، درصد خاکستر کل، درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و درصد فیبر نامحلول در شوینده خنثی و کاهش درصد پروتئین خام، درصد ماده خشک قابل هضم و درصد فیبر خام گردید. به‌طورکلی، با توجه به اینکه عملکردهای پروتئین خام، ماده خشک قابل هضم و کربوهیدرات‌های محلول در آب، کاملا تحت تاثیر عملکرد ماده خشک قرار داشته و مهم‌ترین صفت برای کشاورزان، وزن خشک محصول می‌باشد، لذا تیمار شاهد (بدون تنش آبی) و تراکم 40000 بوته در هکتار، بالاترین عملکرد ماده خشک (برگ، ساقه، غنچه و دانه به‌ترتیب 4100، 9637، 11680، 3339 و در مجموع 28756 کیلوگرم در هکتار ) داشته و قابل توصیه برای تولید علوفه است. نتایج بررسی مواد موثره دو اندام برگ و غنچه گیاه نشان داد که افزایش تنش رطوبتی باعث کاهش 78 و 11 درصدی میزان نارنجین نسبت به شاهد در عصاره غنچه و برگ شد. بیش‌ترین میزان کافئیک اسید در عصاره برگ (74/0 میلی‌گرم در گرم ماده خشک) و اثر متقابل آبیاری کامل و تراکم 10 هزار بوته مشاهده شد. خشکی باعث افزایش بیوسنتز کافئیک و کلروژنیک اسید غنچه شد اما در اثر متقابل با تراکم، فقط کلروژنیک اسید در تنش شدید آبی و تراکم 10 هزار بوته بیش‌ترین مقدار را داشت. تجزيه ی عصاره اندام‌های مصرفی نشان داد که کافئیک اسید و نارنجین در عصاره برگی و کلروژنیک اسید در عصاره غنچه بیش‌ترین مقدار را داشتند.
: To study the effect of different irrigation regimes and plant densities on yield, yield components and morphological traits of artichoke (Cynara scolymus L.), an experiment was conducted as split plot in a randomized complete block design with three replications at Sarabelle Agricultural Research Station in Ilam province during 2014-2015. The treatments comprised four irrigation regime, 25 %, 50 %, 75 % and 100 % (control) of the water requirement of the plant in the main plots and four plant densities, 10000, 20000, 30000 and 40000 bushes in hectare, in sub plots. The results showed that the highest total height (254 cm), height to the beginning of lateral branches (170 cm), mean canopy diameter (136 cm), number of leaves (59 per plant) and 1000-seed weight (39 g) At a density of 40,000 plants per hectare under 100% water requirement the plant was obtained. The highest number of buds (13 pcs. Per plant) and lateral shoots (13 pcs. Per plant) were observed at 10000 plant ha-1 under 100% water requirement. The highest fresh and dry weight of shoot, seed yield and seed oil yield were obtained with average of 64943, 25416, 3339 and 694 kg / ha with 40,000 plants / ha under 100% water requirement, respectively. According to the results of this study, the highest yield was obtained at 40,000 plants / ha under 100% water requirement of the plant, but even in severe dehydration conditions, it had high ability to produce forage, seed, bud and shoot. In high drought stress conditions (25% water requirement) and density of 40,000 plants / ha, more than 14 ton dry shoots, 2.5 ton grain and 0.5 ton oil seed per hectare..The results of qualitative study of forage of plant organs by leaves, stems, buds and seeds showed that out of a total of about 24 tons of dry matter yield per hectare in the control treatment, 39, 34, 15 and 12% belong to buds, stems, and leaves, respectively. And it was the seed. The low amount of leaf forage compared to bud and stem organs was due to plant harvest in the second year. Increasing drought stress decreases forage yield (dry matter, crude protein, digestible dry matter and water-soluble carbohydrates) but increases the quality and nutritional value of forage (increasing crude protein, digestible dry matter and water-soluble carbohydrates), despite the relative increase in ADF and NDF was in artichokes. Increasing the density also led to increased yield, percentage of water-soluble carbohydrates, percentage of total ash, percentage of insoluble fibers in acidic detergent and percentage of insoluble fiber in neutral detergent and decreased percentage of crude protein, percentage of digestible dry matter and percentage of crude fiber. In general, due to the fact that the functions of crude protein, digestible dry matter and water-soluble carbohydrates are completely affected by dry matter yield, and the most important trait for farmers is the dry weight of the crop, so the control treatment (without water stress) and density 40,000 plants per hectare have the highest dry matter yield (leaves, stems, buds and seeds (4100, 9637, 11680, 3339 and a total of 28756 kg / ha, respectively) and are recommended for forage production.The results showed that the active ingredients of the two leaves and buds of the plant , increasing drought stress caused 78 and 11% reduction in naringin amount compared to control treatment of bud and leaf extract, respectively. The maximum amount of caffeic acid (0.74 mg/g dry matter) was observed in leaf extract and interaction effect of full irrigation and 10 thousand bushes in hectare. Drought improved caffeic and chlorogenic acid biosynthesis of bud, but in interaction effect with density, only chlorogenic acid had the highest amount in sever water stress and 10 thousand bushes in hectare.Among consumed organs extract, caffeic acid and naringin had the highest amount in leaf extract, and chlorogenic acid in bud extract.
توصیفگر : تراکم
: تنش خشکی
: صفات کیفی علوفه
: کافئیک اسید
شناسه افزوده : حمیداوغلی‏ ، یوسف‏
شناسه افزوده : ‏دانشگاه گیلان
عنوان ديگر : Effect of irrigation and planting density on yield and chemical compounds of artichoke (Cynara scolymus L.) in the northern region of Ilam province.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی