رکورد قبلیرکورد بعدی

" برنامه استراتژيک توسعه توليد گل و گياهان زينتي در ايران "


شماره شناسایی : 18873672
شماره مدرک : ۶۱۴۸۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : ميرزائي دمابي، سحر
: بيرامي زاده، ابراهيم
: ميرزائي دمابي، سحر
: بيرامي زاده، ابراهيم
: صداقت، رضا
عنوان اصلي : برنامه استراتژيک توسعه توليد گل و گياهان زينتي در ايران
نام نخستين پديدآور : ميرزائي دمابي، سحر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Strategic plan for development of flowers and ornamental plants production in Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۸۹
: شماره طرح : 01-26-33-145-98042
: سامانه سمپات
توصیفگر : استراتژی
: باغبانی
: تولید
: سود
: گل و گیاهان زینتی
خلاصه یا چکیده : بخش گل و گیاهان زینتی درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. این بخش از نظر تنوع اقلیمی، وجود ذخایر ژنتیکی غنی، اشتغال، توسعه تحقیقات، فناری و مشارکت مردمی، یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور می¬باشد. اما به دلیل برخی ناهماهنگی¬ها، روش¬های ناکارآمد، بروز حوادث طبیعی (خشکسالی و سیل) و غیره، در سال¬های اخیر با دشواری¬هایی روبه¬رو بوده است که مانع از رشد مطلوب این بخش شده است. لذا در این پروژه، به¬منظور رفع رفع نابسامانی¬های موجود و ارتقای بهره¬وری، تدوین استراتژی توسعه تولید گل و گیاهان زینتی، در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول، وضعیت فعلی سیستم تولید گل و گیاهان زینتی در کشور بررسی شد. در مرحله دوم، به ترسیم وضعیت مطلوب در بازار پرداخته و نقاط ضعف و قوت بررسی گردید. سپس در مرحله سوم، با توجه به نتایج حاصل از مراحل قبل، استراتژی توسعه تولید گل و گیاهان زینتی، تدوین¬گردید. با توجه به نتایج، پرسشنامه¬های تکمیل شده توسط متخصصان (30 پرسشنامه تهیه و در بین گلخانه¬دارن مختلف توزیع گردید) و در نهایت از طریق تدوین استراترژی تولید گل و گیاهان زینتی بر اساس مدل میلتنبرگ، با ارائه راهکارهای عملیاتی سیستم کنونی تولید می¬تواند به سیستم تولید مطلوب تغییر یابد. ازجمله راهکارهای عملیاتی می¬توان به مکانیزه کردن مزارع تولید گل و گیاهان زینتی، استفاده از رویکردهای دیجیتالی، توسعه بازارهای صادراتی به کشورهای همسایه اشاره کرد. همچنین حمایت و پشتیبانی از توسعه سرمایه گذاری و آموزش کافی به فعالین این حوره برای اجرای مناسب روشهای جریان پیوسته و صنعتی و جایگزینی آن با شیوه های سنتی، تامین منابع مالی کم بهره برای تجهیز فناوری تولید و تامین نهاده های مصرفی از جمله کود، سم و خاک نیز تاثیر بسزایی دارد. از طرفی، ایجاد بانک اطلاعاتی از بازار این صنعت در جهت تسهیل دسترسی تولیدکننده و مشتری توسط نهادهای زیربط از جمله اتاق بازرگانی، تقویت سیستم های حمل و نقل به خصوص زنجیره های تامین سرد و حمل و نقل هوایی جهت توسعه سیستم جریان پیوسته نیز میتواند در بهبود سیستم کنونی موثر باشد.
: The flowers and ornamental plants sector accounts for a high percentage of GDP and non-oil exports. In terms of climate diversity, rich genetic resources, employment, research development, technology and public participation, this sector is one of the important pillars of economic and social development in the country. However, due to some inconsistencies, inefficient methods, natural disasters as droughts, floods, etc. In the recent years, it has faced difficulties that have hindered the optimal growth of this sector. Therefore, in this project, in order to eliminate these problems and improve productivity, a strategy for developing flowers and ornamental plants production was developed in three stages. In the first stage, the current situation of the flowers and ornamental plants production system in the country was examined. In the second stage, the favorable situation in the market was mapped and the strengths and weaknesses were examined. Then, in the third stage, according to the results of the previous stages, a strategy for the development of daffodil flower production was developed. According to the results, questionnaires completed by experts (30 questionnaires were prepared and distributed among different greenhouse owners) and finally through the production strategy of narcissus flower according to Miltenberg model, by providing operational solutions, current production system can be changed to the desired production system. Among the operational solutions, we can mention the mechanization of daffodil production farms, use of digital approaches and development of export markets to neighbor countries. Also, support and investment development and adequate training for farmers to implement continuous and industrial flow methods and replacing traditional methods by them, providing low-interest financial resources to equip production technology and supply of consumer inputs such as fertilizers, pesticides and soil has a great impact. On the other hand, creating a database of the industry market to facilitate producer and customer access by relevant institutions, such as the Commerce office, strengthening transportation systems, especially cold supply chains and air transport to develop a continuous flow system, can also improve the current system effectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی