رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي ارزش زراعي و مقاومت به ريزومانيا در ارقام جديد چغندرقند "


شماره شناسایی : 18873739
شماره مدرک : ۶۱۵۱۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : محمديان، رحيم
: فتوحي، کيوان
: سلطاني ايدليکي، جمشيد
: دارابي، سعيد
: منصوري، حامد
: احمدي، مسعود
: رجبي، اباذر
: جزائري نوش آبادي، محمدرضا
: عليزاده، عبدالحسن
: البرزي، طمراث
: چهارمحالي، محمد
عنوان اصلي : بررسي ارزش زراعي و مقاومت به ريزومانيا در ارقام جديد چغندرقند
نام نخستين پديدآور : محمديان، رحيم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of agronomic traits and Rhizomania resistance in new sugar beet varieties
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۱۷
: شماره طرح : 04-02-02-020-980110
: سامانه سمپات
توصیفگر : پایداری عملکرد،
: چغندرقند،
: ریزومانیا، عملکرد قند، مقاومت به بیماری
: مقاومت به بیماری
خلاصه یا چکیده : موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند هرساله براساس سفارش موسسه ثبت و گواهی بذر، ارقام جدید چغندرقند اصلاحی شرکت های تولید کننده را در شرایط مورد نیاز کشت و مقایسه می کند. ارقام برتر پس از تائید کمیته ثبت ارقام مجوز ورود به کشور را خواهند داشت. آزمایشات انجام شده به منظور بررسی 29 ژنوتیپ جدید مقاوم به ریزومانیا با دو رقم شاهد خارجی در قالب دو آزمایش 16 و 17 رقمی در چهار تکرار در استان های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، همدان و فارس در شرایط آلودگی طبیعی انجام شد. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات در مجموع در بین ژنوتیپ های جدید در این آزمایش اول ژنوتیب BTS 2015 N و در آزمایش دو ژنوتیپ BTS 4665 RHC به دلیل عملکرد ریشه، عملکرد قندخالص و ناخالص و پایداری نسبی بالا در مقایسه با دیگر ژنوتیب های جدید و همچنین ژنوتیپ های شاهد به عنوان ژنوتیپ برتر معرفی گردید.
: Sugar Beet seed Institute compares new cultivars of sugar beets, based order of Seed and Plant Certification and Registration Institute, in the required conditions every year. The top cultivars will be allowed to enter the country after the approval of the cultvars registration committee. Experiments were performed to evaluate 29 new rhizomania-resistant genotypes with two foreign control cultivars in the form of two experiments, 16 and 17 cultivar, in four replications in the provinces of West Azerbaijan, Khorasan Razavi, Hamedan and Fars under natural infection conditions. According to the results of the experiments, among the new genotypes in this first experiment, BTS 2015 N genotype and in the experiment of two BTS 4665 RHC genotypes due to root yield, pure and gross sugar yield and high relative stability compared to other new genotypes and control genotypes were introduced as superior genotypes.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی