رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستيابي به دانش فني توليد واکسن کشته دوگانه يرسينيوزيس - استرپتوکوکوزيس در ماهيان قزل آلاي پرورشي "


شماره شناسایی : 18873734
شماره مدرک : ۶۱۵۱۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : قياسي، مريم
: ذريه زهرا، سيدمحمدابراهيم جليل
: رضواني، سيد حسين
: جمالي، عباس
: آهنگرزاده، مينا
: مهرابي، محمدرضا
: يعقوب زاده، زهرا
: جعفري، عبداله
: اشرفي تماي، ايرج
: زمان نژاد، نوشين
: حبيبي کوتنايي، فرشيده
: يحيي رعيت، رامک
: صفري، رضا
: عقلمندي، فرهاد
: محمدي، اشرف
: بينائي، محمد
: حسن نيا، حسين
: گشتاسبي، رضا
عنوان اصلي : دستيابي به دانش فني توليد واکسن کشته دوگانه يرسينيوزيس - استرپتوکوکوزيس در ماهيان قزل آلاي پرورشي
نام نخستين پديدآور : قياسي، مريم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Achievement to technical knowledge of the killed bivalent vaccine of Yersiniosis -Streptococcosis for cultivated rainbow trout
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۱۲
: شماره طرح : 2-76-12-050-971396
: سامانه سمپات
توصیفگر : یرسینیوزیس
: استرپتوکوکوزیس
: قزل آلای رنگین کمان
: واکسن کشته
: مونتاناید
: آلوم
خلاصه یا چکیده : براساس آمار FAO در سال 2018 ایران با تولید حدود 180 هزار تن قزل آلای رنگین کمان (سایز کوچک) بیش از 30 % تولید جهانی این ماهی را به خود اختصاص داده است. متاسفانه استرپتوکوکوزیس و یرسینوزیس دو بیماری مهم عفونی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان است که با ایجاد تلفات شدید (بسته به سن ماهی و سویه باکتری تلفات 80 – 30درصد) و مصرف شدید آنتی بیوتیکها (با عوارض زیست محیط و بهداشتی) سبب خسارات اقتصادی و به خطر انداختن بهداشت عمومی می¬شوند. لذا استفاده از ماهیان مقاوم شده می¬تواند بهترین راهکار برای این امر باشد. این پروژه با هدف پیشگیری و به حداقل رساندن تلفات ناشی از این دو بیماری و ارتقا مقاومت ماهیان تهیه گردید. ابتدا از ماهیان بیمار مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان در استان مازندران (هراز) و تهران (فیروزکوه) نمونه برداری و در نهایت 7 نمونه باکتری شامل 5 نمونه مشکوک به یرسینیا راکری و 2 نمونه مشکوک به استرپتوکوکوس اینیایی جداسازی و پس از آزمایش PCR و تعیین توالی، هویت آنها تایید و در بانک جهانی ژن ثبت گردید. جهت انتخاب باکتری برای تولید واکسن، آزمایش تعیین حدت براساس تزریق به ماهیان قزل آلا آنجام و براساس میزان تلفات طی 96 ساعت دو نمونه یرسینیا راکری (MT968736) و استرپتوکوکوس اینیایی (MT968734) انتخاب شدند. برای تهیه واکسن، باکترین باکتریهای فوق تهیه گردید. . باکترین تهیه شده به نسبت 50 :50 با ادجوان مونتانایدVax-Orient IPA50 (واکسن روغنی) و ادجوان آلوم (واکسن آبی) مخلوط گردید. حجم نهایی واکسن تزریقی 2/0 میلی لیتر بود که حاوی 1/0 باکترین(واجد غلظت 8 10× 1 از هر باکتری) و 1/0 میلی¬لیتر ادجوان در گروه¬های مونتاناید و آلوم و سرم فیزیولوژی در گروه باکترین بود. در این مطالعه 360 قطعه ماهی با میانگین وزنی 55/7±22/110 گرم در 4 تیمار 90 قطعه ای (هر تیمار واجد سه تکرار و هر تکرار شامل 30 قطعه ماهی) بصورت داخل صفاقی( 2/0 میلی¬لیتر) مورد تزریق باکترین تنها، باکترین + مونتاناید، باکترین +آلوم و گروه شاهد(سرم فیزیولوژی) قرار گرفتند. جهت تعیین اثر گذاری واکسن، 60 عدد ماهی (از هر تیمار) یک ماه پس از دریافت واکسن با باکتریهای بیماریزا یرسینیا راکری (MT968736) (30 ماهی) و استرپتوکوکوس اینیایی (MT968734) (30 ماهی) با دوز دو برابر(8 10 × 2) بصورت داخل صفاقی مواجهه داده شدند و گروه دیگری از ماهیان تا سه ماه پس از واکسیناسیون نگهداری شده و طی ماه اول، دوم و سوم از آنها خونگیری و شاخصهای ایمنی و سرمی شامل تولید رادیکال آزاد اکسیژن، لیزوزیم، IgM تام سرم، پروتئین تام سرم، آلبومین و تیتر آنتی بادی اختصاصی به روش میکرواگلوتیناسیون انجام گردید. نتایج این بررسی نشان داد که میزان بازماندگی ماهیان در مواجهه با یرسینیا راکری در گروه باکترین + ادجوان بیش از 80% و در گروه باکترین بیش از 60% و در مواجهه با استرپتوکوکوس اینیایی در در گروه باکترین + ادجوان بیش از 86% و در گروه باکترین بیش از 80% در مقایسه با گروه¬های شاهد که صفر درصد بازماندگی داشتند. طی سه ماه بررسی مشخص گردید که میزان رادیکال آزاد اکسیژن در ماه اول در گروه¬های حاوی ادجوان+ باکترین و باکترین بطور معنی دار بیشتر از شاهد بود. در ماه دوم و سوم میزان این شاخص درگروه¬های حاوی ادجوان بطور معنی داری بیشتر از شاهد بود. در مقایسه این شاخص در هر گروه طی دور ه سه ماهه تنها در گروه حاوی مونتاناید تفاوت معنی دار در میزان این شاخص طی دوره سه ماهه وجود نداشت ولی در گروه باکترین و باکترین+ آلوم بتدریج از ماه دوم میزان این شاخص کاهش معنی¬داری را نشان داد. میزان لیزوزیم در ماه اول در گروه¬های تیمار افزایش معنی¬دار در مقایسه با شاهد داشت. در ماه دوم افزایش معنی¬دار در گروه باکترین + ادجوان در مقایسه با شاهد همچنان وجود داشت ولی در ماه سوم تنها افزایش معنی دار در تیمارهای ادجوان+ باکترین در مقایسه با شاهد و باکترین بود. تغییرات این شاخص در هر گروه تفاوت معنی¬داری را طی ماه اول تا سوم پس از واکسیناسیون در گروه باکترین و شاهد نشان نداد ولی در گروه باکترین + مونتاناید افزایش معنی دار این شاخص از ماه اول تا سوم و در گروه باکترین + آلوم افزایش معنی دار این شاخص در ماه سوم در مقایسه با ماه اول و دوم دیده شد. در ماه اول و دوم پس از واکسیناسیون میزان IgM تام سرم در گروه¬های تیمار در مقایسه با شاهد از افزایش معنی¬داری برخوردار بود ولی در ماه سوم و تنها تیمارهای باکترین + ادجوان افزایش معنی دار در مقایسه با شاهد و باکترین داشتند. در مقایسه خود تیمارهای طی ماه¬های مختلف میزان آنتی بادی در ماه دوم و سوم در مقایسه با ماه اول در تیمارهای باکترین +ادجوان تفاوت معنی داری با ماه اول داشت ودر تیمار باکترین نیز تنها افزایش معنی دار در ماه دوم نسبت به ماه اول و سوم مشاهده شد. میزان پروتئین تام سرم در این بررسی در ماه¬های اول، دوم و سوم پس از واکسیناسیون در گروه¬های دریافت کننده باکترین+ ادجوان افزایش معنی داری با شاهد داشت. ولی در گروه باکترین این افزایش معنی دار تنها در ماه اول و دوم پس از واکسیناسیون مشاهده شد. در ارزیابی این شاخص درهر گروه و طی ماه¬های مختلف نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در خصوص آلبومین نیز در بین تیمارهای مختلف و نیز در هر تیمار در ماه¬های مختلف تفاوت معنی داری مشاهد نشد. میزان تیتر آنتی¬بادی اختصاصی علیه دو باکتری یرسینیا راکری و استرپتوکوکوس اینیایی که به روش میکروآگلوتیناسیون(MAT) بدست آمد نشان داد که تیتر آنتی بادی اختصاصی در گروه¬های دریافت کننده باکترین+ ادجوان در ماه¬های اول، دوم و سوم پس از واکسیناسیون بطور معنی داری بیشتر از گروه باکترین است. همچنین در مقایسه هر گروه طی ماه¬های مختلف در گروه مواجهه داده شده با یرسینا راکری تیتر آنتی¬بادی اختصاصی در ماه سوم کاهش معنی داری در مقایسه با ماه اول دوم داشت در حالیکه در گروه¬های دریافت کننده ادجوان افزایش معنی دار تیتر اختصاصی آنتی بادی در ماه دوم در مقایسه با ماه اول و سوم دیده شد. در همین شرایط در ماه دوم بیشترین میزان تیتر آنتی بادی در تمام تیمارها در برابر استرپتوکوکوس اینیایی به ترتیب در ماه دوم و اول و کمترین آن در ماه سوم مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق کاهش میزان مرگ و میر تجمعی و افزایش درصد بازماندگی در گروه¬های دریافت کننده ادجوان + باکترین در مقایسه با گروه¬های باکترین و شاهد پس از مواجهه با باکتری بیماریزا کاملا مشهود است. همچنین بهبود و افزایش عملکرد شاخصهای ایمنی ذاتی (تولید رادیکال آزاد اکسیژن و لیزوزیم) در گروه¬های دریافت کننده باکترین + ادجوان در مقایسه با گروه باکترین و شاهد تا سه ماه بعد از تزریق نشان از عملکرد خوب ایمنی ذاتی ماهیان دارد. در کنار همه اینها افزایش ماندگاری تیتر آنتی بادی اختصاصی در گروه¬های دریافت کننده باکترین + ادجوان در مقایسه با گروه باکترین و شاهد تا سه ماه بعد از تزریق نشان از عملکرد خوب ایمنی هومورال اکتسابی دارد. بر اساس آنچه گفته شد به نظر میرسد واکسن کشته دوگانه یرسینیوزیس – استرپتوکوکوزیس که باکتریهای مورد استفاده در آن بر اساس انجام تست حدت انتخاب شده¬اند قابلیت ایمنی زایی مناسبی را تا 3 ماه بعد از تزریق داشته است و ادجوانهای استفاده شده در این تحقیق کفایت عملکرد این واکسن را به خوبی افزایش داده¬اند.
: According to FAO statistics in 2018, Iran has produced more than 30% of world production of this fish with a production of 180000 tons. Unfortunately, Streptococcus and Yersiniosis are two important infectious diseases in rainbow trout that cause severe losses (depending on fish age and bacteria strain, 30 – 80% mortality) and severe using of antibiotics (with environmental and health hazardous effects) causing economic and public health damages. Therefore, using immunized fish can be the best solution. This project was carried out with the aim of preventing and minimizing the losses caused by these two diseases and increasing the resistance of fish. At the first, the fish infected were sampled from Mazandaran (Haraz) and Tehran (Firozkoh) and finally 7 bacterial isolates, 5 Yersinia ruckeri and 2 suspected to streptococcus iniae respectively, were isolated. After PCR and sequencing, the bacteria were confirmed and registered in the Gen Bank. To selection bacteria for the vaccine production, log 8 of the each bacteria in a 0.1 mL were injected to the rainbow trout and based on the mortality during 96h, two isolate of Y. ruckeri (MT968736) and S. iniae (MT968734) were choosen. To prepare the vaccine, at the first the bacterin were prepared of the two isolates. The prepared bacterin was mixed with Vax-Orient IPA50 (oil base vaccine) and alum (water base vaccine) at ratio of 50:50. The final volume of the injectable vaccine was 0.2 ml containing 0.1 bactrin (including 1 × 10 8 each of the bacteria and 0.1 ml of the adjuvant (in the bacterin + adjuvant groups) and saline in the bacterin group. In this study, 360 fish with an average weight of 110.22 ± 7.55 g in 4 groups treatments (each treatment including three replications and each replicate including 30 fish) were injected intraperitoneally (0.2 ml). Bactrin alone, bactrin + montanide, bactrin + alum and control group (physiological serum). To determine the effectiveness of the vaccine one month after receiving the vaccine, 60 fish (from each treatment) were intraperitoneally exposed with Yersinia rockeri (MT968736) (30 fish) and Streptococcus iniae (MT968734) (30 fish) in double dose (2 × 10 8). The other fish were kept and blood sampling were gathered at the first, second and third months after vaccination. The blood and serum samples were use to determine of the production of free radical oxygen, lysozyme, total serum IgM, total serum protein, albumin and specific antibody titers were determined by microagglutination method. The results of this study showed that the survival rate of fish in the presence of Yersinia rocker in the bacterial + Adjuvant group was more than 80% and in the bacterial group was more than 60% and in the presence of Streptococcus inia in the bacterial + Adjuvant group more than 86% and in the group. Bactrin more than 80% compared to control groups with zero% survival. During the three months of the study, it was found that the amount of oxygen free radical in the first month in the groups containing Adjuvant + bactrin and bactrin was significantly higher than the control. In the second and third months, the rate of this index was significantly higher in the groups containing adolescents than the control. Comparing this index in each group during the quarter, only in the group containing montanide, there was no significant difference in the amount of this index during the three-month period, but in the group of bactrin and bactrin + alum gradually from the second month, the amount of this index was significantly decreased. Lysozyme levels in the first month in treatment groups increased significantly compared to the control. In the second month, there was still a significant increase in the bactrin + adjuvant group compared to the control, but in the third month, there was only a significant increase in the adjuvant + bactrin treatments compared to the control and bactrin. The changes in this index in each group did not show a significant difference from the first to third month after vaccination in the bacterin and control groups, but in the bacterin + montanide group a significant increase in this index from the first to the third month and in the bacterin + alum group This index was seen in the third month compared to the first and second months. In the first and second months after vaccination, the level of total serum IgM in the treatment groups was significantly increased compared to the control, but in the third month and only the bacterin + adolescent treatments had a significant increase compared to the control and bactrin. In comparison with the treatments during different months, the amount of antibodies in the second and third months compared to the first month in bacterial + adolescent treatments was significantly different from the first month and in bactrin treatment only a significant increase in the second month compared to the first month and The third was observed. Total serum protein in this study in the first, second and third months after vaccination in the groups receiving bacterin + Adjuvant had a significant increase with the control. However, in the bacterial group, this significant increase was observed only in the first and second months after vaccination. There was no significant difference in the evaluation of this index in each group and during different months. Regarding albumin, no significant difference was observed between different treatments and also in each treatment in different months. The level of specific antibody titer against Yersinia Rocky and Streptococcus inia obtained by microagglutination (MAT) method showed that the specific antibody titer in the groups receiving bactrin + Adjuvant in the first, second and third months after Vaccination is significantly higher than the bacterial group. Also, in comparison with each group during different months, in the group exposed to Yersina Rocky, the specific antibody titer in the third month had a significant decrease compared to the second month, while in the groups receiving Adjuvan, the specific titer increased significantly. Antibodies were seen in the second month compared to the first and third months. In the same condition, in the second month, the highest antibody titer was observed in all treatments against Streptococcus iniae in the second and first months and the lowest in the third month, respectively. According to the results of this study, the decrease in cumulative mortality and the increase in survival percentage in the groups receiving Adjuvant + Bactrin compared to the bacterial and control groups after exposure to pathogenic bacteria is quite evident. Also, the improvement and increase in the performance of intrinsic safety indices (production of oxygen and lysozyme free radicals) in the groups receiving bactrin + adjuven compared to the bactrin and control groups up to three months after injection shows good intrinsic safety performance of fish. In addition, an increase in the shelf life of specific antibody titers in the bacterial + adjuvant groups compared to the bacterial and control groups up to three months after injection indicates good performance of acquired humoral immunity. Based on what has been said, it seems that the Yersiniosis-Streptococcus bivalent killed vaccine, in which the bacteria used were selected based on the virulence test, had good immunogenicity up to 3 months after injection, and the adjuvants used in this study were sufficient. They have greatly enhanced the performance of this vaccine.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی