رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اصالت و خلوص ژنتيکي پارت‌هاي بذري سويا (توليدي سال 1397 ) از طريق کرت‌هاي کنترلي "


شماره شناسایی : 18873634
شماره مدرک : ۶۱۰۵۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : صادقی،حسین
: شیدایی، سامان
: میوه چی لنگرودی،حسن
: مسلم خانی،کبری
: علی پور ، داود
: بهادری،معصومه
عنوان اصلي : بررسي اصالت و خلوص ژنتيکي پارت‌هاي بذري سويا (توليدي سال 1397 ) از طريق کرت‌هاي کنترلي
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Assessment of varietal identity and genetic purity of soybean seed (produced in 2018), through Control Plots.
صفحه شمار : ۲۹ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۵۳ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۳۶۱۰۵۳
: شماره طرح: 980904-023-08-08-02
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : به منظور تعیین خلوص ژنتیکی پارت¬های بذری ارقام سویا تولیدی مراکز تولید بذر کشور در سال 1397، بذر پارت¬های بذری ارقام کتول، سامان، ساری، کاسپین، نکادر، تپور، آرین، زان، ویلیامز و صبا که مجموعاً 62 پارت می¬باشند، در مزرعة مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشت گردید. به منظور مقایسه و ارزیابی دقیق صفات مورفولوژیک ارقام مورد نظر برای تعیین خلوص ژنتیکی، نمونه¬های استاندارد این ارقام به عنوان شاهد در کرت¬های کنترلی در مجاورت هر یک از ارقام مورد بررسی کشت شدند. سپس در هریک از کرت¬های کنترلی در طی مراحل مختلف رشد و نمو گیاه تمامی بوته¬ها بررسی شده و از برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی که کمتر تحت تاثیر محیط قرار گرفته و منطبق با دیسکریپتور اتحادیة بین المللی برای حفاظت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) است، یادداشت¬برداری صورت گرفت. با مقایسه بوته¬های هر کرت با نمونه استاندارد آن و شمارش تعداد بوته¬های خارج از تیپ و سایر ارقام هر کرت و مقایسه و انطباق آن با جداول OECD، میزان خلوص ژنتیکی هر رقم و هر پارت مشخص شد. نتایج ارزیابی صفات مرفولوژیک نشان داد که درمجموع 9/91 درصد پارت¬های بذری مورد ارزیابی در آزمون کرت¬های کنترلی از خلوص ژنتیکی استاندارد برخوردار بودند.واژه‌هاي كليدي: خلوص ژنتیکی، سویا، صفات مورفولوژیک، کرت¬های کنترلی
: In order to assess genetic purity of seed lots of soybean cultivars that were produced in all seed production centers of country in 2017, cultivars seed lot of Katol, Sari, Caspian, Nekador, Saman, Saland, Arian, Sahar, Amir, Wiliams and Saba were sawn in seed and plant certification and registration institute of Iran in Karaj. The standard samples of cultivars also were planted near each cultivar as a control for comparison and precise assessment of morphological traits for evaluation of genetic purity. Then all plants in each control plot were assessed at different growth stages and data recording was conducted from some morphological and agronomical traits that are less influenced by environment according to descriptor of international union for the protection of new varieties of plant )UPOV). Genetic purity of each cultivar and each plot was specified by comparison of plants in each plot with their standard sample (control) and counting off types and other cultivars number in each plot and then comparing the data with OECD tables. The results of morphological traits assessment indicated that 91.9% of seed lots had a standard and acceptable genetic purity in control plot tests. Key words: Control plot, Genetic purity, Morphological traits, Soybean.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی