رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملكرد لاين¬هاي اميد¬بخش گندم نان با شاهد در مزارع کشاورزان منطقه ارسنجان و داريون استان فارس "


شماره شناسایی : 18873681
شماره مدرک : ۶۱۵۰۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : حسني، فضل اله
: نوروزعليزاده، نجمه
: رحيمي، مصطفي
: فيروزي، حمزه
: ولي فر، عبداله
: طهماسبي، سيروس
: قائدشرف، فاطمه
عنوان اصلي : مقايسه عملكرد لاين¬هاي اميد¬بخش گندم نان با شاهد در مزارع کشاورزان منطقه ارسنجان و داريون استان فارس
نام نخستين پديدآور : حسني، فضل اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of promising bread wheat lines with local check under farmers' field conditions in Arsanjan and Daryoun regions, Fars province.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴۶۱۵۰۶
: شماره طرح : 3-50-0103-090-991204
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم
: لاین¬های امیدبخش
: عملکرد
خلاصه یا چکیده : اين مطالعه به منظور ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 3 لاين¬ اميدبخش جدید گندم نان M-96-6 ، M-96-13 و M-96-14 در شرایط مزرعه کشاورزان در سال زراعی 1400-1399 انجام شد. این لاین¬ها از آزمايش¬های سازگاري لاين¬هاي اميدبخش گندم نان در منطقه معتدل ایران انتخاب شده بودند. رقم¬هاي رخشان و فرین به عنوان شاهد منطقه در نظر گرفته شدند. اين پروژه در اراضی دو منطقه از استان فارس، در شهرستان¬هاي ارسنجان (منطقه آهوچران) و شيراز (منطقه داريون) اجرا شد. هر کدام از رقم¬ها و لاين¬ها در مساحت 2000 مترمربع کشت شده و مورد ارزيابي قرار گرفتند. در طول فصل رشد، صفت¬های تعداد روز تا سبزشدن، روز تا ظهور سنبله، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع گیاه، خوابیدگی و بیماری¬های گیاهی ثبت شدند. پس از برداشت، عملکرد دانه و وزن هزاردانه لاین¬های امیدبخش اندازه¬گیری شده و با شاهد مقایسه شدند. نتایج نشان داد که لاین M-96-13 در داریون با عملکرد دانه 6181 کیلوگرم در هکتار در بین لاین¬های امیدبخش مورد آزمایش و در ارسنجان با عملکرد 6932 کیلوگرم در هکتار در بین تمام ارقام و لاین¬های مورد آزمایش بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داده بود. این لاین با میانگین عملکرد دانه 5/6556 کیلوگرم در هکتار، به ترتیب نسبت به شاهد فرین و رخشان 6/15 و 8/0 درصد عملکرد دانه بیشتری تولید نمود. در مجموع، لاین M-96-13 با عملکرد دانه بالا، زودرسی مطلوب، ارتفاع بوته مناسب و وزن هزاردانه خوب بهترین عملکرد را داشته و جهت نامگذاری و معرفی به عنوان رقم جدید توصیه می¬شود.
: This study was conducted to evaluate the agronomic characteristics and grain yield of 3 new promising bread wheat lines, M-96-6, M-96-13 and M-96-14 under farmers' field conditions in 2020-21 cropping season. These lines were selected from the adaptability experiments of bread wheat promising lines in moderate regions of Iran. Rakhshan and Farin cultivars were considered as local checks. This project was carried out on the lands of two regions of Fars province, Arsenjan (Ahoocharan region) and Shiraz (Daryoun region). Each of the cultivars and lines was cultivated and evaluated in the area of 2000 square meter. During the cropping season, days to emergence, days to heading, days to physiological maturity, plant height, lodging and diseases were recorded. After harvesting, grain yield and 1000 kernel weight of promising lines were measured and compared with the checks. The results showed that line M-96-13 with grain yield of 6181 kg/ha, among the promising lines participated in Daryoun experiment and with grain yield of 6932 kg/ha, among all lines and cultivars studied in Arsanjan, had the most grain yield. This line, with an average grain yield of 6556.5 kg/ha, were produced 115.6% and 100.8% more grain yield than Farin and Rakhshan as local checks, respectively. In sum, line M-96-13 with high grain yield, optimal earliness, proper plant height and suitable 1000 kernel weight have been the best performance and is recommended for naming and introduction as new cultivar.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی