رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی عملکرد دانه و کارایی مصرف انرژی در سطوح کود نیتروژن، شیوه¬های کاشت و خاک¬ورزی در زراعت کلزا در شالیزار "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873627
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۳۱
سرشناسه : ‏ربیعی ، ، محمد‏
عنوان : ارزیابی عملکرد دانه و کارایی مصرف انرژی در سطوح کود نیتروژن، شیوه¬های کاشت و خاک¬ورزی در زراعت کلزا در شالیزار
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه گیلان. دانشکده علوم کشاورزی.گروه زراعت و اصلاح نباتات
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : زراعت
صفحه شمار : ۱۶۵ص
چکيده : به¬منظور بررسی اثرخاک¬ورزی، شیوه کشت و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد دانه، صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی، و کارایی مصرف انرژی کلزا به¬عنوان کشت دوم بعد از برنج، آزمايشی به¬صورت اسپليت فاكتوريل در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقيقات برنج كشور در شهرستان رشت طی دو سال زراعی 97-1395 انجام شد. در اين آزمايش، سه روش خاک¬ورزی (خاک¬ورزی متداول، کم خاک¬ورزی و بدون خاک¬ورزی) به¬عنوان كرت¬هاي اصلي و دو شیوه کشت (کشت مستقیم و نشایی) و چهار مقدار نیتروژن خالص (صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره به¬-صورت فاکتوریل در كرت¬هاي فرعي منظور شدند. نتایج نشان داد که سال دوم آزمایش به¬دلیل برخورداری از شرایط مساعد آب و هوایی از نظر عملکرد دانه (6/3348 کیلوگرم در هکتار) و بیشتر صفات زراعی مورد مطالعه نسبت به سال اول از برتری معنی¬داری برخوردار بود. ن برهمکنش خاک¬ورزی در مقدار نیتروژن نشان داد که ترکیبات تیماری خاک¬ورزی متداول و کم خاک¬ورزی در کشت نشایی به¬ترتیب با میانگین¬های 1/3458 و 3/3360 کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد دانه را داشتند. ترکیب تیماری کشت نشایی در 300 کیلوگرم نیتروژن، از نظر صفات مهم زراعی مانند عملکرد دانه، عملکرد روغن، تعداد خورجین در بوته و تعداد شاخه فرعی در بوته در رتبه نخست قرار داشت. برهمکنش خاک¬ورزی در مقدار نیتروژن نشان داد که ترکیب تیماری کم خاک¬ورزی در 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین 3/4144 کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد دانه را دارا بود. سیستم بدون خاک¬ورزی، بیشترین جرم مخصوص ظاهری (58/1 گرم بر سانتی¬متر مکعب)، شاخص مخروطی (74/3 مگاپاسکال)، رطوبت خاک (13/72 درصد) و کمترین طول ریشه (65/20 سانتی¬متر) و وزن ریشه (43/61 گرم در متر مربع) را دارا بود. تیمار بدون مصرف نیتروژن، کمترین مقدار نیتروژن خاک، کربن آلی، و طول و وزن ریشه را داشت. نتایج ارزیابی صفات مربوط به کارایی¬ نیتروژن نشان داد که مقدار 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بیشترین کارایی زراعی (68/17 کیلوگرم برکیلوگرم)، کارایی مصرف (4/32 کیلوگرم برکیلوگرم)، بازیافت ظاهری (85/71 درصد)، شاخص برداشت (48/75 درصد) و کارایی فیزیولوژیک نیتروژن (98/47 کیلوگرم برکیلوگرم) را دارا بود. با افزایش مصرف نیتروژن، کلیه صفات مربوط به کارایی نیتروژن کاهش یافت و در مقدار 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، در کمترین مقدار خود بودند. کشت نشایی، از میزان ماده خشک (در مرحله 50 درصد گلدهی)، انتقال مجدد، کارایی انتقال مجدد و سهم انتقال مجدد بیشتری برخوردار بود. تیمارهای خاک¬ورزی متداول در 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در هر دو روش کشت، بیشترین مقدار انرژی ورودی (بیش از 38000 مگاژول در هکتار) و انتشار گازهای گلخانه¬ای ( بیش از 1100کیلوگرم گاز گلخانه¬ای معادل دی اکسید کربن در هکتار) را به¬علت مصرف زیاد سوخت و نیتروژن دارا بودند. تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن، بیشترین راندمان مصرف انرژی و بهره¬وری انرژی را داشت. نتایج مطالعات اقتصادی نشان داد که ترکیب تیماری کم خاک¬ورزی در کشت مستقیم با 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بیشترین مقدار درآمد خالص (83396 هزار ریال) و نسبت سود به هزینه )69/2) را دارا بود. براساس نتایج، ترکیب تیماری کم خاک¬ورزی با 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در هر دو روش کشت، به دلیل عملکرد بالای دانه و روغن و کاهش نسبی مصرف انرژی، و ترکیب تیماری کم خاک¬ورزی در 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، به¬علت کارایی بالای مصرف انرژی و نیتروژن و کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای، جهت کشت کلزا در اراضی شالیزاری استان گیلان قابل پیشنهاد می¬باشد.
: In order to investigate the effects of tillage, planting method and the amounts of nitrogen fertilizer on the seed yield, morphological and physiological traits as well as energy use efficiency of canola (Brassica napus L.) as the second crop after rice, a split factorial experiment in complete randomized block design was conducted with three replications at research fields of Rice Research Institute of Iran in Rasht during two cropping seasons of 2016-2018. In this experiment, three tillage methods (conventional tillage, minimum tillage, and no-tillage) were considered as main plots and two planting methods (direct planting and transplanting) and four amounts of pure nitrogen (0, 100, 200 and 300 kg ha-1) from urea source as factorial in subplots. Results showed that the second year of the experiment because of favourable weather conditions was significantly superior to the first year regrding the seed yield (3344.8 kg ha-1) and most studied agronomical traits. The interaction between tillage and planting method indicated that the treatment combinations of conventional and minimum tillages in the transplanting method with the averages of 3458 and 3360 kg ha-1 had the maximum seed yield. The treatment combination of transplanting at 300 kg ha-1 of nitrogen was in the top group for the agronomical traits of seed yield, oil yield, number of siliques per plant and number of auxiliary branches per plant. The interaction between tillage and planting method indicated that the treatment combinations of conventional and minimum tillages in the transplanting method with the averages of 3458.1 and 3360.3 kg ha-1 had the maximum seed yield, respectively. The treatment combination of transplanting at 300 kg ha-1 of nitrogen was in the first rank for important agronomical traits of seed yield, oil yield, number of siliques per plant and number of auxiliary branches per plant. The interaction between the tillage and nitrogen amount indicated that the treatment combination of minimum tillage at 200 kg ha-1 of nitrogen with an average of 4144.3 kg ha-1 had the highest seed yield. The no-tillage system had maximum soil bulk density (1.58 g cm-3), cone index (3.74 MPa), soil moisture (72.13 percent) and minimum root length (20.65 cm) and root weight (61.43 g m-2). The treatment of without nitrogen consumption showed minimum values of soil nitrogen, organic carbon as well as root length and weight. Results of examining the traits related to the nitrogen efficiency demonstrated that the amount of 100 kg ha-1 of nitrogen had the highest nitrogen agronomic efficiency (17.68 kg ha-1), nitrogen use efficiency (32.40 kg ha-1), nitrogen apparent recovery (71.85 kg ha-1), nitrogen harvest index (75.48 percent) and nitrogen physiological efficiency (47.98 kg kg-1). Increasing the nitrogen consumption decreased all the traits related to the nitrogen efficiency and were in their minimum values at 300 kg ha-1 of nitrogen. Transplanting method had maximum values of dry matter (in 50 percent of flowering), remobilization, remobilization efficiency, and share of remobilization. The treatments of conventional tillage with 300 kg ha-1 of nitrogen in both planting methods had the highest energy input (>38000 MJ ha-1) and greenhouse gas emissions (>1100 kg CO2 eq. ha-1) due to more consumption of diesel fuel and nitrogen. The treatment of 100 kg ha-1 had the highest energy use efficiency and enegy productivity. Results of economical studies indicated that the treatment combination of minimum tillage in direct seeding at 200 kg ha-1 of nitrogen had the highest values of pure income (83396 thousand Rial). Based on the results, the treatment combination of minimum tillage at 200 kg ha-1 of nitrogen in both planting methods due to the high seed and oil yields and relative decrease in energy consumption, and the treatment combination of minimum tillage at 100 kg ha-1 of nitrogen because of high efficiencies of nitrogen and energy consumption, and decreasing greenhouse gas emissions is suggestable for planting canola in paddy fields of Guilan province.
توصیفگر : خاک ورزی
: کارایی مصرف نیتروژن
: کشت دوم
: کلزا
شناسه افزوده : مجیدیان‏ ، مجید‏
شناسه افزوده : ‏دانشگاه گیلان. دانشکده علوم کشاورزی.گروه زراعت و اصلاح نباتات
عنوان ديگر : Evaluation of seed yield and energy use efficiency at nitrogen rates, planting and tillage methods of canola (Brassica napus L.) in paddy field
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی