رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی امکان تامین بخشی از علوفه مورد نیاز کشور از طریق کشت پاییزه چغندر علوفه ای "


شماره شناسایی : 18873724
شماره مدرک : ۶۱۰۶۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صادقی شعاع، مهدی
عنوان اصلي : بررسی امکان تامین بخشی از علوفه مورد نیاز کشور از طریق کشت پاییزه چغندر علوفه ای
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Investigating the Possibility of Part of the Nutrition Requirement of the Country Through Autumn Cultivation of Fodder beet
صفحه شمار : ۲۹ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۶۸ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۶۸
: شماره طرح: 0-02-02-038-981250
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : پايين بودن عملکرد و توليد گياهان علوفه‎اي معمول در کشور موجب شده است تا ساليانه مقادير قابل توجهي علوفه و خوراک دام (شامل جو ،ذرت ،پودر ماهي و انواع کنجاله) با صرف هزينه‎هاي ارزي از خارج وارد کشور شود. این آزمایش جهت بررسی امکان تامین بخشی از علوفه مورد نیاز کشور از طریق کشت پاییزه چغندر علوفه ای در برخی مناطق جنوبی کشور به صورت الگوی کشت پاییزه اجرا شد. مناطق مورد ارزیابی شامل خوزستان، بوشهر، سیستان، جنوب کرمان و بلوچستان بودند. با توجه به امکانات و نیروی انسانی و اینکه در اکثر مناطق مورد نظر برای اولین بار اقدام به کشت چغندر علوفه ای می¬شد، بنابراین برای هر منطقه به میزان یک هکتار از مزرعه بهره بردار مدنظر قرار گرفت. هر چند سعی شد در هر منطقه تیمارهای اولیه ای نیز با توجه به ماشین آلات، تاریخ مناسب برداشت و یا رقم نیز اعمال گردد. نتایج کلی نشان داد در تمامی مناطق مورد ارزیابی این گیاه با پتانسیل عملکرد بالا امکان کشت دارد که با توجه به شرایط آن منطقه بایست مدیریت های زراعی مناسب از جمله انتخاب رقم مناسب، تاریخ کاشت مناسب، ردیف کاشت مناسب با توجه به ادوات موجود در منطقه و تاریخ برداشت مناسب مدنظر قرار گیرد. به صورت کلی و میانگین داده¬ها نشان داد در منطقه بلوچستان عملکرد ریشه، عملکرد اندام هوایی و عملکرد ماده خشک کل به ترتیب حدود 150، 90 و 38 تن در هکتار بود. در منطقه بوشهر با توجه به کشت در شرایط شوری عملکرد ریشه، عملکرد اندام هوایی و عملکرد ماده خشک کل به ترتیب 60، 50 و 5/13 تن در هکتار بود. در منطقه جیرفت عملکرد ریشه، عملکرد اندام هوایی و عملکرد ماده خشک کل به ترتیب حدود 100، 80 و 26 تن در هکتار بود. در منطقه دزفول عملکرد ریشه، عملکرد اندام هوایی و عملکرد ماده خشک کل به ترتیب حدود 60، 50 و 14 تن در هکتار بود و در نهایت در منطقه سیستان، عملکرد ریشه، عملکرد اندام هوایی و عملکرد ماده خشک کل به ترتیب حدود 80، 55 و 18 تن در هکتار برآورد شد. واژه های کلیدی: چغندر علوفه ای، الگوی کشت پاییزه، جنوب کشور، تامین علوفه
: The low yield and production of common fodder plants in the country has caused significant amounts of fodder and animal feed (including barley, corn, fish meal and various types of meal) to enter the country annually at foreign exchange costs. This experiment was conducted to investigate the possibility of supplying part of the forage required by the country through autumn cultivation of fodder beet in some southern regions of the country as an autumn cultivation model. The evaluated areas included Khuzestan, Bushehr, Sistan, southern Kerman and Baluchistan. Due to the facilities and manpower and the fact that in most of the areas in question, fodder beet was cultivated for the first time, so for each area, one hectare of farm was considered. However, it was tried in each area to apply the initial treatments according to the machines, the appropriate harvest date or cultivar. The general results showed that it is possible to cultivate this plant with high yield potential in all the evaluated areas. According to the conditions of that area, appropriate crop management should be selected, including selection of suitable cultivar, suitable planting date, suitable planting row according to the tools in the area. And the appropriate harvest date should be considered. In general, the data showed that in Balochistan region, root yield, shoot yield and total dry matter yield were about 150, 90 and 38 tons per hectare, respectively. In Bushehr region, due to salinity cultivation, root yield, shoot yield and total dry matter yield were 60, 50 and 13.5 tons per hectare, respectively. In Jiroft region, root yield, shoot yield and total dry matter yield were about 100, 80 and 26 tons per hectare, respectively. In Dezful region, root yield, shoot yield and total dry matter yield were about 60, 50 and 14 tons per hectare, respectively, and finally in Sistan region, root yield, shoot yield and total dry matter yield were about 80, 55 and 18 tons per hectare, respectively.Keywords: Fodder beet, Autumn cultivation pattern, South of the country, Forage supply
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی