رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي کنترل شيميايي خشکيدگي برگ خرما ناشي از عوامل بيمارگر قارچي در استان خوزستان "


شماره شناسایی : 18873720
شماره مدرک : ۶۱۰۵۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : اصلاحی، محمدرضا
: امانی،مجید
: حمادی،عادل
عنوان اصلي : بررسي کنترل شيميايي خشکيدگي برگ خرما ناشي از عوامل بيمارگر قارچي در استان خوزستان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation the chemical control of date palm leaf fading diseases caused by fungal agents in Khuzestan Province
صفحه شمار : ۲۳ص.:جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۵۹ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۳۶۱۰۵۹
: شماره طرح: 981202- 98030- 132-16-46-124
: شماره نامه سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : به منظور¬¬¬بررسی¬تاثیرچند قارچ¬کش درکنترل بیماری¬خشکیدگی¬برگ¬خرما، آزمایشی¬درقالب¬بلوک‌های¬کامل تصادفی ¬با¬ هشت¬تيمار و¬سه¬تکرار(براي¬هرتکرارسه¬درخت) انجام شد. تیمارها شامل¬قارچکش¬های مانکوزب(دیتان¬ام¬4580%WP®)¬سه¬درهزار، مانکوزب+مس(تریمیتوکس12/29%WP®) سه¬درهزار، کاربندازیم (باواستین60%WP®) یک¬ونیم¬در¬هزار، اکسی¬کلرورمس(چمپیون50%WP®) سه¬درهزار، تبوکونازول+ترياديمنول+ اسپيروکسامين(فالکن46%EC®)یک¬درهزار، ¬فوستيل¬آلومينيوم+پروپاموکارب(پريويکور¬انرژي80% SL®)سه¬درهزار، فوستيل¬آلومينيوم ( اليت84% WDG®) دو و نیم¬در هزار و شاهد بدون محلول‌پاشی بود. محلول پاشی-ها سه¬مرتبه¬به¬فاصله¬هرپانزده روز یک¬بار انجام شد. ارزیابی شدت بیماری قبل از اعمال تيمارها با فرمول لیوینگستون و همکاران صورت¬گرفت. سپس داده ها با نرم افزار آماريSAS مورد تجزيه و¬تحليل قرارگرفتند. تجزیه واریانس نشان داد که به¬جز ارزیابی اول¬که قبل از شروع محلول¬پاشی¬ها انجام گرفته¬بود در بقیه ارزیابی¬ها بین¬تیمارها در سطح¬یک¬درصد اختلاف معنی¬داری وجود داشت. درارزیابی های دوم، سوم و چهارم تیمارهای فالکن یک در هزار، پریویکورانرژی سه¬درهزار و الیت دو و نیم¬درهزار در یک گروه ¬آماری مستقل قرار گرفتند. به¬طوریکه درارزیابی نهایی(ارزیابی چهارم) تیمارهای فالکن یک¬درهزار، پریویکورانرژی سه¬درهزار ، الیت دو و نیم درهزار به ترتیب با 21 ، 11/21 و 33/22¬ درصد شدت بیماری بیشترین تاثیر و کمترین شدت بیماری را نشان دادند و در یک¬گروه آماری¬مستقل¬قرار¬گرفتند و تیمارهای دیتان ام45¬سه¬درهزار، تریمیتوکس¬سه¬درهزار، چمپیون¬سه¬درهزار¬ و باوایستین یک و نیم¬درهزار به ترتیب با 11/45، 88/44، 48 و 55/44 درصد شدت بیماری¬در رده بعدی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از قارچکش¬های فالکن یک درهزار، پریویکورانرژی سه در هزار و آلیت¬دو ¬و نیم¬درهزار توانایی بالاتری نسبت به سایر قارچکش¬های مورد مطالعه برای کنترل بیماری داشته و تاثیر بیشتری¬درکاهش¬شدت¬بیماری¬دارند. واژه های کلیدی : خشکیدگی برگ ، نخل خرما ، کنترل شیمیایی.مقدمه
: In order to evaluated the effect of several fungicides in controlling the leaf spot disease of date palm, an experiment was conducted in a randomized complete block design with 8 treatments and سه replications (3 trees for each replication). Treatments include fungicides Mancozeb (Ditan M45® 80% WP) 3ml/L, Mancozeb + Copper (Trimitox® 12/29% WP) 3ml/L, Copper Oxychloride (Champion® 50% WP )3ml/L, Carbendazim (Bavastin® 60% WP) 1.5ml/L, Tabuconazole + Triadimenol + Spiroxamine (Falcon® 46% EC) 1ml/L, Fosetil Aluminum + Propamocarb (Previcur Energy® 80% SL) 3ml/L,¬ Fosetyl Aluminum (Elite® 84% WDG) 2.5 ml/L and control without any foliar spray.. the foliar spraying was performed three times and repeated once each 15 days. The severity of the disease was assessed before the treatments with Livingston et al. method. Then the data were analyzed by SAS statistical software. Analysis of variance showed that except for the first evaluation, which was performed before the start of foliar application, there was a significant difference between the treatments at the level of 1% in the other evaluations. In the second, third and fourth evaluations, Falcon treatments, Previcur Energy and Elite were placed in an independent statistical group. So that in the final evaluation (fourth evaluation) Falcon 1ml/L, Previcur Energy 3ml/L, Elite 2.5 ml/L with 21, 21.11 and 22.33 percent of the disease, respectively, showed the greatest effect and the lowest disease severity. And treatments of Ditan M45 3ml/L, trimethox 3ml/L, Champion 3ml/L and Bavistin 1.5ml/L with 45.11, 44.88, 48 and 44.55% of the disease, respectively, were placed in the next categories. According to the results, the use of Falcon 1ml/L, Privicur Energy 3ml/L, Elite 2.5 ml/L have a higher ability than other fungicides to control the disease and have a greater effect on reducing the disease severity.Key words: leaf disease, Date palm, Chemical control.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی