رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر خاک‌ورزي و کاشت حفاظتي بر ميزان کارايي مصرف آب در کشت ارقام جديد گندم در جنوب خوزستان "


شماره شناسایی : 18873746
شماره مدرک : ۶۱۵۲۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : افضلي، سيدمحمدجواد
: حبيبي اصل، جعفر
: عزيزي، آذرخش
: ديباجي، امير
عنوان اصلي : اثر خاک‌ورزي و کاشت حفاظتي بر ميزان کارايي مصرف آب در کشت ارقام جديد گندم در جنوب خوزستان
نام نخستين پديدآور : افضلي، سيدمحمدجواد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effect of conservation tillage and sowing methods on water use efficiency in new varieties of wheat in south of Khuzestan province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۲۴
: شماره طرح : 24-46-14-023-980434
: سامانه سمپات
توصیفگر : خاک ورزی
: ارقام جدید
: گندم
خلاصه یا چکیده : با توجه به کاهش شدید منابع آب و بروز خشکسالی در سالیان اخیر، تغییر در روش‌های خاک‌ورزی و کشت ارقام جدید با هدف افزایش کارایی مصرف آب با حفظ درآمد کشاورزان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. سامانه‌های خاک‌ورزی حفاظتی می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای حفظ رطوبت خاک و کاهش مصرف آب باشند. تحقیق حاضر به مدت یک سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور و در یک زمین حاوی بقایای گیاهی برنج اجرا شد. آزمایش به روش کرت‌های نواری در قالب بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. کرت‌های اصلی شامل چهار روش‌ خاک‌ورزی-کاشت شامل چیزل پکر+ یک‌بار دیسک (T1)، دوبار دیسک (T2)، خاک‌ورزی و کاشت با ماشین خاک‌ورز- کاشت نواری (T3) و روش بی‌خاک‌ورزی (T4) بودند. کرت‌های فرعی نیز شامل چهار رقم جدید گندم چمران دو، خلیل، سارنگ و تیرگان بودند. تیمارهای آزمایشی بر اساس پارامترهای فنی، هزینه‌ای و زراعی مقایسه شدند. تیمارهای آزمایشی بر اساس پارامترهای فنی، هزینه‌ای و زراعی شامل مقدار زمان عملیات و سوخت مصرف شده، تغییرات جرم مخصوص ظاهری خاک، مقاومت به نفوذ خاک، میزان مصرف و کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گندم بررسی و مقایسه شدتد. نتایج نشان داد عملكرد دانه در تيمارهاي T1 تا T4 به ترتيب 4778، 5321، 5179 و 5255 كيلوگرم بر هكتار بودند كه تفاوت معنی‌داری نداشتند ولی کارایی مصرف آب در روش‌ بی‌خاک‌ورزی به میزان معنی‌داری افزایش یافت. روش بی‌خاک‌ورزی با مصرف 5410 لیتر آب بر هکتار، نسبت به روش T1، 8/6 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی نمود. ارقام چمران دو، خلیل، سارنگ و تیرگان نیز به ترتیب دارای عملکرد 4576، 4869، 5743 و 5345 کیلوگرم بر هکتار بودند و ارقام سارنگ و تیرگان افزایش عملکرد دانه و کارایی مصرف آب معنی‌داری نسبت به ارقام دیگر داشتند. از نظر زمان عملیات و هزینه خاک‌ورزی و کاشت، تيمار بی‌خاک‌ورزی (T4) به عنوان تیمار برتر با متوسط 86/0 ساعت بر هكتار و 43/0 میلیون ریال بر هکتار نسبت به تيمار T1، به ترتیب 77 درصد و 96 درصد صرفه‌جويي نمود. روش خاک‌ورزی نواری از نظر میزان مصرف سوخت با متوسط 6/14 لیتر بر هکتار تیمار برتر بود و از نظر هزینه عملیات با روش بی‌خاک‌ورزی تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. بنابراین روش بی‌خاک‌ورزی (T4) و خاک‌ورزی نواری(T3) و ارقام سارنگ و تیرگان اولویت‌های توصیه شده می‌باشند.
: Because of the drastic decline in water resources and the occurrence of drought in recent years, changes in farming methods and cultivation of new varieties in order to increase water use efficiency while maintaining farmers incomes is an inevitable necessity. Conservation tillage systems can be good option to maintain soil moisture and reduce water consumption. This research was conducted for one year at Shavoor Agricultural Research Station in a field containing rice residues. This project was implemented in basis of randomized complete block in split plot design and 3 replications. Main plots were five tillage-planting methods included of: Chisel packer+ one pass disk (T1), two pass of disk (T2), strip tillage (T3) and no tillage (T4). Subplots were four wheat varieties included of chamran2, Khalil, Sarang and Tiregan. The parameters were compared in terms of technical, cost and agronomy indeces included of operation time, fuel consumption, soil density, soil penetration, water use efficiency (WUE),wheat yield and its components. The results show that grain yield in T1-T4 treatments were 4778, 5321, 5179 and 5255, respectively and have no significant difference however those WUE were different (P<0.01) and T4 have the highest rate. T4 cunsume 5410 Lit.ha-1 and saves 6.8% in water consumption related to T1 treatment. The varieties have significant difference (P<0.01) and those grain yield were 4778, 5321, 5179 and 5255 kg.ha-1, respectively. Sarang and tiregan have the highest rate of yield and WUE. The lowest rates of operation time and the cost of tillage-planting belong to T4 with rates of 0.86 h.ha-1 and 0.43 million rials per hectare and it can save them 77% and 96% related to T1, respectively. The lowest fuel consumption belongs to strip tillage with rate of 14.6 L.ha-1 and have not significant difference with T4. Therefore, T4 and T3 tillage treatments and Sarang and Tiregan varieties recommended for tillage and planting wheat in rice residue.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی