رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملکرد لاينهاي اميد بخش جو مناطق سرد در مقايسه با شاهد جلگه و مهتاب در اراضي زارعين شهرستانهاي فريمان و مشهد استان خراسان رضوي "


شماره شناسایی : 18873687
شماره مدرک : ۶۱۵۰۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : رضوي، سيدعليرضا
: نازي فيض آبادي، صديقه
: حسيني، تکتم
: رضايي، محمد رضا
عنوان اصلي : مقايسه عملکرد لاينهاي اميد بخش جو مناطق سرد در مقايسه با شاهد جلگه و مهتاب در اراضي زارعين شهرستانهاي فريمان و مشهد استان خراسان رضوي
نام نخستين پديدآور : رضوي، سيدعليرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Comparison of grain yield of barley lines with checks Mahtab and Jolgh on-farm trials in Fariman and Mashhad (Khorasan-e Razavi province)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴۶۱۵۰۴
: شماره طرح : 3-43-0153-045-990966
: سامانه سمپات
توصیفگر : منطقه سرد، لاين هاي اميد بخش، مقايسه عملكرد، تحقيقي - ترويجي، جو
خلاصه یا چکیده : اين تحقيق به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش جو تحت شرایط زارعین در دو مزرعه در شهرستان های مشهد و فریمان با مقایسه عملکردلاین های امید بخش جو با شاهد در سال زراعي 1400-1399 به اجرا در آمد. آزمایش در قالب پروژه تحقيقي ترويجي با سه لاين و دو رقم شاهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه لاین امید بخش جو انتخابی از آزمایش الیت جو سال 1396 به شماره های CB-96-2, CB-96-10, CB-96-14 و شاهد ارقام جلگه و مهتاب شامل پنج لاین و رقم بود. مساحت کاشت در هر منطقه برای هر لاین و رقم2000 متر مربع بود. عملیات تهیه بستر بذر و کاشت بر اساس عرف معمول زارعین انجام شد و کود مصرفی بر اساس فرمول N-P-K و طبق شرایط زارعین مناطق یاد شده اعمال شد. در طول مراحل رشد و نمو يادداشت برداري هاي لازم از صفات زراعي و مورفولوژیک شامل تاریخ رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه انجام و پس از برداشت و توزين و ثبت عملكرد دانه هر لاين بعمل آمد. مقايسه عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي مورد بررسي حاصل نشان داد که در هر دو مزرعه، لاين جو اميد بخش CB-96-10 به ترتيب برای مناطق فریمان و مشهد برابر 7500 و 5400 كيلو گرم در هكتار بيشترين عملكرد دانه را دارا بود، و نسبت به شاهدها به ترتيب به ميزان 38/15 درصد برتر از شاهد جلگه و 03/4 درصد برتري خود را از شاهد مهتاب نشان داده است. در نهایت با توجه به مقایسه عملكرد بين لاين ها و رقم شاهد مهتاب و جلگه سایر صفات لاين جو اميد بخش CB-96-10 بالاتر از شاهدهای منطقه ارقام مهتاب و جلگه قرار گرفت و براي معرفي با توجه به نتايج ساير مناطق سرد كشور و برتر بودن اين لاین براي سال بعد به عنوان يك رقم انتخاب شد.
: In order to compare grain yield of three cold barley promising lines including CB-96-2, CB-96-10 and CB-96-14 along with barley check cultivars (Mahtab and Jolgh), these experiments were performed on farmers field of Fariman and Mashhad during 2020-2021 cropping season. Planting area of each lines and cultivars was 2000 m2, Agronomical practices such as preparing seedbed and application of NPK fertilizer were according to the routine agronomical practices of the farmers for each location. Results showed that there were differences between three barley promising lines and two checks (Mahtab and Jolgh) for grain yield and 1000 kernels weight. In addition, the highest grain yields (7500 and 5400 kg/ha) were gained by CB-96-10 barley genotype which was obtained from farmers fields in the Fariman and Mashhad, respectively. In total, promising barley line CB-96-10 had higher grain yiled compared the check cultivars Mahtab and Jolgh and is recommended for release as new variety in the cold climate zone.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی