رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملکرد چهار لاين اميد بخش گندم نان C-96-8، CD-96-4، CD-96-9، CD-96-10 با رقم شاهد حيران تحت شرايط تنش خشکي آخر فصل رشد در مزارع زارعين استان آذربايجان غربي "


شماره شناسایی : 18873686
شماره مدرک : ۶۱۵۰۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : عيوضي، عليرضا
: احمد نژاد، سليم
: حسيني، نگين
: احمديان، بيتا
: رضائي مراداعلي، محمد
: شيرعلي زاده، شهرام
عنوان اصلي : مقايسه عملکرد چهار لاين اميد بخش گندم نان C-96-8، CD-96-4، CD-96-9، CD-96-10 با رقم شاهد حيران تحت شرايط تنش خشکي آخر فصل رشد در مزارع زارعين استان آذربايجان غربي
نام نخستين پديدآور : عيوضي، عليرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of C-96-8, CD-96-4, D-96-9, CD-96-10 four elite wheat lines with Heyran as control cultivar under end season drought stress in West Azerbaijan province
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴۶۱۵۰۲
: شماره طرح : 3-36-0153-018-990784
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم، لاين اميدبخش، عملكرد دانه و اجزاء آن، اقلیم سرد، آزمایش تحقیقی و ترويجي
خلاصه یا چکیده : چکیده دستيابی به ارقام با عملکرد بالا و پايدار در محيط‌های مختلف از اهداف برنامه¬های به‌نژادی غلات می‌باشد. به منظور کنترل و تطبيق يافته‌های تحقيقاتی در شرايط زارع و مقايسه عملکرد آن با شاهد و رکوردگیری عملکرد دانه آنها جهت دستيابي به لاين‌هاي پر محصول و ساير خصوصيات زراعي در راستاي معرفي ارقام جديد گندم آبي براي مناطق سرد كشور اجرای طرح‌های مشترک تحقیقی ترویجی ضروری می‌باشد. در اين بررسی چهار لاين اميد بخش و برتر آزمايشات مقايسه عملکرد يکنواخت سراسری گندم مناطق سرد با شماره های C-96-8، CD-96-4، CD-96-9، CD-96-10 با رقم شاهد حیران به عنوان شاهد در دهستان‌هاي تابعه شهرستان‌هاي ارومیه و پیرانشهر بررسی شدند. مساحت کاشت هر یک از ژنوتیپ¬ها در هر منطقه 5/0 هکتار بود. شرايط کاشت و تهيه زمين طبق عرف منطقه و در شرايط زارعين انجام گرفت. ميزان بذر مصرفی بر اساس وزن هزار دانه 450 بوته در متر مربع و مقدار کود براساس آزمون خاک و توصيه‌های بخش خاک و آب بود. نتايج تجزيه واریانس ساده و مرکب صفات اختلاف آماري معني‌داري را براي 9 صفت اندازه گيري شده حداقل در سطح احتمال پنج درصد نشان دادند. بیشترین توارث پذیری مربوط به صفت تعداد سنبله در متر مربع به میزان 5/37 درصد و کمترین توارث پذیری را صفت وزن هزار دانه (5/2 درصد) داشت. لاین های امیدبخش C-96-8 و CD-96-10 به ترتیب با 0/990 و 8/982 گرم در متر مربع عملکرد دانه که نسبت به شاهد حیران رقم تجاری منطقه به طور متوسط 18% افزایش عملکرد را نشان دادند. صفاتی که در دو شرایط رشدی ارومیه و پیرانشهر با عملکرد دانه بالاترین همبستگی مثبت و معنی داری داشتند شامل صفات تعداد سنبله در متر مربع (r=0.82*)، شاخص برداشت (r=0.89*)، ماده خشک کل (r=0.80*) و وزن کل سنبله (r=0.85*) بودند. بنابراین از این صفات می توان به عنوان معیارهای غیر مستقیم در افزایش عملکرد دانه در برنامه های اصلاحی بهره جست.
: Abstract: Receiving high and stable grain yield at different environments is one of the aims in cereal breeding programs. In order to compare results of research under on-farm conditions, it is necessary carrying on extension research project to receive high grain yield and superior characteristics lines. In this study, C-96-8, CD-96-4, CD-96-9, CD-96-10 as promising lines and Heyran as control cultivar sowed under irrigated and on-farm conditions in Urmieh and Piranshar cities. Planted area for each genotype at per location was 5000m2. Land preparation and sowing accomplished according common region under on-farm conditions. Seeding rate was based on 1000-kernal weight with 450 seed/m2 and fertilizer application was based on recommendation of soil and water department according to soil test. Simple and combined analyses of variance showed significant differences for nine measured traits (p≤0.05). Range of heritibility with 37.5% and 2.5% was allocated for traits of spike/m2 and 1000-kernal weight, respectively. C-96-8 and CD-96-10 lines with the highest grain yield (990 and 982g/m2) and increased 18% in comparison Heyran as control cultivar were identified as superior genotypes. Spike/m2 (r=0.82*), harvest index (r=0.89*), total dry matter (r=0.80*) and spike weight (r=0.85*) had the highest positive significant correlations with grain yield at for cities of Urmieh and Piranshar. Therefore, these traits can be used as indirect criteria for increasing grain yield in breeding programs. Key words: Cold climate, Grain yield and its components, On-farm trial, Promising line, Winter wheat.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی