رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا عدم پذیرش سیستم آبیاری موضعی توسط باغداران سیب شهرستان ارومیه "


شماره شناسایی : 18873715
شماره مدرک : ۶۱۰۶۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : حسین پور،باقر
عنوان اصلي : بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا عدم پذیرش سیستم آبیاری موضعی توسط باغداران سیب شهرستان ارومیه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :: Investigation the factors affecting the acceptance or rejection of drip irrigation system in apple orchards in Urmia township
صفحه شمار : ۱۰۴ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : ارومیه: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۶۶ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۶۶
: شماره طرح------
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : آب در بخش کشاورزی بعنوان مهمترین و تعیین کننده ترین مولفه ای که عملکرد تولید را تحت تاثیر قرار می دهد، در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران از اهمیتی مضاعف برخوردار می گردد. با توجه به کمبود نسبی منابع آب در بسیاری از مناطق جهان روشهای نوینی بمنظور استفاده بهینه از منابع موجود ابداع و بکار گرفته شده اند که راندمان آب و عملکرد محصول به ازاء آب مصرفی را تا حد چشمگیری اقزایش داده اند. در استان آذربایجان غربی در پی خشکسالی های سالیان اخیر و بحران خشکی دریاچه ارومیه و تبعات اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی سنگین آن، تمرکز ویژه ای بر کاهش مصرف آب از طریق استفاده از روشهای نوین آبیاری صورت گرفته است. با توجه به اینکه این استان بزرگترین قطب تولید سیب کشور بوده و حدود یک سوم از کل تولید سیب کشور را بخود اختصاص داده است و نیز با عنایت به این واقعیت که سیب یکی از محصولات بسیار پرآب بر محسوب می شود، لذا یکی از محصولات استراتژیک استان است که از منظر مدیریت آب مورد توجه خاص مسولیئن استانی قرار دارد. به همین منظور برنامه های حمایتی، آموزشی و ترویجی متعددی تدوین و بمورد اجرا گذارده شده تا آبیاری نوین در سطح کلیه بهره برداریهای کشاورزی حوزه آبریز دریاچه ارومیه و منجمله باغات سیب گسترش دهند. طبق آمارهای رسمی موجود علی رغم تلاشهای بسیار، هنوز موفقیت معنی داری در این حوزه بدست نیامده بطوریکه از مجموع 120 هزار هکتار اراضی باغی استان، چیزی کمتر از 6 هزار و 232 هکتار تحت پوشش آبیاری قطره ای درآمده است.با توجه به اینکه شهرستان ارومیه مهمترین و بزرگترین کانون تولید سیب استان و کشور کماکان مواجه با مشکلاتی جدی در گسترش آبیاری موضعی (قطره ای) در باغات سیب خود می باشد، لذا این تحقیق در همین راستا و با هدف شناسائی و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش یا عدم پذیرش این سیستم آبیاری تدوین و اجرا گردیده است. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی است و بکارگیری پرسشنامه و با اتکاء به مدل اورت راجرز اقدام به بررسی و تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق گردیده است. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که میزان پذیرش آبیاری قطره ای در باغات سیب بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر متغیرهایی چون میزان تحصیلات، میزان نیاز به فناوری (آبیاری قطره ای)، میزان موافقت هنجارهای اجتماعی با فناوری (آبیاری قطره ای)، فایده نسبی فناوری قطره ای در مقایسه با سایر روشها، و قابلیت اجرای فناوری قطره ای قرار دارد. علاوه بر این، باستناد مصاحبه های صورت گرفته، فاکتورهای دیگری چون میزان امنیت در منطقه، بورکراسی اداری، قوانین مربوط به خدمات برق و تسهیلات بانکی نیز از جمله مواردی بودند که بعنوان موانع پذیرش از سوی بهره برداران مورد اشاره قرار گرفتند. کلمات کلیدی: پذیرش، آبیاری قطره ای، باغات سیب، شهرستان ارومیه
: Water in the agricultural sector, as the most important and determining factor affecting production performance, is doubly important in arid and semi-arid regions such as Iran. Due to the relative scarcity of water resources in many parts of the world, new methods have been developed to optimize the use of available resources that have greatly increased water efficiency and crop yields. In the West Azerbaijan province, following the recent droughts and the crisis of Lake Urmia and its severe socio-economic and environmental consequences, special focus has been put on reducing water consumption through the use of modern irrigation methods.Given that the province is the largest apple producing hub in the country and accounts for about one-third of all apple production in the country, and given the fact that apple is the one that highly consumes water, so it has been the focus of officials for water management in the province. To this end, numerous support, training and extension programs have been formulated and implemented to expand modern irrigation at all levels of agricultural use in the Urmia Lake Basin and apple orchards. According to official statistics despite the considerable efforts, no significant success has been achieved in this area, since less than 6,232 hectares of the province's 120,000 hectares of agricultural lands have been covered by modern irrigation. Since the city of Urmia is the largest and the most important apple producing center in the province and as well the country, still faces serious problems in development of local (drip) irrigation in its apple orchards, so this study aimed to identify and analyze the factors affecting it and whether or not it is accepted. Using the survey as research method and questionnaire for gathering data and applying the Everett Rogers model, the research hypotheses and questions have been analyzed. Based on the results, it was found that the rate of acceptance of drip irrigation in apple orchards directly and indirectly is under the influence of variables such as education, the need for technology (drip irrigation), the degree of agreement of social norms with technology (drip irrigation), relative benefit of drip technology compared to other methods, and the ability to implement drip irrigation technology. In addition, according to the interviews, other factors such as the level of security in the region, administrative bureaucracy, laws related to electricity services and banking facilities were among the items that were mentioned as barriers to acceptance by stakeholders.Key Words: Acception- Local Irrigation- Apple Orchards- Urmia Township
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی