رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارز?اب? ا?مونوژن?س?ت? و ب? ضرري ادجوانت نانو ساختار آلوم?ن?وم ه?درواکسا?د با استفاده از مدل آنت? ژن? پروتئ?ن توکسوئ?د ديفتري "


شماره شناسایی : 18873669
شماره مدرک : ۶۱۴۸۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : اصلي يلفاني، اسماعيل
: موحدي، عبدالرضا
: اسمعيلي زاد، مجيد
: بهروزيخواه، علي محمد
: گلچين فر، فريبا
عنوان اصلي : ارز?اب? ا?مونوژن?س?ت? و ب? ضرري ادجوانت نانو ساختار آلوم?ن?وم ه?درواکسا?د با استفاده از مدل آنت? ژن? پروتئ?ن توکسوئ?د ديفتري
نام نخستين پديدآور : اصلي يلفاني، اسماعيل
عنوان اصلي به زبان ديگر : Immunogenicity and safety evaluation of aluminum hydroxide nanoparticles using diphtheira toxoid as an antigenic model
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۸۳
: شماره طرح : 2-18-18-040-970523
: سامانه سمپات
توصیفگر : توکسویید دیفتری، ایمونوژنیسیتی، نانوادجوانت، آلومینیوم هیدروکساید، فلوسایتومتری
خلاصه یا چکیده : در سال های اخير پيشرفت های قابل توجهی در زمينه فنـاوری نانوادجوانت ها در صنعت فرمولاسیون واکسن ها به وجود آمده است و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نانوادجوانت ها ارائه دهنده فرصت مناسب جهت توليد نسل نوين از واکسن ها با خواص مطلوب می باشد. به عنوان یک ادجوانت، نانو ادجوانت آلومینیم هیدرواکساید، با استفاده از این ادجوانت ها واكنش هاي تحريك و پاسخ سيستم ايمني همورال و سلولي افزايش پيدا كرده و پایدارتر مي شود. هدف از این مطالعه ارزﯾﺎﺑﯽ ایمونوژنیسیتی و ﺑﯽ ﺿﺮري نانو ادﺟﻮاﻧﺖ آلومینیوم هیدروکساید ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از مدل آنتی ژن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﮐﺴﻮﺋﯿﺪ دیفتری در موش Balb/C است. در این مطالعه، سه گروه متفاوت 10 تایی از موش نر نژاد Balb/C 4 تا 6 هفتگی عاری از هرگونه پاتوژن SPF با استفاده از واکسن آزمایشی توكسوييد ديفتري فرموله شده با نانو ادجوانت آلومينيوم هيدروكسايد ایمن شدند. پس از خونگيري و تهيه سلولهای PBMC و تهیه سرم، ميزان پاسخ های ایمنی از نوع همورالی و سلولی با بررسی و شناسایی سلول های CD4 ،CD8 و CD3 مورد ارزیابی قرار گرفت. بی ضرری ادجوانت نیز بر روی موش وخوکچه هندی بر اساس دستورالعمل موسسه رازی و پروتکل WHO/FDA انجام شد. نتایج اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮشﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ واﻛﺴــﻦ دیفتری ﻓﺮﻣﻮﻟــﻪ ﺷــﺪه با نانو ادجوانت ژل آلومینیوم هیدروکساید، توانست ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﻧﺘﻲﺑﺎديﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ IgG1 را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه واﻛﺴــﻦ دیفتری ﻓﺮﻣﻮﻟــﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ادﺟﻮاﻧﺖ آلومینیوم هیدروکساید استاندارد (با ساختار میکروپارتیکل) و ﮔــﺮوه ﻫــﺎي ﻛﺘــﺮل اﻟﻘــﺎء ﻧﻤﺎﻳــﺪ. این مطالعه نشان داد، گروه های واکسینه شده نسبت به گروه کنترل بیان بالاتری از لنفوسیت های T را داشتند. درصد جمعیت سلولی لنفوسیت های +CD3+،CD3+ CD4+ و +CD3+ CD8 در موشهای ایمن شده باواکسن حاوی ادجوانت میکرو ساختار استاندارد و واکسن حاوی نانو ادجوانت سنتز شده افزایش یافت. مطالعه حاضر نشان داد که سیستم ایمنی، ممکن است با افزایش ایمنی سلولی همراه باشد و از این امر می توان تکثیر سلول های لنفوسیت T و افزایش نسبت +CD4 به +CD8 (به دلیل تزریق واکسن توکسوئید فرموله شده با نانو ادجوانت آلومینیوم هیدروکساید) را تفسیر کرد. در نتیجه، پاسخ ایمنی سلولی در توکسوئید فرموله شده با نانو ادجوانت پیش ساخت آلومینیوم هیدروکساید به مراتب بیشتر از فرم ماکرومولکول صنعتی آن است که القاء واکنش های ایمنی می تواند هر دو پاسخ ایمنی Th1 و Th2 را افزایش دهد.
: Adjuvants are essential for the formulation of killed and subunit vaccines to elicit stronger immune responses. Nanoadjuvants such as nano-aluminum hydroxide, can stimulate both humoral and cellular Immune response and become more stable. The aim of this study was to evaluate immunogenicity and safety of aluminum hydroxide nano adjuvant using diphtheria toxoid protein as an antigen model. In this study, Elisa and flow cytometric methods were used to evaluate the immune responses after vaccination of diphtheria toxoid vaccine formulated with nano adjuvant of aluminium hydroxid. Three groups of 10 Balb/C mice with 20-25 g free of any pathogens (SPF) were used. One group of mice were immunizedwith diphtheria toxoid vaccine nano adjuvant formulated, One group as a negative control were received normal saline only and the other group was positive control with diphtheria toxoid vaccine formulated with standard microparticle aluminium hydroxoid adjuvant. After blood sampling, PBMC cells and serum preparation were performed. The cellular immune responses were evaluated by identifying the population of CD4+, CD8+ and CD3+ T-cells using flow cytometer. Elisa assay was carried out to evaluate the humoral immunity responses. Vaccine safety was also performed on guinea pigs according to Razi Institute guidelines and WHO protocol. The results of this study showed that vaccinated mice with diphtheria vaccine formulated with hydroxide aluminum gel adjuvant induce a high level of specific total IgG antibody compared to groups receiving diphtheria vaccines formulated with microparticle aluminum hydroxide adjuvant and control groups. The results of this study showed that two weeks later, vaccinated groups had a higher expression of T lymphocytes than the control group. The ratio of CD4+ lymphocytes to CD8+ lymphocytes in groups vaccinated by diphtheria toxoid vaccine was significantly higher than the control group. The present study showed that the immune system may be associated with increased cellular immunity, which can be interpreted as T lymphocyte proliferation and increased CD4+ to CD8+ ratio (due to injection of a toxoid vaccine formulated with aluminum hydroxide nanoadjuvant). In conclusion, the present study revealed that the cellular immune response in the toxoid formulated with the nano-adjuvant of aluminum hydroxide precursor is far greater than its macromolecular form, which induces enhanced immune responses mainly by the Th1 type reaction.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی