رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي عرضه و تقاضاي محصولات زراعي و باغي جهت تعيين الگوي کشت استان اصفهان "


شماره شناسایی : 18873747
شماره مدرک : ۶۱۵۲۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نيکوئي، عليرضا
: واثقي، الهه
عنوان اصلي : بررسي عرضه و تقاضاي محصولات زراعي و باغي جهت تعيين الگوي کشت استان اصفهان
نام نخستين پديدآور : نيکوئي، عليرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of supply and demand for crops and orchads productions for crop pattern planning in Esfahan Province
وضعیت انتشار : تهران: ستاد، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۲۵
: شماره طرح : 24-38--005-980301
: سامانه سمپات
توصیفگر : عرضه
: تقاضا
: الگوي کشت
: تنظيم بازار
: نياز
خلاصه یا چکیده : تدوين و اجراي برنامه الگوي کشت بهينه، راهکار مناسبي براي تنظيم بازار محصولات کشاورزي است. در تنظيم بازار مبتني بر تعادل عرضه و تقاضا، عرضه شامل تامين اين نياز از طريق توليد داخل به علاوه واردات به منطقه ويا کسر خروج مازاد نياز از طريق صادرات به خارج از منطقه، می باشد. علاوه بر اين، ضايعات بازاررساني نيز بعنوان رکن اساسي طرف عرضه بايستی مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگر، تعيين ميزان نياز مصرفي به اين محصولات، به عنوان رکن اساسي طرف تقاضا است. لذا در اين پروژه اطلاعات جمعيت شهري و روستايي، تعداد دام وطيور و همچنين ظرفيتهاي صنايع کشاورزي و غيرکشاورزي در سال پايه 1395 از طريق اسناد و مدارک موجود برای استان اصفهان جمع آوري شد. سپس، با توجه به ضرايب فني، ميزان نياز به محصولات کشاورزي براي اين استان به تفکيک شهرستانها برآورد شد. جهت دستيابي به اطلاعات عرضه محصولات کشاورزي، ميزان توليد محصولات در سال پايه و ميزان ضايعات احتمالي در حين بازاررساني جمع آوردي و تحليل شد. در نهايت ميزان مازادها، کمبودها و ميزان تامين نيازها در شرايط موجود و همچنين در شرايط اجرايي شدن برنامه الگوي کشت بهينه پيشنهاد منطقه بررسي شد. نتايج نشان داد در الگوي پيشنهادي درصد تامين نيازهاي حبوبات (از 17 به 31 درصد)، گياهان علوفه اي (از 85 به 106 درصد)، دانه هاي روغني (از 29/0 به 54/1 درصد) و انواع ميوه ها (از 123 به 243 درصد) نسبت به الگوي جاري افزايش خواهد داشت.
: Developing and implementing an optimal cropping pattern plan is a good way to regulate the market of agricultural products. In regulating this market based on the balance of supply and demand, supply includes meeting this need through domestic production in addition to imports to the region or deducting the excess outflow of needs through exports outside the region. In addition, it is also necessary to consider marketing wastes as a key element of the supply side. On the other hand, determining the amount of consumer demand for these products is an essential element of the demand side. Therefore, in this project the urban and rural population information, number of livestock and poultry, as well as the capacities of agricultural and non-agricultural industries for Isfahan Province through existing documents were collected in the base year of 2016. Then, the needs for agricultural products were estimated for the cities of this province separately according to the technical coefficients. Also in this study the amount of production in the base year in addition to the amount of possible waste were obtained and analyzed during marketing in order to get information on the supply of agricultural products. Finally, the amount of surpluses, shortages and the amount of meeting the needs was investigated in the existing conditions as well as in the conditions of implementation of the proposed optimal cropping pattern for the region. The results showed that in the proposed pattern, the percentage of meeting the needs of legumes (from 17% to 31%, forage plants (from 85% to 106%), oilseeds (from 0.29% to 1.54%), and fruits (from 123% to 243%) will increase compared to the current pattern.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی