رکورد قبلیرکورد بعدی

" بهبود ژنتيکي ژنوتيپ هاي منتخب کينوا به روش انتخاب توده اي "


شماره شناسایی : 18873745
شماره مدرک : ۶۱۵۲۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : باقري، محمود
: کشاورز، ساسان
: حاجي دخت، علي
: فولادي، بيژن
عنوان اصلي : بهبود ژنتيکي ژنوتيپ هاي منتخب کينوا به روش انتخاب توده اي
نام نخستين پديدآور : باقري، محمود
عنوان اصلي به زبان ديگر : Genetic Improvement of Selected Quinoa Genotypes via Mass Selection Method
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۲۳
: شماره طرح : 24-03-03-022-980175
: سامانه سمپات
توصیفگر : انتخاب توده ای
: عملکرد
: فنوتیپ
: یکنواختی
خلاصه یا چکیده : کينوا با نام علمي Chenopodium quinoaWilld. از خانواده تاج¬خروس (Amarahnthaceae) و زير خانواده Chenopodiaceae بومي مناطق آند قاره آمريکا است. در این پروژه 17 ژنوتیپ مختلف کینوا به مدت سه سال متوالی به روش انتخاب توده¬ای خالص¬سازی شدند. میزان غیریکنواختی (بوته¬های خارج از تیپ) در ابتدای آزمایش به طور متوسط 30 تا 35 درصد برآورد شد. با انجام گزینش این مقدار در سال دوم به 15 تا 20 درصد و در سال آخر آزمایش به کمتر از 5 درصد کاهش پیدا کرد. میزان عملکرد و وزن هزاردانه ژنوتیپ¬ها در سه سال آزمایش به طور مشخص افزایش داشت. در مقابل تعداد روز تا گل¬دهی و رسیدگی، روندی کاهشی نشان داد. به نظر می¬رسد میزان ساپونین دانه، تحت تاثیر گزینش توده¬ای قرار نگرفت.
: Quinoa (Chenopodium quinoaWilld) is a main crop of Amaranthaceae family and Chenopodiaceae sub-family which originated fromAndes montain of America. In this project, 17 different quinoa genotypes were subjected to purification by mass selection method for three consecutive years. The rate of non-uniformity (off-type) at the beginning of the experiment was estimated at an average of 30 to 35%. By selecting and deleting the off-types, we face to 15 to 20 percent and less than 5 percent in second and third year, respectively. Yield and 1000-seed weight of genotypes increased significantly in three years of experiment. In contrast, the number of days until flowering and ripening showed a decreasing trend. It seems that the saponin content was not affected by mass selection.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی