رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي تاثيرمواد جاذب رطوبت در زنده ماني گياه سنجددرايستگاه خواجهl "


شماره شناسایی : 18873662
شماره مدرک : ۶۱۴۷۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : صادقزاده ريحان، محمدابراهيم
: يار احمدي، جمشيد
: نوروزي، علي اکبر
: سلطاني، محمد جعفر
: نيک نژاداهر، داود
: مهرورز مغانلو، کريم
عنوان اصلي : بررسي تاثيرمواد جاذب رطوبت در زنده ماني گياه سنجددرايستگاه خواجهl
نام نخستين پديدآور : صادقزاده، محمدابراهيم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study of the effect of humidity absorbent material in surviving of oleaster(Elaeagnus angustifolia) in khajeh station
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳۶۱۴۷۸
: شماره طرح : 2-35-29-014-960371
: سامانه سمپات
توصیفگر : بانکت،
: پرلیت،
: سنجد،
: فارئو،
: نزولات آسمانی
خلاصه یا چکیده : بررسي¬ها نشان مي¬دهند كه در چند دهه اخير پديده خشکسالي به يكي از جدي¬ترين بلاياي طبيعي تبديل شده و ضمن اينكه همه ساله خسارات مالي و جاني زيادي را به بار مي¬آورد توانايي آن را دارد كه بشر امروزي را علي¬رغم در اختيار داشتن علم و فناوري¬هاي پيشرفته هنوز هم در معرض تهديد قرار دهد. لذا اين طرح با هدف مديريت بحران خشكسالي و استفاده بهينه از نزولات آسماني جهت کشت سنجد پيشنهاد شده است. روش تحقيق طرح مبتني بر استفاده از جاذب¬الرطوبت¬ها وجمع آوري رواناب وذخيره آن به عنوان معيار سنجش اولويت پتانسيل توليد در اراضي شيب دار منطقه مي¬باشد. تيمارها شامل: 1- کنتور فارئو با افزودن پرليت`2- کنتور فارئو بدون پرليت3- بانکت مقطع با افزودن پرليت 4- بانکت مقطع بدون پرليت5-شاهد(طبق عرف کشت منطقه)درسه سطح شامل کشت بصورت 1-قلمه 2-نهال يکساله3- نهال دوساله درسه تكرار درشيب شمالي باشيب 10تا 15 درصد می¬باشد. روش آماري براساس آزمايشات فاکتوريل درقالب بلوک هاي کامل تصادفي درسه تکراروپنج تيمار درسه سطح اجرا شد. درصد رطوبت خاك تيمارها با دستگاه TDR هر 15 روز يكباراندازه¬گيري گردید. نتايج بدست آمده آناليز آماري شده نشان داد که تآثیر تیمارها در حفظ رطوبت نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد بوده ولی بدلیل ماندابی در ماه¬های که بارندگی داشت نهالها دچار خفگی ریشه شد و از لحاظ رشد نهال متأسفانه موفق نبود.
: Studies show that drought has become one of the most serious natural disasters in recent decades, and while causing great financial and human losses every year, it has the potential to destroy modern humanity. Despite the availability of advanced science and technology, it is still under threat. Therefore, this project has been proposed with the aim of managing the drought crisis and the optimal use of rainfall for the cultivation of elm. The research method of the project is based on the use of moisture absorption and runoff collection and storage as a criterion for measuring the priority of production potential in sloping lands of the region. Treatments included: 1- Counter Faroe with adding perlite, 2- Counter Faroe without perlite, 3- Cross section banquet with the addition of perlite, 4- Banquet section without perlite, 5- Control (according to the cultivation custom of the region) in three levels including cultivation as 1- cuttings 2- annual seedlings 3- biennial seedlings in three replications on the northern slope of the slope is 10 to 15%. Statistical method was performed based on factorial experiments in the form of randomized complete blocks with three replications and five treatments at three levels. The percentage of soil moisture of the treatments was measured by TDR every 15 days. The results of statistical analysis showed that the effect of treatments on moisture retention compared to the control was significantly different at the level of 5%, but due to the wet season in the rainy months, the seedlings suffocated and unfortunately was not successful in terms of seedling growth.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی