رکورد قبلیرکورد بعدی

" برآورد تاثیر تغییرات میزان کاربرد آب آبیاری بر بهره‌وری آب در سطح وسیع با استفاده از ترکیب داده‌های ماهواره‌ی و مدل DSSAT "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873644
شماره راهنما : ۸۵،۲۲۳
سرشناسه : رضایی، مجتبی
عنوان : برآورد تاثیر تغییرات میزان کاربرد آب آبیاری بر بهره‌وری آب در سطح وسیع با استفاده از ترکیب داده‌های ماهواره‌ی و مدل DSSAT [پایان نامه]
نویسنده : مجتبی رضایی
استاد راهنما : علی شاهنظری، محمود رائینی‌سرجاز
استاد مشاور : مجید وظیفه‌دوست
دانشگاه/دانشکده : : علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مهندسی زراعی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی آب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
نمره دانشجویی : ۱۹/۵۲
صفحه شمار : ۱۴۸ ص: جدول، نمودار، نقشه
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
: صفحه عنوان به انگلیسی
چکيده : نتایج یافته‌ها برای مدیریت مناسب آبیاری شالیزارهای ایران در شرایط کم‌آبی منجر به توسعه آبیاری تناوبی شده است. تعمیم نتایج تحقیقات انجام یافته در سطح کوچک به سطوح بزرگ‌تر با استفاده از مدل رشد گیاهی مانند DSSAT ( و زیر برنامه CERES-Rice که مخصوص گیاه برنج است) قابل انجام است. اما تغییرات مکانی عوامل ورودی مدل مانند بافت خاک و عملیات زراعی باعث ایجاد خطا در بکارگیری مدل در سطوح وسیع می¬شود. استفاده از داده‌های سنجش از دور نقش عمده‌ای در تصحیح مدل و کاهش خطای تعمیم نتایج خواهد داشت. تحقیق حاضر با هدف‌های برآورد عملکرد برنج در سطوح وسیع از طریق دو فناوری سنجش از دور و مدل رشد DSSAT ، افزایش دقت برآورد مدل با استفاده از ترکیب آن با داده‌های سنجش از دور و مطالعه تاثیر مقدار آب آبیاری بر عملکرد برنج و بهره‌وری آب در سطح گسترده از طریق مدل پیشنهاد شده است. داده‌های زراعی، خاک و آب190مزرعه در سطح 26 هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان صومعه‌سرا واقع در استان گیلان اندازه‌گیری شده طی سال زراعی 1385و عملکرد 80 مزرعه اندازه‌گیری شده در سال 1386 مورد استفاده قرار گرفت. کل شالیزارها(داده‌های سال 1385) به‌صورت تصادفی به دو قسمت تقسیم شد. از قسمت اول که شامل80 مزرعه می‌باشد در بخش ارزیابی کارایی فناوری سنجش از دور برای تخمین میزان عملکرد برنج با استفاده از دو روش معادله مونتیث و شاخص های رشد مستخرج از تصاویر ماهواره لندست استفاده شد. از داده‌های عملکرد سال 1386 برای اعتبارسنجی بهترین معادله معرفی شده در این روش استفاده گردید. از قسمت دوم داده‌های سال 1385 که شامل110 مزرعه است در بخش ارزیابی دقت مدل در برآورد عملکرد برنج در سطح وسیع استفاده گردید. واسنجی و اعتبارسنجی مدل با استفاده از داده¬های طرح پژوهشی سطح کوچک انجام گردید. نقش بکارگیری داده‌های ماهواره ای درافزاش دقت مدل از دو روش ترکیب مستقیم با شاخص سطح برگ و واسنجی مجدد با استفاده از محصولات تصاویر ماهواره لندست مورد بررسی قرار گرفت. بررسی دقت فناوری سنجش از دور برای برآورد مقادیر شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های برداشت شده در سال زراعی 1389 از ده مزرعه در شهرستان فومن انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد اگرچه دقت اندازه‌گیری مقدار شاخص سطح برگ با استفاده از فناوری سنجش از دور در مراحل رشدی که سطح زمین به وسیله گیاه پوشیده باشد مناسب می‌باشد ولی ضرایب L، C1، C2، C3 برای دیگر مراحل نیاز به تصحیح دارند. این ضرایب در مراحل انتهایی پنجه زنی به‌ترتیب برابر 2/0، 39/0، 25/0، 99/0، در مرحله گلدهی برابر 1/0، 69/0، 59/0 و 91/0 و در دوره رسیدگی برابر 3/0، 66/0، 38/0و 95/0 محاسبه گردید. مقدار ضرایب تبیین برای برآورد زیست‌توده، عملکرد و کاه با استفاده از ایجاد رابطه میان شاخص SAVI مستخرج از تصاویر ماهواره لندست و این صفات به‌‌ترتیب برابر 69/0، 58/0و 63/0 و میزان خطا برابر 10، 10 و 14درصد معادل 870، 375 و 680 کیلوگرم در هکتار بوده است. در مجموع می‌توان گفت فناوری سنجش از دور توانایی برآورد عملکرد برنج را یک ماه قبل از برداشت برنج با دقت مناسبی دارد. ارزیابی مدل در سطح وسیع نشان داد برای مقادیر عملکرد نزدیک به متوسط منطقه نتایج برآورد عملکرد نزدیک به واقعیت است(21/0= RMSEn). بهره‌وری آب مبتنی بر مصرف آب در منطقه بین 8/0-5/0 کیلوگرم عملکرد شلتوک بر متر مکعب قراردارد. در مجموع می‌توان گفت مدل CERES-Rice از توانمندی نسبتاً مناسبی در برآورد عملکرد و زیست‌توده در سطح وسیع برخوردار می‌باشد. روش استفاده از شاخص سطح برگ محاسبه شده از سنجش از دور و روش واسنجی مجدد به‌عنوان داده ورودی به مدل، فرایند ترکیب باعث افزایش بسیار زیاد دقت برآورد عملکرد شده است(77/0= R2). سناریوهای مصرف آب 400 و 500 میلی‌متر در اراضی شالیزاری بالاترین مقدار عملکرد را بدون مصرف آب اضافی بدست خواهد داد. اگرچه مقدار بهره‌وری آب در سناریوی 300 میلیمتر از این سناریوها بیشتر می‌باشد به‌همین دلیل در صورت کمبود آب می‌توان از سناریوی 350 میلمتر مصرف آب به‌عنوان سناریوی برتر با حداقل آب مورد نیاز برنج در طول دوره رشد از نشاکاری تا برداشت استفاده نمود. در این صورت حتی در این سناریو نیز به‌طور میانگین 12 درصد کاهش عملکرد وجود دارد.کلمات کلیدی: مدل، سنجش از دور ، عملکرد ، بهره وری آب ، برنج.
موضوع : آب
: Water
: آبیاری
توصیفگر : برنج
شناسه افزوده : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۳۰۴۸۵. ۲۲۳موجود‭‬
نظرسنجی