رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی اصالت و خلوص ژنتیکی پارت های بذری آفتابگردان و گلرنگ تولید شده در سال 1398 از طریق ایجاد کرت های کنترلی "


شماره شناسایی : 18873629
شماره مدرک : ۶۱۰۴۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : دیوسالار،مریم
: شیدائی کوچل،سامان
: صادقی، حسین
: عباسیان،اشکان
: آیت اللهی تفتی،لیلا
عنوان اصلي : ارزیابی اصالت و خلوص ژنتیکی پارت های بذری آفتابگردان و گلرنگ تولید شده در سال 1398 از طریق ایجاد کرت های کنترلی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Assessment of Genetic Purity and identity of Different Sunflower and Safflower Seed Lots Produced in 2019
صفحه شمار : ۱۸ص.:رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۴۸ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۲۶۱۰۴۸
: شماره طرح : 991007-016-08-08-2
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : حفظ خلوص ژنتیکی رقم در فرآیند تولید و تکثیر بذر، برای دست یابی به استانداردهای بالای کیفیت بذر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصالت و خلوص ژنتیکی ارقام مختلف گیاهان از طریق آزمون پست کنترل یا کرت¬های کنترلی قابل ارزیابی است. آزمون¬های کرت¬های کنترلی ارزشمند می¬باشند چون برکارایی فرایند تولید بذر در حفظ خلوص رقم نظارت و کنترل داشته و همچنین راه¬های بهبود و پیشرفت سیستم را شناسایی می¬کند. لذا به¬منظور تعیین اصالت و خلوص ژنتیکی طبقات مختلف بذری آفتابگردان و گلرنگ وارداتی و تولید شده در مراکز تولید بذر کشور، در مجموع تعداد 25 پارت بذری ارقام مختلف آفتابگردان و گلرنگ (16 پارت آفتابگردان و 9 پارت بذری گلرنگ) به همراه نمونه استاندارد هر رقم در کرت¬های کنترلی مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشت گردید. در طی مراحل مختلف رشد و نمو گیاه تمامی بوته¬ها مورد ارزیابی قرار گرفته و از برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی که کمتر تحت تاثیر محیط قرار گرفته و منطبق با دیسکریپتور اتحادیة بین المللی برای حفاظت از ارقام جدید گیاهی است یادداشت برداری گردید. سپس با شناسایی بوته¬های خارج تیپ و علامت گذاری آن¬ها در پایان فصل رشد تعداد بوته¬های خارج تیپ در هر کرت شمارش شده و با مقایسة تعداد بوته¬های خارج تیپ با مقادیر مشخص شده در جداول OECD میزان خلوص ژنتیکی هر رقم و هر پارت بذری مشخص شد. با مقایسه خصوصیات مورفولوژیک هر رقم با نمونه استاندارد مشخص شد تمامی ارقام از نظر اصالت مورد تأیید بودند. همچنین با توجه به نتایج ارزیابی¬ها، پنج پارت بذری آفتابگردان از نظر خلوص ژنتیکی مورد تأیید نبودند (25/31 درصد نمونه ها) که سه پارت متعلق به لاین¬های مادری، یک پارت مربوط به طبقه بذری مادری و یک پارت هم متعلق به طبقه بذری گواهی شده بود، اما در مجموع 75/68 درصد از کل پارت¬های بذری مورد آزمون دارای خلوص ژنتیکی استاندارد و قابل قبول بودند. در گلرنگ هم از بین نه پارت مورد آزمون، سه پارت بذری طبقه گواهی شده ( 33/33 درصد نمونه ها) ازنظر خلوص ژنتیکی مورد تأیید نبودند. بنابراین به نظر می رسد فرآیند تولید و خالص سازی ارقام آفتابگردان و گلرنگ نیازمند توجه و نظارت دقیق تری به منظور ارتقاء خلوص ژنتیکی می باشد. کلمات کلیدی: آفتابگردان، اصالت، خلوص ژنتیکی، صفات مورفولوژیک، کرت¬های کنترلی، ، گلرنگ.
: Maintenance of crop variety genetic purity during seed production and multiplication process has a particular importance for achieving high quality seed standards. Genetic purity and identity of different plant varieties can be assessed by post control or control plot tests. Control plot tests are valuable since check seed production process efficacy and identify the system progress ways. So in order to assess genetic purity and identity of different seed classes of imported and internal sunflower and safflower seed lots; in total 25 seed lots of different sunflower and safflower cultivars (16 sunflower seed lots and 9 safflower seed lots) with their standard sample were cultivated in control plots of seed and plant registration and certification institute. Then all plants in each control plot were evaluated during growth and development stages and recording of data was conducted from some morphological and agronomical traits that are less affected by environment according to descriptors of international union for the protection of new varieties of plant (UPOV). Genetic purity of each cultivar and each plot was specified by comparison of plants in each plot with their standard sample (control) and counting the number of the off types and other cultivars in each plot and then comparing the data with OECD tables. By comparison of morphological traits of each variety with standard sample all varieties identity verified. Also based on results the genetic purity of five sunflower seed lots were unacceptable as three seed lots belonged to maternal lines, one seed lot belonged to basic seed class and one seed lot was related to certified seed class, but 68.75 percent of evaluated control plots had standard and acceptable genetic purity. In safflower 3 certified seed lots (33.33 percent) of 9 tested seed lots had no acceptable genetic purity. So it seems production and rouging of sunflower and safflower cultivars need more attention and supervision to extol high genetic purity.Key words: sunflower, identity, genetic purity, morphological traits, control plots, safflower.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی