رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی مقدماتی تحمل به تنش شوری در برخی گیاهان دارویی در محیط کنترل شده "


شماره شناسایی : 18873749
شماره مدرک : ۶۱۰۷۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : یزدانی بیوکی،رستم
: بناکار،محمدحسین
: بيرامي،حسين
: کریمی،مهدی
: سلطانی، ولی
عنوان اصلي : ارزیابی مقدماتی تحمل به تنش شوری در برخی گیاهان دارویی در محیط کنترل شده
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Preliminary evaluation of salt tolerance in some medicinal plants in controlled environment
صفحه شمار : ۵۰ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : یزد: مركز ملي تحقيقات شوري، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۷۲ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۷۲
: شماره طرح: 2-23-23-004-980431
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : جهت بررسی آستانه تحمل به شوری و برخی ویژگی‌های کمی چند گیاه دارویی به سطوح مختلف تنش شوری آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در محیط گلدان در گلخانه‌ی مرکز ملی تحقیقات شوری انجام شد. تیمارهای شوری برای گیاهان دارویی شیرین‌بیان و خرفه عبارت بودند از 4/0، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 دسی زیمنس بر متر و برای سایر گیاهان مورد مطالعه شامل 4/0، 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس بر متر بودند. نتایج نشان داد که در گیاه خارمریم، افزایش شوری از تیمار شاهد تا شوری 12 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش 89 درصد ارتفاع بوته، 79 درصد عملکرد دانه، 46 درصد عملکرد بیولوژیک و 59 درصد در میزان شاخص برداشت گیاه شد. همچنین با افزایش سطح شوری محتوای آب نسبی گیاه با کاهش 86/9 درصد و مقدار نشت یونی گیاه با افزایش 53/38 درصد مواجه شدند. نتایج گیاه کاسنی حاکی از آن بود که افزایش شوری از تیمار شاهد تا شوری 12 دسی‌زیمنس بر متر سبب کاهش 50 درصد ارتفاع بوته، 59 درصد وزن خشک اندام هوایی، 76 درصد وزن خشک ریشه و 72 درصد تعداد آکن در بوته شد. در گیاه زنیان، افزایش شوری از تیمار شاهد تا شوری 12 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش 63 درصد ارتفاع بوته، 42 درصد وزن خشک اندام هوایی و 47 درصد وزن خشک ریشه گیاه شد. در خصوص تأثیر شوری بر گیاه شیرین‌بیان نتایج نشان داد که افزایش شوری از تیمار شاهد تا شوری 18 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش 35 سانتی‌متر ارتفاع بوته، 73 درصد وزن خشک ‌ریشه، 22 درصد محتوای نسبی آب و افزایش 13 درصدی در میزان نشت یونی گیاه شد. افزایش شوری از تیمار شاهد تا شوری 18 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش 49 درصد در ارتفاع بوته، 78 درصد وزن تر برگ، 71 درصد وزن خشک اندام هوایی و 16 درصد محتوای آب نسبی و همچنین افزایش 56 و 6 درصدی به ترتیب در میزان نشت یونی و مقدار سدیم گیاه خرفه شد. به طور کلی نتایج نشان داد که از بین گیاهان مورد مطالعه گیاه دارویی شیرین‌بیان، خرفه و زنیان جزء گیاهان متحمل به شوری و گیاهان خارمریم و کاسنی جزء گیاهان نسبتاً حساس طبقه بندی میشوند.
: To evaluate the threshold of salinity tolerance and some quantitative characteristics of some medicinal plants under different salinity levels, an investigation was conducted in a completely randomized design with 3 replications in a pot in the greenhouse of the National Salinity Research Center. Experimental treatment included 7 levels of salinity: 0.44, 3, 6, 9, 12, 15 and 18 dS/m for two halophytes of licorice and purslanes and were 5 levels of salinity: 0.44, 3, 6, 9 and 12 for others plants. The results showed that in milk thistle, increasing salinity from control to salinity of 12 dS/m reduced plant height by 89%, grain yield by 79%, biological yield by 46%, and harvest index by 59%. Also, with increasing salinity level, relative water content decreased by 9.86% and ion leakage increased by 38.53%. The results of chicory showed that with increasing salinity from control to 12 dS/m plant height reduced by 50%, shoot dry weight by 59%, root dry weight by 76% and aken number per plant by 72%. In ajwain, increasing salinity from control to 12 dS/m reduced plant height by 63%, shoot dry weight by 42% and root dry weight by 47%. Regarding the effect of salinity on licorice, the results showed increasing salinity from control to 18 dS/m reduced plant height by 35cm, root dry weight by 73%, relative water content by 22% and increased the ion leakage by 47%. Increasing salinity from control to 18 dS/m in purslanes reduced plant height by 49%, leaf wet weight by 78%, shoot dry weight by 71% and relative water content by 16% and also increased the ion leakage and sodium by 56% and 6%, respectively. In general, the results showed that among the studied plants, licorice, purslane and ajwain are classified as tolerant and milk thistle and chicory as moderately sensitive. Keywords: Ion leakage, Potassium, Relative water content, Seed yield, Sodium.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی