رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر پرایمینگ بذری بر خصوصیات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد ان در سه رقم گندم دیم "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873758
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۴۱
سرشناسه : ‏صفری ، ، کیانوش‏
عنوان : اثر پرایمینگ بذری بر خصوصیات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد ان در سه رقم گندم دیم [پایان نامه]
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه کردستان
سال تحصیل : ۱۴۰۰
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : زراعت
صفحه شمار : ۲۴۵ص
چکيده : به منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکک، عملککرد واجزای عملکرد در سه رقم گندم نان ریژاو، سکرداری و ککریم مطالعکه ای در شکرای آزمایشکگاه، گلخانکه،لوله های گلدانی داخل مزرعه و مزرعه به صورت فاکتوریل در قالب طکرح ککاملات تصکادفی و بلکوم کامکلتصادفی با 4 و 3 تکرار در سال های 4354 59 و 4359 59 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع - -طبیعی کرمانشاه انجام شد. در مطالعات آزمایشگاهی و گلخانه ای، 44 تیمار پرایمینگ بذر شامل، پرایمینگهورمونی: اکسین )ایندول بوتیریک اسید(، جیبرلیک اسید، سالیسیلیک اسید و سیتوکنین )کینتکین( بکا غلظکت4 میلی گکرم بکر لیتکر و - / 4 و 9 ،4/ 494 و 044 میلی گرم بر لیتر، 04 اپی براسینولید با غلظت های 9 ، های 44494 و 444 میکرومولار به عنوان تنظیم کننده های رشکد گیکاهی، اسکموپرایمینگ : ، توفوردی با غلظت های 4459 و 444 میلکی مکول در لیتکر و پلکی اتکیلن گلیککول ، کلریکد کلسکیم و کلریکد پتاسکیم بکا غلظکت هکای 94( PEG4000 5 و 44 درصد وزنی حجمی، پرایمینگ غذایی شامل سولفات روی آبدار با - /9 ، ( با غلظت های 94 و 9 گککرم در لیتککر، - ، 4 درصککد وزنککی حجمککی، اوره بککا غلظککت هککای 0 / 4 و 9 /3 ،4/ غلظککت هککای 4494 و 044 میلککی گککرم بککر لیتککر و یککک سککط ، آسکککوربیک اسککید و مککایواینوزیتول بککا غلظککت هککای 444هیدروپرایمینگ با آب مقطر یک بار تقطیر شده و یک تیمار شاهد )بدون پرایمینگ( به صکورت فاکتوریکلدر قالب طرح کاملات تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. از میان این تیمارهای پرایمینکگ بکذر، 44 تیمکار بکراساس نتایج حاصل از آزمایشات آزمایشگاهی و گلخانه ای برای بخش مزرعه ای انتخاب گردیکد . آزمکایشدو ساله به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوم کامل تصادفی اجرا شد. بر اساس نتکایج، در کشکت پتکریدیش در آزمایشگاه تفاوت معنی داری بین تیمارهای پرایمینگ بکذر در هکر سکه رقکم گنکدم وجکود داشکت.4 درصکد / بیشترین وزن خشک اندام هوایی و ریشه در شرای کشت آزمایشگاهی به ترتیب بکه تیمارهکای 45/ سولفات روی و 044 میلی گرم بر لیتر جیبرلیک اسید مربوط بود. بیشکترین درصکد جوانکه زنکی در تیمکار 9درصد پلی اتیلن گلیکول 4444 بدست آمد. در شرای کاشت گلخانه ای بیشترین وزن خشک اندام هواییو ریشه به ترتیب به تیمارهای 0 گرم در لیتر اوره و 444 میلی گرم بر لیتر آسکوربیک اسکید مربکوط بکود. درکاشت لوله های گلدانی داخل مزرعه بیشترین طول، وزن خشک، حجکم و گگکالی ریشکه و محتکوای نسکبیآب برگ و سط برگ پرگم، وزن خشک شاخساره و ارتفاع گیاه به ترتیکب در تیمارهکای پرایمینکگ بکذر4 درصکد بکه دسکت آمکد. نتکایج دو سکاله مزرعکه نشکان داد / اوره با غلظت 4 گرم در لیتکر و سکولفات روی 3بیشترین میانگین عملکرد دانه از رقم ریژاو تحت تیمار پرایمینگ بذر با اوره 4 گرم در لیتر به دست آمد ککه44 درصکدی نسکبت بکه شکاهد بکدون پکرایم( بکود. بیشکترین / 0044 کیلوگرم در هکتکار ) افکزایش 34 / برابر 40049 کیلکوگرم در هکتکار / عملکرد بیولوژیک به تیمار ترکیب رقم سرداری و اوره 4 گرم در لیتکر برابکر 535 گکرم / 5 درصدی نسبت به شاهد بدون پکرایم( مربکوط بکود. بیشکترین وزن هزاردانکه برابکر 9 / )افزایش 459 درصدی نسبت به شاهد بدون پرایم( بود که از رقم سرداری تحت تأثیر تیمارهای پرایمینکگ / )افزایش 054 درصد حاصل شد. بیشترین میانگین درصد پروتئین دانه از رقم ککریم و تیمارهکای / بذر با سولفات روی 3اوره با غلظت 4 گرم در لیتر، آسکوربیک اسید و جیبرلیک اسید با غلظت 444 میلی گرم بر لیتک ر بکه ترتیکب بکا3 درصدی نسبت به شاهد به دست آمد. بر اسکاس مجمکوع صکفات انکدازه / 4 و 05 /39 ،4/ افزایش 39 گیکریشده بخش شاخساره، ریشه، عملکرد و پروتئین دانه، تیمارهای غذایی اوره با غلظت 4 گرم در لیتر، سولفات4 درصد، آسکوربیک اسید با غلظت 444 میلی گرم بر لیتر و کلرید پتاسیم 444
: AbstractIn order to investigate the effect of seed priming treatments on some morpho-physiological characteristics, yield and yield components of three bread wheat cultivars including “Rijaw”, “Sardari” and “Karim”, were conducted the research as factorial in a randomized complete and randomized complete block design with four and three replications in the laboratory, greenhouse, in-farm pot tubes, and farm as dryland condition in Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center in 2015-2016 and 2016-2017. In the laboratory and greenhouse studies, 40 seed-priming treatments including, hormonal priming: auxin (indole butyric acid), gibberellic acid, salicylic acid and cytokinin (kinetin) with concentrations of 100, 150 and 200 mg/l, 24-Epibrasinolide at concentrations of 0.5, 1 and 1.5 mg/l and 2-4,D at concentrations of 10, 50 and 100 μM as plant growth regulators, osmopriming: calcium chloride and potassium chloride at concentrations of 50, 75 and 100 mmol in liter and polyethylene glycol (PEG4000) with potentials of 5, 7.5 and 10% by weight-volume, nutrient priming including hydrated zinc sulfate with concentrations of 0.1, 0.3 and 0.5% by weight-volume, urea at concentrations of 2, 4 and 6 g/l, ascorbic acid and myo-inositol at concentrations of 100, 150 and 200 mg/l, hydro priming with once distilled water and a control treatment (without seed priming) as factorial in a randomized complete design were evaluated. Among these seed priming treatments, 11 treatments were selected based on the results of laboratory and greenhouse design for the farm section. A two-year experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design in the field. According to the results, there was a significant difference between seed priming treatments in all three wheat cultivars in petri dish cultivation in the laboratory. The highest shoot and root dry weight in vitro were related to 0.1% zinc sulfate and 200 mg/l gibberellic acid treatments, respectively. The highest germination percentage was obtained in the treatment of 5% polyethylene glycol 4000. In greenhouse planting conditions, the highest dry weight of shoot and root were related to the treatments of 2 g/l urea and 100 mg/l ascorbic acid, respectively. In sowing pot tubes in the farm, maximum length, dry weight, volume and density of root, relative water content and surface of flag leaf, shoot dry weight and plant height in seed priming treatments of urea with the concentration of 4 g/l and zinc sulfate 0.3% obtained, respectively. The results of two-year in the farm showed that the highest average grain yield was obtained from Rijaw cultivar under seed priming treatment with 4 g/l urea, which was equal to 2801.4 kg/ha (an increase of 11.30% compared to the control without prime). The highest biological yield was related to the combination treatment of Sardari cultivar and urea 4 g/l equal to 8206.7 kg/ha (an increase of 7.47% compared to the control without prime). The maximum 1000-seed weight was 39.5 g (an increase of 5.87% compared to the control without prime), which was obtained from Sardari cultivar under the influence of seed priming treatment with 0.3% zinc sulfate. The highest mean percentage of grain protein was obtained from Karim cultivar under urea treatments with a concentration of 4 g/l, ascorbic acid and gibberellic acid with a concentration of 100 mg/l, with an increase of 4.36, 4.36 and 3.27 percent compared to the control without prime, respectively. Based on the total measured traits of shoot, root, yield and grain quality traits, nutrient treatments of urea with a concentration of 4 g/l, zinc sulfate with a concentration of 0.3%, ascorbic acid with a concentration of 100 mg/l and potassium chloride 100 mmol/l were identified as proper and superior seed priming treatments under dryland conditions in this study.
توصیفگر : پوشش گیاهی سطح زمین
: جوانه زنی
: شاخص ویگور گیاهچه
: عملکرد و پروتئین دانه
شناسه افزوده : سهرابی‏ ، یوسف‏
شناسه افزوده : ‏دانشگاه کردستان
عنوان ديگر : Effect of seed priming on morphophysiological characteristics, yield and it’s components in three dryland wheat (Triticum aestivum L.) cultivars
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی