رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي مقدماتي عملکرد لاين‎هاي موتانت برنج در شرايط تنش شوري و نرمال "


شماره شناسایی : 18873738
شماره مدرک : ۶۱۵۱۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : باقري، ليلا
: فلاح، الهيار
: عبادي، علي اکبر
: خسروي، وحيد
: اميري خواه، رحيم
: نبي پور، عليرضا
: عمواقلي طبري، مهرداد
: مقيسه، ابراهيم
: محمديان، محمد
: درويش زاده نشلي، نعمت الله
: اميري پري، محمد
: نوري، منصور
: الياسي وليسده، حسين
: محمدپور، حسن
: فتحي، ناهيد
عنوان اصلي : ارزيابي مقدماتي عملکرد لاين‎هاي موتانت برنج در شرايط تنش شوري و نرمال
نام نخستين پديدآور : فلاح، الهيار
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of Primariy yield of rice mutant lines in salinity stress and normal conditions
وضعیت انتشار : رشت: موسسه تحقيقات برنج کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۱۶
: شماره طرح : 3-04-0455-001-960187
: سامانه سمپات
توصیفگر : شوری، عملکرد برنج، موتانت، 50% گلدهی
خلاصه یا چکیده : برای رسیدن به برنامه خود اتکایی تولید برنج برای شرایط نرمال و تحت تنش شوری، نیاز به معرفی ارقام جدید در هر دو شرایط است. جهت ارزیابی مقدماتی موتانت‎های نسل هفتم(M7) حاصل از ارقام والد طارم محلی‎، حسنی و عنبریو، دو آزمایش جداگانه درشرایط نرمال (آمل) و شور (فریدونکنار) در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 1396 اجرا شد. ده موتانت انتخابی متحمل نسبی به شوری همراه با رقم استاندارد متحمل به شوری((FL478 و شاهد حساس (Taqqing) و والدین، جمعا 15 ژنوتیپ در فریدونکنار ارزیابی شدند. در شرایط نرمال (آمل) دوازده موتانت انتخابی برتر، به همراه شاهد شیرودی و سه والد مادری، جمعا 16 ژنوتیپ، ارزیابی شدند. یک کیلو گرم بذر از هر ژنوتیپ در تاریخ 5/1/96 در خزانه ایستگاهی معاونت موسسه برنج، بذرپاشی شد. نشاکاری در تاریخ 4/2/96 در هر دو سایت (آمل و فریدونکنار) انجام شد. نشاهای سی روزه به صورت تک بوته و فاصله کاشت 20× 20 سانتی‌متر و اندازه کرت 4× 3 مترمربع بود. صفات زراعی ارتفاع بوته، تعداد روز تا 50 % گلدهی، اجزای عملکرد و عملکرد بدست آمد. صفات راندمان تبدیل، میزان برنج سالم، نسبت طویل شدن دانه، میزان آمیلوز و دمای ژلاتینی شدن در آزمایشگاه کیفیت سنجش شد. داده‎های حاصل در هر مکان آزمایش، جداگانه در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی تجزیه واریانس شد و مقایسه میانگین صفات به روش دانکن در سطح 5% انجام گرفت. نتایج نشان داد اثر ژنوتیپ بر صفات ارتفاع بوته، تعداد روز تا 50% گلدهی، تعداد خوشه در کپه، طول خوشه، تعداد دانه پر، پوک و کل در خوشه، عملکرد و برخی صفات کمی وکیفی دانه، در شرایط نرمال و شور در سطح 1% معنی‎دار بودند. ارتفاع موتانت‎ها نسبت به والد شاهد طارم محلی و عنبربو کوتاهتر بود. میزان درصد کاهش ارتفاع بوته نسبت به شاهد والدین در هر دو شرایط نرمال و شور بین 5 تا 39 درصد متغیر بود. اکثر موتانت‎ها دارای تعداد روز تا 50% گلدهی بین 95-87 روز داشتند. تعداد خوشه در کپه موتانت‎ها، در شرایط نرمال بین 17-13 عدد در کپه بود ولی در شرایط شور بین 14-11 عدد در کپه بود. موتانت شماره 3200 و 215 دارای بیشترین تعداد دانه پر در خوشه در شرایط نرمال بودند. بیشترین تعداد کل دانه در خوشه مربوط به موتانت شماره 3215 در شرایط شور بود. بهترین راندمان تبدیل 71 درصد بود که متعلق به موتانت 114 و 3200 در شرایط نرمال بود. موتانت‎های شماره 1120،3200، 215 و 1117 به‎ترتیب دارای بیشترین عملکرد و معادل، 8/6687، 5/6608، 6/6570 و 8/6115 کیلوگرم در هکتار در شرایط نرمال داشتند. عملکرد موتانت‎ها در شرایط شور بین 3 تا 7 تن در هکتار متغیر بود. بحز موتانت شماره 126 و 3226 و شماره 1126، 138 و 3227، بقیه موتانت‎ها به ترتیب برای آزمایش سازگاری در شرایط شور و نرمال، سال بعد انتخاب شدند.
: In order to reach self-sufficiency in rice production in normal and salinity condition, it needed introduce new variety in both statuses. In order to primary evaluation of mutants generation 7 (M7) from parents of the Tharom Mahali, Hasani and Anbarboo, was carried out two individual experiments in normal (Amol) and salinity condition (Feridonkenar) as a complete randomly block deign with three replications in 2017. The 10 selected relative salt tolerances with standard salt tolerance variety (FL478) and sensitive variety (Taqqing), and three parents, were evaluated totally 15 genotypes. In normal condition (Amol), 12 super selected mutants, including Sheroodi variety and three parents, totally 16 genotypes were evaluated. One kg seeds from each mutants and check varieties were sown in station nursery of deputy of rice research institute of Iran on 25th March. Transplanting was done in both sites at 24th April 2017. Plant space was 20×20 cm with single seedling and plot size was 3×4 m. Agronomical characters such as 50% days to flowering, plant height, yield components and yield were measured. Total and head rice recovery, full grains percent, grain elongation ratio, amylose content and gelatinization temperature were measured in quality Lab. The obtain data for each site was individually analyzed base on complete randomly block deign and was compared means of characterstices by DMRT at 5% probability level. The results showed that genotype effect was significant at 1% probability for plant height, 50% days to flowering, panicle number per hill, panicle length, number of filled, empty and total grains, yield and some few of quantity and quality of grains in normal and salinity condition. The plant height of mutants was lower than Tharom Mahali and Anbarboo as check rice varieties. The rate of decreasing of plant height was 5-39 percent related to check varieties in both conditions. The almost of mutants had 87-95 days after 50% flowering. The number of panicle per hill of mutants in normal condition was 13-17 but it was 11-14 panicles per hill in salinity condition. The mutant number of the 3200 and 215 had highest filled grains per panicle in normal status. The highest of total grains per panicle related to mutant number of 3215. The best milling recovery was 71 percent in which it was related to mutant number of 114 and 3200 in normal status. Mutant number of 3200, 1120, 215 and 1117 had highest yield respectively and equal 6687.8, 6608.5, 6570.6 and 6115.8 kg/ha in normal status. The yield of mutants in salinity condition was different between 3-7 t/ha. Except of mutant number of 126 and 3226, and 1126, 138, 3227, the rest of mutant was selected to advance experiment in salinity and normal condition in next year recpectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی