رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر روش های کاربرد نانو کودهای روی و کلسیم بر عملکرد کمی و کیفی بادام زمینی در واکنش به سرزنی بوته ها تحت شرایط اقلیمی رشت "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873613
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۲۷
سرشناسه : نوبهار‏ ، ، امین‏
عنوان : اثر روش های کاربرد نانو کودهای روی و کلسیم بر عملکرد کمی و کیفی بادام زمینی در واکنش به سرزنی بوته ها تحت شرایط اقلیمی رشت [پایان نامه]
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. دانشکده کشاورزی- گروه زراعت
سال تحصیل : ۱۳۹۷
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : زراعت
صفحه شمار : ۱۰۳ص
چکيده : بادام زمینی (.Arachis hypogaea L) یکی از مهمترین گیاهان روغنی است که دارای عادت رشد نامحدود می باشد و دانه خشک آن به ترتیب 40-50 درصد و 30-50 درصد روغن و پروتئین دارد. این آزمایش به منظور ارزیابی عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک بادام زمینی (.Arachis hypogaea L) در واکنش به ارتفاع سرزنی بوته و روش های کاربرد نانو کلات های روی و کلسیم، در طی سال¬های زراعی 1395 و 1396 انجام شد. آزمايش به صورت کرت خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي گيلان (رشت) اجرا شد. تيمارها شامل عدم سرزنی (به عنوان شاهد) و سرزنی ساقه اصلي از ارتفاع 10 و 20 سانتي متري از سطح زمين به عنوان کرت اصلي و فاکتور فرعی شامل کاربرد خاکی نانوکلات روی، کلسیم و روی + کلسیم، محلول پاشی نانوکلات روی، کلسیم و روی + کلسیم، روش تلفیقی (محلول¬پاشی و خاکی) نانوکلات روی، کلسیم و روی + کلسیم و عدم مصرف نانو کلات بود. نتایج نشان داد که هر دو روش محلول پاشی و مصرف خاکی نانودکلات روی (Zn) و کلسیم (Ca) باعث بهبود عملکرد دانه بادام زمینی شد. محلول پاشی نانو کلات روی با سرزنی ساقه اصلی از ارتفاع 20 سانتی متری سطح زمین بالاترین وزن 100 دانه (19/82 گرم)، عملکرد دانه در واحد سطح (5/2722 کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت (53/57 درصد)، عملکرد زیست توده (6540 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن (76/1486 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد پروتئین (66/472 کیلوگرم در هکتار)، میزان محتوای روی دانه (08/12 میلی گرم بر کیلوگرم) و میزان محتوای کلسیم دانه (86/35 میلی گرم بر کیلوگرم) را تولید کرد. کاربرد نانو کلات های Zn تاثير مثبتی بر رشد رويشی و زایشی گياهان بادام زمینی داشت. به طور كلي، بهينه سازي وضعيت تغذيه اي در گياه با مكمل هاي كلسيم و روي به منظور افزايش كيفي و كيفي بادام زمینی قابل توصيه مي باشد.
: Groundnut (Arachis hypogaea L.) is one of the most important oilseed plants. it has an indeterminate growth habit, and its seed and meal contains 40-50% and 30-50% oil and protein on a dry basis, respectively. In order to evaluate the Response of yield and some physiological traits of groundnut (Arachis hypogaea L.) to topping height and application methods of Zn and Ca nano-chelates, two experiments were carried out during the 2016–2017 cropping seasons on groundnut. These experiments were conducted in as split plot based on randomized complete block design with three replications in experimental station of Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Rasht, Iran. Treatments included no cutting of the main stem (as check), and cutting of the main stem at the 10 and 20 cm above the ground (as main plot). Sub-plots included in-soil application of Zn, Ca and Zn + Ca, foliar application of Zn, Ca and Zn + Ca and integrated methods of foliar and soil application of Zn, Ca and Zn + Ca nano-chelates and control. Both foliar and in soil applications of Zinc (Zn) and Calcium (Ca) nano-chelates improved groundnut yield. Foliar application of Zn nano-chelates in combination with topping the main stem 20 cm above the ground produced the highest 100-seed weigh (82.19 g), seed yield per unit area (2722.5 kg.h-1), harvest index (57.53 %), biological yield (6540.00 kg.h-1), oil yield (1486.76 kg.h-1), protein yield (742.66 kg.h-1), seed Zn content (12.08 ppm) and Ca content (35.86 ppm). The application of Zn nano-chelates had different positive influences on vegetative and reproductive growth of groundnut plants. Generally, optimizing of the nutritional status in groundnut plants with Ca and Zn supplements is recommended to enhance quantitative and qualitative yield of groundnut.
توصیفگر : صفات زراعی
: اسیدهای چرب
: بادام زمینی
: عناصر غذایی
شناسه افزوده : ذاکرین ، حمید رضا
شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. دانشکده کشاورزی- گروه زراعت‏
عنوان ديگر : Effect of application methods of Zinc and Calcium Nano-fertilizers on quantitative and qualitative yield of groundnut (Arachis hypogaea L.) in response to plant cutting under Rasht climatic condition.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی