رکورد قبلیرکورد بعدی

" توليد و معرفي ژنوتيپ هاي جديد ميخک عاري از ويروس "


شماره شناسایی : 18873673
شماره مدرک : ۶۱۴۹۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : آزادي، پژمان
: عظيمي، محمدحسين
عنوان اصلي : توليد و معرفي ژنوتيپ هاي جديد ميخک عاري از ويروس
نام نخستين پديدآور : آزادي، پژمان
عنوان اصلي به زبان ديگر : Production and introduction of new genotypes of virus-free Carnation
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۹۰
: شماره طرح : 01-26-26-9452
: سامانه سمپات
توصیفگر : جهش زایی
: باززایی
: کالوس زایی
: میخک
: عاری از ویروس
خلاصه یا چکیده : میخک به عنوان یکی از مهمترین گل‌های شاخه بریده جهان شناخته شده و تولید ارقام جدید در این گیاه اهمیت اقتصادی بالایی دارد. در تولید تجاری گل و گیاهان زینتی، وجود تنوع و تولید ارقام جدید، بسیار پر اهمیت می‌باشد. امروزه با استفاده از تکنیک‌های القای جهش در بسیاری از گونه‌ها ارقام جدید تولید شده است. در این پژوهش به‌منظور بررسی امکان تولید ژنوتیپ¬های جدید، کالوس‌زایی ریزنمونه‌های برگی، پرتوتابی ریزنمونه‌های کالوس و باززایی مورد مطالعه قرار گرفت. کالوس‌زایی و باززایی در 9 رقم (White Liberty, Liberty, Tabor, Tabasco, Eskimo, Mariposa, Noblesse, Cameron and Grand Slam) استاندارد میخک شاخه بریده و سه رقم خوشه‌ای(Xanthe, Saciliano, Piaff) انجام شد. نتایج کالوس‌زایی نشان داد، بیشترین درصد کالوس زایی مربوط به رقم"Nobless" با 67/91 درصد، و تیمار 2,4-D 0.2 mg/l + Casein Hydrolysate 200 mg/l به‌طور معنی‌داری در بیشتر ارقام بالاترین درصد کالوس‌زایی را نشان داد. همچنین نتایج آزمایش باززایی نشان داد در بین ارقام مورد مطالعه، رقم "Tabasco" بیشترین درصد باززایی با 24/95 درصد باززایی و بیشترین تعداد شاخساره با متوسط81/27 شاخه در هر کالوس پس از 8 هفته و تیمار BA 3 mg/l + NAA 0.6 mg/l + AgNO3 5 mg/l + adenine hemi sulfate 40 mg/l بیشترین میزان باززایی را دارا بود. به‌منظور تعیین دز بهینه اشعه گاما جهت القا جهش درون شیشه‌ای، 6 رقم میخک استاندارد (White Liberty, Liberty, Tabor, Tabasco, Eskimo, Mariposa, Noblesse, Cameron and Grand Slam) و سه رقم خوشه‌ای(Xanthe, Saciliano, Piaff) انتخاب و آزمایش تعیین دز بهینه انجام شد. پرتوتابی کالوس‌ها جهت تعیین دز بهینه پرتو گاما در دزهای 15، 25، 35، 45، 55 گری انجام شد. پس از پرتوتابی، کالوس‌ها به محیط کشت باززایی منتقل شدند و پس از 21 روز تعداد کالوس‌های زنده در ارقام مختلف یادداشت شد. با توجه به نتایج، میزان پرتویی که سبب مرگ 50 درصد از کالوس‌ها شد، به عنوان دز بهینه جهت آزمایشات بعدی انتخاب شد. پس از تعیین دز بهینه لاین‌های M1V1 پرتوتابی شده به گلخانه منتقل شدند و صفات مورفولوژیکی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. جهت انتخاب ژنوتیپ های امید بخش با توجه به تنوع مشاهده شده از لحاظ مورفولوژیکی شامل ارتفاع و ساختار گل، لاین‌های منتخب به نسل بعد منتقل شدند. همچنین بررسی فلوسایتومتری بر روی لاین‌های موتانت امید بخش انجام شد. میخک به عنوان یکی از گل شاخه بریده مهم دنیا می باشد. آلودگی ویروسی در میخک به عنوان یکی از عوامل کاهش دهنده کیفیت گل و در نتیجه کاهش سوددهی گلکاران محسوب میشود. از جمله ویروس¬های اختصاصی میخک می¬توان به ویروس¬های carnation latent virus ،carnation mottle virus ، carnaton vian mottle virus ، carnation necrotic flac virus ، carnation etched ring virus اشاره نمود. ازدیاد رویشی روش اصلی در تکثیر میخک میباشد و منجر به انتشار ویروس ها در این گیاه می شود. تکنیک کشت بافت روش مناسبی برای تولید گیاه عاری از ویروس و همچنین ریزازدیادی این گیاه زینتی را فراهم کرده است. در این پژوهش کشت مریستم ۴ رقمGrand slam ،Spectro، Eskimoو Xanthe مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه های میخک جهت انجام تیمار گرمایی مستقیما در داخل انکوباتور با نور 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۴ و ۸ و ۱۶ روز قرار گرفتند. در مرحله ی بعد از گیاهچه های که تیمار گرمایی دیده بودند مریستم ها در اندازه های 2/0، 5/0 و 5/1 میلی متر جدا شدند و در محیط کشت قرار گرفتند. نتایج آزمون های PCR ,RT-PCR نشان داد که مریستم با اندازه ی 5/0 میلیمتر با ۴ روز تیمار گرمایی بیشترین میزان گیاهان عاری از ویروس را تولید نمودند. به منظور پرآوری اثر هورمون های بنزیل ادنین (0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0و 0/1 میلیگرم در لیتر) و جبیرلیک اسید (0، 3/0، 6/0، 9/0میلیگرم در لیتر ) مورد بررسی قرار گرفت. بهترین نتیجه در غلظت 6/0 میگرم در لیتر بنزیل ادنین به دست آمد و در مجموع بطور متوسط بیش از 200 گیاهچه از هر رقم پرآوری گردید. به منظور ریشه دار کردن گیاهچه ها اثر هورمون نفتالیک استیک اسید با غلظت ۰ و 5/0 و ۱ میلی گرم بر لیتر و هورمون ایندول بوتریک اسید با غلظت های ۰ ، 5/0 ، 0/1 و 0/2 مورد بررسی قرار گرفتند که بهترین نتیجه در غلظت 0/2 میلی گرم بر لیتر ایندول بوتریک اسید به دست آمد. گیاهچه های عاری از ویروس در شرایط گلخانه ای ایزوله سازگار شدند.
: Carnation is known as one of the most important cut flowers in the world and the production of new cultivars in this plant is economically important. In commercial production of flowers and ornamental plants, the existence of diversity and production of new cultivars is very important. Today, new varieties have been developed using in vitro mutation breeding techniques in many species. In this study, in order to investigate the possibility of producing new genotypes, callus formation of leaf explants, irradiation of callus and regeneration were studied. Callogenesis and regeneration were performed in 9 standard cut carnations cultivars (White Liberty, Liberty, Tabor, Tabasco, Eskimo, Mariposa, Noblesse, Cameron and Grand Slam) and three cluster cultivars (Xanthe, Saciliano, and Piaff). The results of callus formation showed that the highest percentage of callus formation was related to "Nobless" with 91.67%, and 2, 4-D 0.2 mg / l + Casein Hydrolysate 200 mg / l significantly showed the highest percentage of callus formation in most cultivars. Also, among the studied cultivars, "Tabasco" cultivar had the highest regeneration percentage with 95.24% and the highest number of shoots with an average of 27.81 shoots per callus and BA 3 mg / l + NAA 0.6 mg / l + AgNO3 5 mg / l + adenine hemi Sulfate 40 mg / l had the highest regeneration rate. In order to determine the optimal dose of gamma rays to induce mutations 6 standard carnation cultivars (White Liberty, Liberty, Tabor, Tabasco, Eskimo, Mariposa, Noblesse, Cameron and Grand Slam) and three cluster cultivars (Xanthe, Saciliano, Piaff) were selected and the optimal dose determination test was implemented. Irradiation was performed to determine the optimal dose of gamma radiation at doses of 15, 25, 35, 45, 55 g. After irradiation, the calli were transferred to the regeneration medium, and after 21 days, the number of live calli in different cultivars was recorded. According to the results, amount of radiation that caused the death of 50% of calli was selected as the optimal dose for subsequent experiments. The irradiated M1V1 lines were transferred to the greenhouse and various morphological traits were examined. In order to select promising genotypes according to the morphologically observed diversity including flower height and structure, selected lines were transferred to the next generation. Flow cytometry was also performed on promising mutant lines. Carnation is considered as one of the most important cut flowers. Carnation is susceptible to many pests and diseases. Every year, large amounts of this plant infected by viruses as one of the main factors reducing quality and ultimately reduce agricultural profitability. The main viruses which infect carnation including carnation latent virus, carnation mottle virus, carnation vian mottle virus, carnation necrotic fleck virus and carnation etched ring virus. Vegetative propagation effectively transmits viruses from one generation to the next. Plant tissue culture technique is appropriate method for the production of virus-free as well as micropropagation of this ornamental plant. Meristem (apical shoot) is only part of the plant that is free or contains low concentrations of virus. In this study, 4 cultivars of carnation; Grand slam, Spectro, Eskimo and Xant were examined. In vitro plantlets were placed to heat treatment in an incubator at 37 oC for 4, 8 and 16 days. In the next step meristems of the seedlings that have been heat treated were cut in different sizes of 0.2, 0.5 and 1.5 mm. The best treatment was belonged to the 0.5 mm of meristem with 4-day heat treatment which was confirmed by PCR and RT-PCR. For proliferation the effect of 6-benzylaminopurine (BAP) (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 mg/lit) and gibberellic acid (GA3) (0, 0.3, 0.6 and 0.9 mg/lit) were studied. The best result was achieved at a concentration of 0.6 mg/lit BAP. In average more than 200 proliferated shoots in each cultivar were obtained. For rooting naphthalene acetic acid (NAA) at concentrations of 0, 0.5 and 1 mg/lit and Indole-3-butyric acid (IBA) at concentrations of 0, 0.5,1 and 2 mg/lit were used. The best result was obtained at 2 mg/lit IBA. The plantlets were acclimatized in greenhouse condition.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی