رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی اثر کاربرد برگی پلی¬آمین و برخی عناصر غذایی بر تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از روش آبیاری تر و خشک کردن متناوب(AWD) "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873643
شماره راهنما : ۸۵،۲۲۲
سرشناسه : نصیری، مرتضی
عنوان : ارزیابی اثر کاربرد برگی پلی¬آمین و برخی عناصر غذایی بر تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از روش آبیاری تر و خشک کردن متناوب(AWD) [پایان نامه]
نویسنده : مرتضی نصیری
استاد راهنما : موسی مسکرباشی، پیمان حسیبی
استاد مشاور : همت‌اله پیردشتی
دانشگاه/دانشکده : : شهید چمران، کشاورزی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : زراعت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۱/۲۱
نمره دانشجویی : عالی
صفحه شمار : ۲۳۰ ص: جدول، عکس(رنگی)
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
چکيده : از جمله راهکارها و تکنولوژی‌هایی که نقش مهمی در کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آن در کشاورزی دارد معرفی ارقام متحمل به خشکی، استفاده از روش‌های مناسب آبیاری و استفاده از عناصر غذایی به منظور بهره‌گیری مطلوب از آب و جلوگیری از کاهش عملکرد به ویژه در شرایط بحران کم‌آبی می‌باشد. تولید برنج به روش مرسوم و غرقابی همراه با کشت ارقام بومی منجر به افزایش استفاده از آب‌های سطحی و زیرزمینی در شالیزارهای مناطق مختلف ایران و در نتیجه محدودیت تولید پایدار برنج در آینده خواهد شد. به‌منظور انتخاب رقم مناسب همراه با کاربرد تکنولوژی جدید آبیاری و مصرف مکمل‌های غذایی، در سال‌های زراعی 92-91و 93-92 آزمایش‌هایی در موسسه تحقیقات برنج(آمل) اجرا گردید. در این راستا آزمایش اول به‌صورت گلخانه‌ای با 56 ژنوتیپ برنج از استان‌های مختلف ایران و موسسه تحقیقات بین‌المللی برنج(IRRI) به‌منظور انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب براساس سازوكارهاي تحمل به خشکی مانند صفات مورفوفیزیولوژیک و پارامترهای فتوسنتزی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو شرایط آبیاری کامل و تنش در مرحله گیاهچه‌ای برنج انجام شد. آزمایش دوم به‌صورت گلدانی با استفاده از ژنوتیپ‌های منتخب در مرحله گیاهچه‌ای(آزمایش اول) به‌منظور ارزیابی تحمل به کمآبی در مراحل رویشی، زایشی و رسیدگی با سه فاکتور آبیاری(یک روز در میان و هر هفته یکبار)، ژنوتيپ(طارم، عنبوری قرمز، لاین‌های IR70416-53-2-2 وIR79907-B-493-3-1)، تنش در مرحله گیاهچه‌ای و شاهد بدون تنش در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل بررسی گردید. آزمایش سوم به‌صورت مزرعه‌ایی در کرت‌های دوبار خرد شده به منظور بررسی تکنولوژی جدید آبیاری تناوبی(ترو خشک کردن متناوب، AWD) در دوسطح آبیاری مداوم و تناوبی تر و خشک کردن به‌عنوان فاکتور اول، ژنوتيپ در چهار سطح (طارم، شيرودي، كشوري و لاين IR79907-B-493-3-1) به عنوان فاکتور فرعی و مصرف پلی¬آمین پوترسین و سایر عناصر غذایی به‌صورت محلول‌پاشی با هفت تیمار به‌عنوان فاکتور فرعی فرعی انجام شد. نتایج در آزمایش اول نشان داد که در شرایط تنش از میان صفات مورد بررسی، محتوی نسبی آب یرگ(3/17درصد)، وزن خشک اندام هوایی(9/21 درصد) نسبت به شرايط نرمال کاهش داشتند، در صورتیکه وزن خشک ریشه(2/28 درصد)، نشت الکترولیتی غشاء حدود 86 درصد نسبت به شرايط نرمال افزايش نشان دادند. مقادیرکلروفیل a و b به‌ترتیب به مقدار 8/3 و 4/21 درصد در تنش خشکی افزایش و مقدار کارتنوئیدها 9/3 درصد کاهش یافت. آزمایش‌های فلورومتری نشان داد که مولفه‌های qN وETR و به‌ترتیب به مقدار 1/4 و 5/32 درصد در شرایط تنش نسبت به نرمال کاهش و مقدار ΦPSII به مقدار 8/3 درصد افزایش داشته است. نتایج آزمایش دوم(گلداني) نشان داد که لاين IR79907-B-493-3-1 با عملكرد 6/36 گرم و لاين IR70416-53-2-2 با عملكرد 3/31 گرم در بوته با روش آبياري تناوبي به‌ترتيب با كمترين مصرف آب به مقدار 2 و 5/1 ليتر به ازاي هر گرم توليد، بيشترين راندمان مصرف آب به مقدار 54/0 و 66/0 گرم در ليتر را به خود اختصاص دادند. نتایج آزمایش سوم(مزرعه‌ای) نشان داد که روش جدید آبیاری تناوبی(AWD) نقش مهمی در کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آن در زراعت برنج دارد به‌طوری که میانگین کاهش مصرف آب برای ارقام طارم، شیرودی، کشوری و لاین IR79907-B-493-3-1 به‌ترتیب 8/17، 8/16، 4/17 و 2/16 درصد و کاهش عملکرد به‌ترتیب 6، 7/3، 6/12 و 6/11 درصد در مقايسه با روش آبياري غرقابي بوده است. ميانگين افزايش عملكرد تيمارهاي محلول¬پاشي نسبت به شاهد در آبياري تناوبي (AWD) 11 درصد و در آبياري غرقابي 4/6 درصد بوده است. بر اساس مجموع نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج ایرانی مانند رقم طارم محلی، عنبوری قرمز و لاین‌های خارجی مانند لاین IR70416-53-2-2 (شماره 56) ولاین IR79907-B-493-3-1 (شماره 30) به عنوان ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی جهت انجام فعالیت‌های تکمیلی انتخاب شدند. بهره‌وری آب در روش آبیاری تناوبی از کارایی بیشتری در مقایسه با روش آبیاری مرسوم برخوردار بود. محلول‌پاشی با پلی‌آمین پوترسين و عناصر غذایی نیز منجر به افزایش معنی‌دار درصد دانه پر(حدود 85 درصد) در مقایسه با تیمار شاهد(حدود 75 درصد) و عملكرد به‌وي‍ژه در شرايط آبياري تناوبي AWD گردید. بنابراین به منظور افزایش راندمان مصرف آب در شالیزارهای ایران، روش آبیاری تناوبی AWD همراه با محلول‌پاشي با پلي‌آمين پوترسين و عناصر غذايي براي ارقام متحمل به خشکی می‌تواند روش موثری در بهبود عملکرد و صرفه جویی در مصرف آب تلقی گردد.کلمات کلیدی: آبیاری تناوبی، راندمان مصرف آب، مرفوفیزیولوژیک،كلروفيل، گياهچه برنج.
موضوع : آبیاری
: Irrigation
توصیفگر : برنج
شناسه افزوده : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۳۰۲۸۵. ۲۲۲-۱موجود‭‬
موسسه تحقيقات برنج کشور ۳۰۳۸۵. ۲۲۲-۲موجود‭‬
نظرسنجی