رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهبردها ؛ اهداف و سند اجرایی توسعه ظرفیت‌ جامعه محلی دهستان بلهرات شهرستان نیشابور "


شماره شناسایی : 18873714
شماره مدرک : ۶۱۰۵۸
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : محدث حسینی، سید احمد
عنوان اصلي : راهبردها ؛ اهداف و سند اجرایی توسعه ظرفیت‌ جامعه محلی دهستان بلهرات شهرستان نیشابور
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Strategies; Objectives and executive document of capacity development of the local community of Belharat district of Neishabour city
صفحه شمار : ۸۵ص.:جدول
وضعیت انتشار : مشهد: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۵۸ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۳
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : در مورد طرح¬های ساماندهی روستایی تعاریف متعددی ارائه شده که این تعاریف نشان¬دهنده دیدگاه¬های متفاوت در مورد ماهیت و ابعاد ساماندهی روستایی است. ولی دیدگاه مطرح عبارت است از نظم و نسق دادن به روستاها در همه زمینه¬ها تعریف می¬شود که در همه سطوح برنامه ریزی از مقیاس ملی تا منطقه ای و محلی جای دارد. در این دیدگاه هم یک روستا و هم مجموعه روستاها ساز و کاری دارند که باید شناخته شود و به نظم درآید. ساماندهی روستایی امری است برای تحقق ارتباطات و تعامل سازنده بین روستا با روستا، روستا با محیط و روستا با شهر. در چهار چوب كلي مطالعات مرحله دوم طرح ساماندهي اقتصادي و اجتماعي دهستان بلهرات؛ ضمن بررسي وضع موجود منطقه مورد مطالعه، سيماي منطقه معرفي گرديد. جهت دستيابي به جمع بندي و استنتاج كلي از مباحث مطرح شده در گزارش‎هاي مرحله اول در اين فصل ضمن طبقه‎بندي اطلاعات ارائه شده، به تجزيه و تحليل مطالعات پرداخته شده، تا امكان دستيابي به راه حل‎ها و پيشنهادهاي طرح فراهم آيد. طرح ساماندهي اقتصادی و اجتماعی روستاهاي دهستان بلهرات با ايده كلي مبتنی بر فرایندی مشارکتی به شناسایی ظرفیت‌ها و تواناسازی وجوه اجتماعی و اقتصادی اجتماعات محلی روستایی پرداخته، در نهایت بستر لازم را برای اجرای اقدامات پیش‌بینی شده در جهت توسعه خود اتکا و پایدار جامعه هدف فراهم می‌نماید. این طرح ماهیتی مشارکتی، همه جانبه و محلی داشته، برنامه‌ای هماهنگ و موزون برای توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی اجتماعات محلی روستایی با تاکید بر محوریت مردم و نهادهای محلی در پیش‌بینی و اجرای پروژه های اجتماعی و اقتصادی با اولویت فعالیت‌های تولیدی مرتبط با کشاورزی ارائه می‌نماید و در نهایت هدف کلی طرح تسهیل و بسترسازی برای توسعه پایدار (خود اتکایی و مشارکتی) در سطح اجتماعات محلی روستایی است. در مرحله دوم: تدوين راهبردها و اهداف توسعه ظرفيت اقتصادی اجتماعی محدوده مطالعاتی؛ ارزیابی راهبرد نهایی و مشخص کردن راهبردهای توسعه اقتصادی- اجتماعی محدوده مطالعاتی؛ راهبرد توسعه همه‌جانبه و پايدار؛ اهداف عملیاتی توسعه اجتماعی اقتصادی محدوده مطالعاتی (در عرصه‌های محیطی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و پشتیبان تولید) و در نهایت تدوین سند اجرایی توسعه ظرفیت‌ جامعه محلی مورد بررسی قرار گفتواژه‌های کلیدی : ظرفیت‌ جامعه محلی – بلهرات- سند اجرایی- راهبرد توسعه.
: The research report on organizing the socio-economic development of rural spaces in Belharat district of Neishabour city was conducted in two stages. The first stage was entitled "Analysis of local resources and capacities of villages in Belharat village of Neishabour city" and in the second stage, strategies were developed; Development Objectives and the Executive Capacity Development Document of the local community of Belharat district of Neishabour city, which is discussed in the present report. In the first phase of the report, the following issues were examined: • The situation of villages in Belharat district of Neishabour city • Analysis of local resources and capacities using the swot method • The most important problems of the villages from the point of view of design experts • Determining the comparative advantages of developing the study area (districts and villages) • Needs assessment of the study area • Develop a vision for local community capacity development In the second stage of the report, the following is examined: • Development of strategies and goals for the development of socio-economic capacity of the study area • Evaluate the final strategy and determine the socio-economic development strategies of the study area • Comprehensive and sustainable development strategy • Operational goals of socio-economic development of the study area (in the fields of environment, human, social, economic and production support) • Development of an executive document for capacity development of the local community.Keywords: Local Community Capacity - Belharat - Executive Document - Development Strategy
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی