رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین اصالت و خلوص ژنتیکی پارتهای بذری جو دیم با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی در کرت‌های کنترلی سال زراعی 98-97 "


شماره شناسایی : 18873626
شماره مدرک : ۶۱۰۵۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : حاجیلویی، سعید
: شرفی زاد، مهران
عنوان اصلي : تعیین اصالت و خلوص ژنتیکی پارتهای بذری جو دیم با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی در کرت‌های کنترلی سال زراعی 98-97
عنوان اصلي به زبان ديگر : :-: Determination of genetic integrity & purity of dryland barley seed lots using morphological markers in control plots of 2018- 2019
صفحه شمار : ۳۰ص.:رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۴۷ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۲۶۱۰۴۷
: شماره طرح: 971355-034-08-08-2
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسي 127 نمونه جو ديم در طبقات مختلف بذري، کرت‌هاي کنترلي به مساحت 6 مترمربع (4 خط به فاصله 30 سانتيمتر و طول 5 متر) و در نظر گرفتن 5 سانتيمتر فاصله بين بوته‌ها تشکيل شد. علاوه بر اين تعداد 8 کرت نيز به کرتهای مرجع ارقام جو ديم اختصاص يافت. ابتدا با مقايسه خصوصيات مرفولوژيکي (منطبق بر ديسکريپتور UPOV)، ارقام شرکت کننده در کرتهای مرجع و نمونه‌هاي شرکت کننده در مزرعه کرتهاي کنترلي، اصالت نمونه‌هاي بذري، مورد ارزيابي قرار گرفت، سپس تعداد بوته‌هاي ساير ارقام و ساير گونه‌ها در هر کرت آزمايشي با مشاهده و شمارش تعيين و با مقايسه استاندارهاي سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در خصوص خلوص ژنتيکي محموله‌هاي بذري قضاوت شد. نتایج حاصل از این بررسی، وضعیت اصالت تمامی نمونه‌های بذری جو دیم را تأیید کرد. با این حال 27 درصد نمونه‌ها موفق به کسب استاندارد خلوص ژنتیکی نگردیدند. نتایج مقایسات نمونه‌ها به تفکیک طبقات بذری نشان داد که طبقه بذری مادری با دارا بودن 15 نمونه (30 درصد) فاقد خلوص ژنتیکی، بیشترین نمونه غیر استاندارد را به خود اختصاص داد. طبقه بذری پرورش 2 نیز با دارا بودن 1 نمونه (10 درصد) فاقد خلوص ژنتیکی، کمترین نمونه غیر استاندارد را به خود اختصاص داد. نتایج مقایسات نمونه‌های بذری به تفکیک استان نیز نشان داد که بیشترین درصد نمونه فاقد خلوص ژنتیکی به ترتیب به استانهای ایلام، کرمانشاه و گلستان با 100، 76 و 50 درصد تعلق گرفت. با این حال تمامی نمونه‌های بذری استانهای اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و کردستان از این نظر استاندارد ارزیابی شدند. همچنین نتایج مقایسات نمونه‌های بذری به تفکیک رقم نشان داد که ارقام و لاینهای امیدبخش، سرارود، خرم، ماهور، سهند و آبیدر به ترتیب با 100، ، ، ، 5 و 3 درصد نمونه ردی ناخالص ترین ارقام جو دیم ارزیابی شدند. با این حال تمامی نمونه‌های سایر ارقام جو دیم شامل ارقام انصار و نادر از این نظر استاندارد ارزیابی شدندواژه‌های کلیدی: جو دیم، طبقات بذری،کرت‌ها‌ی کنترلی
: In order to study 127 seed samples of rainfed barley cultivars in various seed classes, control plots with an area of 6 m2 (4 lines with 30 cm width and 5 meters long) and 5 cm spacing between the plants were formed. In addition, 8 plots were allocated to reference plots of dry barley cultivars. At the first, barley cultivars were identified based on morphological characteristics (according to the UPOV discripter), and then the number of plants of other cultivars and other species in each experimental plot was determined by observation and counting and compared with the OECD standards for genetic purity of seed consignments. The results of this study confirmed the genuineness of all rainfed barley seed samples. However, 27% of samples failed to meet the standard of genetic purity. The results of comparing the samples by seed classes showed that the registered seed class with 15 samples (30%) without genetic purity, had the most non-standard samples. breeder seed class2 also had the lowest non-standard sample with 1 sample (10%) without genetic purity. The results of comparing seed samples by province also showed that the highest percentage of samples without genetic purity belonged to Ilam, Kermanshah and Golestan provinces with 100, 76 and 50%, respectively. However, all seed samples from Ardabil, Isfahan, East Azerbaijan, West Azerbaijan, Chaharmahal and Bakhtiari, Khorasan Razavi, North Khorasan, Fars and Kurdistan provinces were evaluated as standard in this regard. Also, the results of comparing seed samples by cultivar showed that Omidbakhsh, Sararood, Khorram, Mahour, Sahand and Abidar respectively with 100, 70, 67, 17, 5 and 3% were the most impure cultivars, However, all samples of other dryland barley cultivars, including Ansar and Nader, were evaluated standard, in this respect,.Key-Words: Dry land Barley, Seed Classes, Control Plots.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی