رکورد قبلیرکورد بعدی

" كاربرد سيستم آبياري قطره اي زير سطحي در درختان بارده زيتون طارم "


شماره شناسایی : 18873676
شماره مدرک : ۶۱۴۹۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : مهدي طاهري باد محمود،
: فرهاد اجاقلو،
: غالبي، سعيد
: عباسي، محمد
: مصطفوي، کريم
: سهرابي، اسماعيل
: اعتماديان، عبدالرضا
: سميرا واحدي ،
: حسين دهقاني سانيج،
: شهابي فر، مهدي
: حسين جعفري،
عنوان اصلي : كاربرد سيستم آبياري قطره اي زير سطحي در درختان بارده زيتون طارم
نام نخستين پديدآور : طاهري، مهدي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Using of subsurface drip irrigation system in Tarom fruiting olive trees
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات خاک و آب، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۹۴
: شماره طرح : 4-47-10-93114
: سامانه سمپات
توصیفگر : آبياري قطره‌‌اي سطحي
: آبياري قطره‌‌اي زیرسطحی
: الگوي توزيع املاح
: مديريت شوري
: زیتون
خلاصه یا چکیده : طراحي و اجراي صحيح آبياري قطره‌‌اي نقش بسزايي در ارتقاء بهره‌‌وري اراضي كشاورزي و كاربرد آب‌‌هايي باکیفیت پايين دارد. توجه به مسئله شوري خاك، تعيين الگوي توزيع املاح خاك راهكاري مؤثر در مدیریت صحیح خاک است. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی دو سیستم آبیاری قطره‌‌ای سطحی و زیرسطحی در درختان زیتون منطقه طارم انجام گردید. اين مطالعه در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوك‎هاي كامل تصادفي با 3 تيمار آبياري در 5 تكرار در طي يك سال زراعي بر روي درختان بارده زيتون رقم كرونائيكي كه با استفاده از روش قلمه تكثير یافته‌اند انجام شد. تيمار‌هاي آبیاری شامل كارگذاري قطره چكان در اعماق صفر و 30 سانتی متر و آب كاربردي به ميزان 50 ،75 و 100 درصدآب مورد نياز گياه انتخاب گرديد. دور آبیاری با توجه به بافت خاک سه روزه انتخاب گردید و نياز آبي گياه زيتون براي منطقه مورد مطالعه بر اساس داده‎هاي هواشناسي سه روز قبل، ضريب گياهي و ميزان سطح سايه اندازي درختان موجود در طرح محاسبه و با در نظر گرفتن آرایش دو ردیفه سیستم آبیاری و اختصاص 8 قطره چکان با دبی 4 لیتر در ساعت برای هر درخت ساعت آبیاری محاسبه گردید. این طرح 5 ساله به‌دلیل بروز سرمازدگی در 7 سال تکرار گردید. میزان آب مصرفی در هر دو روش آبیاری (قطره‌ای سطحی و زیرسطحی) به‌طور میانگین 10400 مترمکعب در سال بود. میانگین عملکرد درختان در سه تیمار آبیاری قطره‌ای سطحی 3/6 تن در هکتار و در آبیاری زیرسطحی 6 تن در هکتار به دست آمد. به‌طورکلی میانگین عملکرد و شاخص بهره‌وری آب مصرفی در روش آبیاری قطره‌ای سطحی بالاتر از آبیاری زیرسطحی شد. مقایسه نتایج عملکرد و شاخص بهره‌وری در تیمارهای سطوح آبیاری نشان داد که بالاترین شاخص بهره‌وری در تیمار50 سطح درصد آبیاری قطره‌ای زیرسطحی به میزان 25/1 کیلوگرم بر مترمکعب آب به دست آمد. در آبیاری قطره‌ای سطحی هم‌چنین همین تیمار بالاترین شاخص بهره‌وری را نشان داد ( مقدار 07/1 کیلوگرم بر مترمکعب آب ).مقایسه میانگین بین میزان عملکرد در دو گروه آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. مقایسه میانگین تیمارهای سطوح آبیاری در گروه آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی از وجود اختلاف معنی‌دار در میزان شاخص بهره‌وری بین سطح آبیاری کامل (100 درصد) و دو سطح 50 و 75 درصد را با کاربرد آزمون توکی نشان داد. هم‌‌چنین نحوه توزیع املاح خاک در سه سطح 50 ،75 و 100 درصد آبیاری در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتايج بيان‌‌گر تجمع نمک و افزایش سدیم خاک در هر دو سيستم آبياري در دوره موردنظر بود. بااین‌حال به‌طورکلی ميزان تجمع شوري و سديم خاك در كل عمق موردمطالعه در تيمارهاي آبياري قطره‌‌اي زیرسطحی كمتر از آبياري قطره‌‌اي سطحي به دست آمد. تجمع شوري و سديم در آبیاری زیرسطحی در لايه سطحي خاك كه بالاي قطره‌‌چكان قرار داشت بيشتر از حالت قطره‌‌اي زیرسطحی بود. بررسي سطوح مختلف آبياري نشان داد كه علیرغم كاهش املاح و آبشويي بيشتر در حالت سطح آبياري 100 درصد، تفاوت معني‌‌داري بين سطح آبياري 100 درصد و دو سطح 50 و 75 درصد ازلحاظ الگوي توزيع شوري و سديمي وجود ندارد.
: Design and implementation of correct drip irrigation play an important role in increasing the productivity of agricultural land and help to use water low-quality. Attention to the problem of soil salinity is determining the distribution pattern of soil salt is an effective tool for the proper management of soil. This study was done to assess the two surfaces and subsurface drip irrigation system in olive trees in Tarom. This study was carried out in a split-plot design based on randomized complete blocks with 3 irrigation treatments in 5 replications during one crop year on olive trees of Koroneiki cultivar propagated by cuttings. Irrigation treatments including dropper at depths of 0 and 30 cm and applying water at 50, 75, and 100% of the water required by the plant were selected. The irrigation cycle was selected according to the soil texture for three days and the water requirement of the olive plant for the study area was calculated based on meteorological data from three days ago, plant coefficient, and the amount of shade of trees in the plan and considering the two-row arrangement. The irrigation system and allocation of 8 droppers with a flow rate of 4 liters per hour for each tree were calculated. This 5-year plan was repeated in 7 years due to frostbite. The amount of water used in both drip irrigation methods (surface and subsurface) was on average 10400 m2 per year. The average yield in three surface drip irrigation treatments was 6.3 tons per hectare and in subsurface irrigation was 6 tons per hectare. In general, the average yield and productivity index of water consumption in the surface drip irrigation method was higher than subsurface irrigation. Comparison of yield results and productivity index in irrigation surface treatments showed that the highest productivity index was obtained in the treatment of 50% of subsurface drip irrigation at the rate of 1.25 kg.m-3. In surface drip irrigation, the same treatment showed the highest productivity index (1.07 kg.m-3). The mean comparison between the yield in the two groups of surface and subsurface drip irrigation did not show a significant difference. Comparison of the mean of irrigation surface treatments in surface and subsurface drip irrigation group showed a significant difference in productivity index between full irrigation level (100%) and two levels of 50% and 75% using Tukey test. Also, the distribution of soil salts was compared at three levels of 50, 75, and 100% irrigation in different treatments. The results showed salt accumulation and an increase in soil sodium in both irrigation systems in the period. However, in general, the amount of salinity and sodium accumulation in the soil at the total depth studied in the subsurface drip irrigation treatments was lower than the surface drip irrigation. Accumulation of salinity and sodium in subsurface irrigation was higher in the surface layer of the soil above the dropper than in the subsurface droplets. The study of different levels of irrigation showed that despite the reduction of solutes and more leaching in the state of 100% irrigation level, there is no significant difference between 100% irrigation level and 50 and 75% in terms of salinity and sodium distribution pattern.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی