رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي مقاومت به بيماري زنگ زرد در لاين هاي گندم آزمايش هاي مقايسه عملکرد ايستگاهي، يکنواخت مقدماتي، و يکنواخت پيشرفته چهار اقليم کشور در سال زراعي 1400-1399 "


شماره شناسایی : 18873737
شماره مدرک : ۶۱۵۱۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : افشاري، فرزاد
: عطاحسيني، سيدمحمود
: صفوي صومعه عليائي، صفرعلي
: ياسائي، محسن
: احمدپور ملکشاه، احمد
: خدارحمي، منوچهر
: اسماعيل زاده مقدم، محسن
: نجفيان، گودرز
: بختيار، فرشاد
: اميني سفيدآب، اشکبوس
: کبيري، امير
: چالاکي، ارسلان
: مينو، محمدجواد
: حسن بيات، زهره
: عطازاده، مهراب
: محمدزاده لحاقي، جاويد
: الاحسني، الهام
عنوان اصلي : ارزيابي مقاومت به بيماري زنگ زرد در لاين هاي گندم آزمايش هاي مقايسه عملکرد ايستگاهي، يکنواخت مقدماتي، و يکنواخت پيشرفته چهار اقليم کشور در سال زراعي 1400-1399
نام نخستين پديدآور : افشاري، فرزاد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of resistance to yellow rust disease among the lines of Preliminary Wheat Screening Nursery (PWSN), Preliminary Regional Wheat Yield Trial (PRWYT), and Advanced Regional Wheat Yield Trial (ARWYT) in 2020-2021
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۱۵
: شماره طرح : 0-03-03-091-990993
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم، بيماري زنگ نواری و مقاومت
خلاصه یا چکیده : در این تحقیق لاين¬هاي گندم مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد ایستگاهی، یکنواخت مقدماتی و یکنواخت پیشرفته چهار اقلیم کشور در سال زراعی 1400-1399، در شرایط مزرعه ای در چهار منطقه شامل ساری، مشهد، زرقان و اردبیل نسبت به بیماری زنگ زرد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در مجموع ارزیابی 1605 لاین و رقم گندم متعلق به آزمایشات مختلف به ¬نژادی فوق، 1173 ژنوتیپ معادل 08/73 درصد مقاومت قابل قبولی را نشان دادند. بر اساس نتایج به‌دست آمده از میان 424 لاین¬ اقلیم سرد تعداد 304 (7/71 درصد)، از 348 لاین اقلیم گرم مرطوب شمال تعداد 262 (29/75 درصد)، از 493 لاین اقلیم گرم جنوب 321 (11/65 درصد)، و از 340 لاین اقلیم معتدل 286 (12/84 درصد) مقاومت قابل قبول نسبت به بیماری زنگ زرد در مناطق مورد مطالعه برخوردار بودند. سایر لاین¬ها، واکنش نیمه¬حساسیت تا حساسیت را از خود نشان دادند.
: Wheat Stripe (yellow) rust is an important disease in most wheat growing regions in Iran. In 2021, 1605 line of PWSN, PRWYT, and ARWYT wheat lines were tested for resistance against stripe rust in adult plant stage. In the field, all lines were planted in two rows of one-meter length with 30cm distance under artificial inoculation. A susceptible wheat cultivar (Bolani) was planted as spreader around the field and between the rows. Field assessments were based on disease severity according to the modified Cobb scale (Peterson et al., 1948) and disease reaction (Roelfs et al., 1992). The results showed that 1173 (73.08%) lines were resistant in adult plant stage. Among 348 of north region germplasm 262 lines (75.29%), cold germplasm 304 (71.7%), south lines 321 (65.11%), and moderate lines 286 (84.12%) were resistant in all regions. Remaining lines were moderately-susceptible or susceptible to stripe rust disease.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی