رکورد قبلیرکورد بعدی

" رديابي ويروس ها و سالم سازي پايه و ارقام زردآلو "


شماره شناسایی : 18873744
شماره مدرک : ۶۱۵۲۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : ضرغامي، رضا
: قره شيخ بيات، رحيم
: نادرپور، مسعود
: فارسي، مريم
عنوان اصلي : رديابي ويروس ها و سالم سازي پايه و ارقام زردآلو
نام نخستين پديدآور : ضرغامي، رضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Virus detection and elimination in apricot cultivars and rootstock
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۲۲
: شماره طرح : 3-05-0533-006-960398
: سامانه سمپات
توصیفگر : واژگان کلیدی: ترموتراپی، مریستم برداری، الکتروتراپی، شیمی درمانی
خلاصه یا چکیده : ويروس هاي شناسايي شده در باغات زردالو زیر کشت، ويروس¬هاي Plum pox virus (PPV) وPrunus necrotic ringspot virus (PNRSV)، Apple Chlorotic Leaf Spot (ACLS) و Prune dwarf virus (PDV) هستند و این ویروس ها مخرب ترين بيماری ميوه هاي جنس پرونوس مي باشد که به شدت نابود كننده و باعث كاهش شديد كيفيت ميوه¬ها و ريزش ميوه¬هاي نارس مي¬شود در نتیجه بهینه سازی محیط کشت زردآلو جهت تهیه¬ی ریزنمونه¬های عاری از ویروس، امری ضروری به نظر می¬رسد. در این پروژه ارقام تجاری زردالو از جمله اردوباد، شمس، قیصی، شاهرودی، نصیری و پایه Myrobalan 29Cعاری از ویروس گردیدند. پاسخ استقرار ارقام زردآلو به محیط کشت پایه مورد بررسی متفاوت بود و بهترین نتایج برای ارقام Ordubad ، Shams و Qaysi به ترتیب در محیط‌های پایه Driver and Kuniyuki (DKW)، Woody Plant Medium (WPM) و Quoirin and Lepoivre (QL) به دست آمد. بیشترین تعداد شاخه‌های جانبی ناشی از رقم اردوباد (33/2) در محیط پایه QL به همراه BAP (44/4 میکرومول‌در لیتر)، GA3 (44/1 میکرومول‌در لیتر) و IBA (098/0 میکرومول‌در لیتر) بدست آمد. در ارقام شمس و قیصی، بیشترین تعداد شاخه‌های جانبی ناشی از محیط پایه WPM بدست آمد. در مقایسه با سیستم کشت معمول جامد، یک سیستم بیوراکتور تناوبی، منجر به افزایش قابل توجه تعداد شاخه‌های جانبی، با کیفیت بالاتر شاخه در همه ارقام مورد بررسی شد. 2/1 محیط QL همراه با IBA (68/19میکرومول‌در لیتر) بالاترين درصد ريشه‌زايي در تمام ارقام مورد بررسي زردآلو بود. بهترین استقرار و تکثیر آزمایشگاهی پایه Myrobalan 29C به ترتیب در محیط پایه DKW و WPM همراه با BAP (22/2 میکرومول‌در لیتر)+) GA3 88/2 میکرومول‌در لیتر) +) IBA 04/0 میکرومول در لیتر) EDDHA-Fe ( 72/228 میکرومول‌در لیتر) بدست آمد. در بین انواع مختلف سیتوکینین‌ها بیشترین تعداد شاخه‌های جانبی با استفاده از 33/2 میکرومول‌در لیتر کاینتین به دست آمد. اثرات مثبت نانو‌ ذرات آهن، اکسید روی و سیلیس اعمال شده در ریزازدیادی پایه Myrobalan 29C مشاهده شد، زیرا بیشترین تعداد شاخه‌های جانبی با استفاده از نانو‌ ذرات Fe (100 ppm)، Zno (10 ppm)، TSiO2 (1 ppm) ،ASiO2 (10 ppm) و RSiO2 (10 ppm) سنتز شده زیستی بدست آمد. بیشترین تعداد ریشه با استفاده از 52/29 میکرومول‌در لیتر IBA در 2/1 محیط DKW ایجاد شد. نتایج آزمایشات مربوط به دو رقم نصیری و شاهرودی نشان داد محیط کشت QL در تیمار هورمونی دوم (IBA: 0.01 mg/l + BAP: 0.5 mg/l + GA3: 1 mg/l)، مناسبت¬ترین محیط در بهبود صفات کمی و کیفی پرآوری و افزایش طول شاخه بوده است. در این مطالعه ، برای از بین بردن 8 ویروس (PVD ، PNRSV، PPV، TRSV، ToRSV، ACLSV، ApMV و ArMV) که باعث بروز بیماری‌های جدی در درختان زردآلو می‌شود از گرمادرمانی، شیمی درمانی، کرایوتراپی و الکتروتراپی در شرایط in vitro استفاده شد. تشخیص این ویروس‌ها با استفاده از روش‌های (DAS-ELISA) و (RT-PCR) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل RT-PCR نشان داد که کلیه ویروس ها پس از ترموتراپی، شیمی درمانی، سرما درمانی و الکتروتراپی در گیاهچه های زردآلو در شرایط کشت آزمایشگاهی حذف شدند.
: The viruses detected in cultivated apricot orchards are Plum pox virus (PPV) and Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV), Apple Chlorotic Leaf Spot (ACLS) and Prune dwarf virus (PDV), which are the most destructive fruit diseases. Is a genus of Prunus that is highly destructive and causes a severe reduction in fruit quality and the loss of unripe fruits. In this project, commercial apricot cultivars including Ordobad, Shams, Qaisi, Shahroudi, Nasiri and Myrobalan 29C base were virus free. The establishment responses of apricot cultivars to investigated basal culture media were different and the best results for Ordubad, Shams, and Qaysi cultivars were obtained from Driver and Kuniyuki (DKW), Woody Plant Medium (WPM), and modified Quoirin and Lepoivre (QL) basal media, respectively. The highest number of induced lateral shoots in Ordubad cultiva (2.33) was obtained from basal QL medium supplemented with BAP (4.44 μmol L−1), GA3 (1.44 μmol L−1), and IBA (0.098 μmol L−1). In Shams and Qaysi cultivars, the highest numbers of induced lateral shoots were obtained from WPM basal medium. In comparison with routine solid culture system, a 10 min h−1 temporary immersion bioreactor system led to the significant increase of the number of induced lateral shoots, with higher shoot quality, in all investigated cultivars. The half strength QL medium supplemented with 19.68 μmol L−1 of IBA resulted in the highest rooting percentage in all investigated apricot cultivars. Also, different experiments were conducted to optimize and establish an efficient in vitro propagation protocol for Myrobalan 29C rootstock. The best in vitro establishment and in vitro propagation of Myrobalan 29C rootstock were obtained in DKW and WPM basal medium respectively, supplemented with BAP (2.22 μmol L−1) + GA3 (2.88 μmol L−1) + IBA(0.04 μmol L−1) + 228.72 μmol L−1 Fe-EDDHA. Among investigated different types of cytokinins —BAP, 2ip, kinetin, zeatin, and thidiazuron—the highest number of lateral shoots was achieved by application of 2.33 μmol L−1 of kinetin. The positive effects of applied silica nanoparticles on micropropagation of Myrobalan 29C rootstock were observed, as the highest number of lateral shots was obtained by application of Fe (100 ppm), Zno (10 ppm) TSiO2 (1 ppm), ASiO2 (10 ppm), and bio-synthesized RSiO2 (10 ppm) nanoparticles. The highest number of roots was induced by application of 29.52 μmol L−1 IBA in half strength DKW medium. The results of the experiments about two varities (Shahroudi and Nasiri) showed that QL culture medium in the second hormonal treatment (IBA: 0.01 mg / l + BAP: 0.5 mg / l + GA3: 1 mg / l), the most suitable medium in improving the quantitative and qualitative traits of proliferation and increasing branch length have been. In this work, Thermotherapy, chemotherapy, Cryotherapy and Electrotherapy in vitro were applied to eliminate 8 viruses (PVD، PNRSV، PPV، TRSV، ToRSV، ACLSV، ApMV and ArMV) cause serious disease problems in apricot trees in in vitro cultures. Detection of 8 viruses with double antibody sandwich-enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) and multiplex reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) was studied. RT-PCR analysis showed that all viruses in infected apricot trees were eliminated in the survived ones after thermotherapy, chemotherapy, cryotherapy and electrotherapy.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی