رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر کاربرد محلول‌پاشی کودهای کمپلکس شده آلی و شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و بور) بر گلدهی، تشکیل میوه و خواص کمی و کیفی روغن زیتون رقم زرد (Olea europaea L. cv. Zard) "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873602
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۲۶
سرشناسه : روحی ویشکایی، ، زهره‏
عنوان : تاثیر کاربرد محلول‌پاشی کودهای کمپلکس شده آلی و شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و بور) بر گلدهی، تشکیل میوه و خواص کمی و کیفی روغن زیتون رقم زرد (Olea europaea L. cv. Zard) [پایان نامه]
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه زنجان
سال تحصیل : ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
صفحه شمار : ۲۳۸ص
چکيده : زیتون، با سابقه کشت هزار ساله، یکی از مهمترین محصولات مهم باغی در ایران بوده و همواره نقش مهمی در اقتصاد باغداران دارد. صفاتی از قبیل بالا بودن درصد تشکیل گل‌های ناقص، عملکرد کم میوه و پایین بودن خصوصیات کیفی روغن از مشکلات قابل ذکر در صنعت باغداری زیتون کشور ایران می¬باشد. عوامل محیطی و مدیریتی متعددی بر بروز و شدت تغییرات صفات مذکور تاثیر گذار می¬باشد. در این بین مدیریت تغذیه یکی از فاکتورهای خیلی مهم محسوب می‌شود. تغذیه مناسب از عوامل تاثیرگذار بر افزایش تولید در واحد سطح و موثر بر فرایندهای متابولیکی درونی درخت زیتون و بالطبع کمیت و کیفیت روغن استحصالی آن می¬باشد. محدوده وسیعی از ترکیبات کودی با فرمول‌ها و کارایی‌های مختلف در بازارهای جهانی موجود می‌باشد. علاوه بر کودهای شیمیایی مرسوم، که استفاده از آن‌ها برای مدت طولانی باعث ایجاد مسائل جدی زیست¬محیطی می‌شود، کودهای کمپلکس شده آلی در ابعاد نانو (نانو کودهای آلی، که به¬اختصار در رساله حاضر نانوکود نوشته شده¬است) به‌عنوان یک نوآوری در بخش تغذیه کشاورزی محسوب می‌شوند و نویدبخش افزایش کارایی و کاهش مخاطرات زیست¬محیطی می‌باشند. با این‌وجود اطلاعات محدودی در خصوص اثر بخشی آن‌ها در گونه¬های مختلف گیاهی موجود است. بنابراین، برای ارزیابی تاثیر چنین کودهایی در کشت و کار زیتون پژوهشی در قالب سه آزمایش جداگانه طی دو سال متوالی 1396 تا 1397 در یک باغ تجاری روی درختان 15 ساله زیتون رقم زرد واقع در شهرستان منجیل استان گیلان انجام گرفت. در آزمایش اول مقادیر 02/1 و 36/1 گرم نیتروژن خالص از دو منبع اوره (به‌ترتیب U1و U2) و نانوکلات¬نیتروژن (به‌ترتیب nano-N1و nano-N2) و در آزمایش دوم 81/0 و 08/1 گرم پتاسیم خالص از دو منبع نیترات¬پتاسیم (به‌ترتیب K1و K2) و نانوکلات‌پتاسیم (به‌ترتیب nano-K1و nano-K2) در چهار مرحله تورم جوانه، قبل از شکوفایی گل‌آذین، سخت شدن هسته میوه و بعد از برداشت کنسروی میوه روی درختان محلول‌پاشی برگی انجام شد. در آزمایش سوم نیز مقادیر 18/0 و 27/0 گرم بور خالص از دو منبع بوریک‌اسید (به‌ترتیب B1و B2) و نانوکلات¬بور (به‌ترتیب nano-B1و nano-B2) در سه مرحله تورم جوانه، قبل از شکوفایی گل‌آذین و بعد از برداشت کنسروی میوه محلول‌پاشی صورت گرفت. هر سه آزمایش در قالب بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.نتایج آزمایش اول نشان داد که درختان شاهد دارای بالاترین تعداد گل بودند، با این‌وجود تیمار U1 بیشترین اثر را بر تعداد گل کامل، عملکرد و کارایی عملکرد میوه داشت. رشد رویشی متاثر از تیمار nano-N2 در سال دوم بود. بعلاوه شاخص‌های مهم میوه کنسروی از جمله وزن میوه و نسبت گوشت به هسته تحت تاثیر تیمار U1 بهبود یافت. از نظر محتوای عناصر معدنی به‌ویژه در سال دوم هر دو فرم کاربردی کود نیتروژن منجر به افزایش غلظت عناصر ماکرو (نیتروژن و پتاسیم) و میکرو (بور و آهن) برگ در مرداد و مهر ماه در مقایسه با درختان شاهد شدند. مقدار کلروفیل برگ عمدتاً تحت تاثیر محلول‌پاشی با U1 و مقدار کربوهیدرات تحت تاثیر تیمارnano-N2 در مرداد و U1 در مهر ماه قرار گرفت. تیمارهای nano-N2 و U2 باعث افزایش خصوصیات کیفی روغن (اسیدچرب آزاد، ارزش پراکسید، شاخص‌های K232، K270 و رنگیزه‌های روغن) در مقایسه با سایر تیمارها شدند. nano-N2 با وجود عملکرد و وزن میوه کمتر نه تنها باعث افزایش درصد روغن شد بلکه منجر به بهبود محتوای فنل کل، آنتی‌اکسیدان و پروفایل اسید چرب نیز گردید. با این‌وجود کارایی عملکرد روغن تحت تیمار U1 بهبود یافت. نتایج آزمایش دوم نشان داد درختان شاهد دارای بالاترین تعداد گل‌آذین و تعداد گل بودند درحالی‌که بیشترین تعداد گل کامل، عملکرد و کارایی عملکرد میوه مربوط به درختان محلول‌پاشی شده با k2 بود. هر دو فرم کود بر رشد رویشی، بهبود خصوصیات میوه کنسروی و خصوصیات کیفی روغن تاثیرگذار بودند. محلول‌پاشی با k2 بیشتر از سایر تیمارها محتوای کلروفیل برگ، فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی روغن را افزایش داد. تیمار k1 با دارا بودن بالاترین محتوای کربوهیدرات برگی در مرداد ماه، بیشترین درصد روغن را به خود اختصاص داد. پروفایل اسید چرب با بهبود محتوای عناصر معدنی برگ تحت تاثیر تیمارnano-K1 در مقایسه با درختان شاهد در وضعیت بهتری قرار داشت. عملکرد روغن در نتیجه کاربرد k2 افزایش یافت. نتایج آزمایش سوم نشان داد که شدت گلدهی (تعداد گل‌آذین و تعداد گل) در تیمار شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود، با این‌وجود کاربرد برگی با هر دو فرم کود بور منجر به افزایش تعداد گل‌های کامل شد. صفات رویشی به‌ویژه در سال دوم بیشتر تحت تاثیر تیمار nano-B2 قرار گرفت. بعلاوه محلول‌پاشی برگی نانوکود تاثیر مثبت بیشتری در مقایسه با بوریک¬اسید بر خصوصیات میوه کنسروی داشت. عملکرد و کارایی عملکرد میوه با تیمار nano-B2 افزایش یافت. از نظر محتوای عناصر معدنی مشاهده شد که تیمار بوریک¬اسید بر محتوای عناصر ماکرو (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) در مرداد و مهر ماه موثرتر بود. غلظت عناصر میکرو (آهن و بور) در همه مراحل اندازه‌گیری با تیمار nano-B2 افزایش یافت. تمامی تیمارهای بور تاثیر مثبتی بر محتوای کلروفیل برگ در مرداد ماه داشتند، اما در مهر ماه این صفت بیشتر تحت تاثیر کاربرد برگی nano-B2 قرار گرفت. محتوای کربوهیدرات تحت تاثیر تیمار بوریک¬اسید (در مرداد ماه) و محلول‌پاشی برگی با nano-B2 (در مهر ماه) افزایش یافت. علی‌رغم افزایش عملکرد و وزن میوه در تیمار nano-B2 درصد روغن در این تیمار کاهش یافت و بیشترین مقدار تجمع روغن تحت تیمار B2، که عملکرد کمتری داشت، حاصل شد. صفاتی همچون عملکرد روغن، اسید چرب آزاد، آنتی‌اکسیدان و محتوای فنل کل با محلول‌پاشی برگی با nano-B2 بهبود یافت. پروفایل اسیدهای چرب بیشتر تحت تاثیر کاربرد برگی B1 قرار گرفت. در کل نتایج این پژوهش نشان داد که درختان زیتون پاسخ مناسبی به تغذیه کودی نشان دادند. درختان تیمار شده در مقایسه با درختان شاهد رشد مناسب، میوه با اندازه بزرگ، محصول مناسب‌تر و روغن با کیفیت‌تری تولید کردند. بنابراین استفاده از کودهای شیمیایی اوره، نیترات-پتاسیم و نانوکلات¬بور بیشتر برای تولید میوه کنسروی و نانوکلات¬نیتروژن، پتاسیم و بوریک‌اسید با هدف تولید روغن زیتون پیشنهاد می‌گردد.
: Olive tree, with a thousand years of cultivation history, is one of the most important horticultural crops in Iran and has always played an important economical role for orchardists. Traits such as an increased formation of incomplete flowers, low yield of fruits, and oil are major problems in these orchards. It should be noted that these traits are affected by numerous environmental and management factors from which the nutrition status is one of the most important ones. Proper nutrition has fundamental role in increasing of production per unit area as well as the internal metabolic processes of the tree, influence on the quantity and quality of olive oil. There is a wide range of fertilizer compounds with different formulas and efficiencies available in the world market. In addition to conventional chemical fertilizers, that their have long been used to cause serious environmental issues, organic complexed fertilizers at the nanoscale (organic-nano fertilizers, written briefly in the present thesis as nano-fertilizer) as an innovation in the agricultural nutrition sector, they are promising to increase efficiency and reduce environmental hazards. However, there is limited information on their efficacy in different plant species.Therefore, in order to evaluate the impact of such fertilizers on olive cultivation, a research was conducted in three separate experiments during two successive years from 2017 to 2018 in a commercial orchard on 15 year old olive tree cv. ‘Zard’, in Manjil city of Guilan province. In the first experiment foliar application was used, 1.02 and 1.36 g of pure nitrogen from two sources of urea (U1 and U2 respectively) and nano-chelated nitrogen (Nano-N1 and Nano-N2 respectively), and in the second experiment 0.81 and 1.08 g of pure potassium from two sources of potassium nitrate (K1 and K2 respectively) and nano-chelated potassium (nano-K1 and nano-K2 respectively), in four stage bud-swelling, before blooming, pit hardening and shortly after harvest of table olive. The third experiment spraying with, 0.18 and 0.27 g of pure boron from two sources of boric acid (B1 and B2 respectively) and nano-chelated boron (nano-B1 and nano-B2 respectively) in three stages of the bud-swelling stage, before blooming and shortly after harvest of table olive. All three experiments were performed in a randomized block design with three replications. The results of the first experiment showed that the control trees had the highest number of flowers per inflorescence. However, U1 treatment had the greatest effect on the number of perfect flowers, fruit yield and yield efficiency. Vegetative growth was affected by nano-N2 foliar application in the second year. In addition, fruit characteristics such as fruit weight and pulp/pit ratio improved with U1 treatment. In terms of mineral content, especially in the second year, both forms of nitrogen fertilizer increased the concentration of macro (N and K) and micro (B and Fe) leaf elements in August and October compared to the control trees. Chlorophyll content was affected by U1 foliar application and carbohydrate value by nano-N2 in August and U1 in October. Nano-N2 and U2 treatments increased quality characteristics of olive oil (free fattyacids, peroxide value, specific ultraviolet absorbance K232, K270 and contents of pigments) compared to other treatments. Nano-N2 with the lower crop load and fruit weight not only increased oil content but also improved total phenol content, antioxidant capacity and fatty acid composition. However, oil yield improved under U1 treatment.The results of the second experiment showed that, control trees had the highest inflorescences number per shoot and number of flowers per inflorescence, but the highest the number of perfect flowers, yield and yield efficiency were related to k2 foliar application. Both forms of fertilizer were effective on vegetative growth, improvment of table olives characteristics and quality characteristics of olive oil. Foliar application of k2 increased leaf chlorophyll content, total phenol and antioxidant capacity more than other treatments. The k1 treatment had the highest percentage of oil content with the highest leaf carbohydrate content in August. Fatty acid composition with improvment leaf mineral content was better under nano-K1 in comparison with control tress. Oil yield increased with increasing fruit load as a result of applying K2 treatment. The results of the third experiment showed that flowering intensity (number of inflorescences and number of flowers) was higher in control treatment than other treatments. However, foliar application with both forms of boron fertilizer increased the number of perfect flowers. Vegetative traits, especially in the second year, were more affected by nano-B2 treatment. In addition, foliar application of nano fertilizer had more positive effect on table olive quality than boric acid. The fruit yield and yield efficiency increased by nano-B2 treatment. In terms of mineral content, it was found that boric acid treatment was more effective on the content of macro elements (nitrogen, phosphorus and potassium) in August and October. However, the concentration of micro elements (iron and boron) increased at all stages of measurement with nano-B2 treatment. All boron treatments had a positive effect on leaf chlorophyll content in August. However, only the application of nano-B2 caused such an increase in October. Carbohydrate content was enhanced with boric acid treatment in August and increased by nano-B2 foliar spray in October. In spite of increasing yield and fruit weight with nano-B2 oil percentage decreased in this treatment and the highest accumulation of oil under B2 treatment resulted in lower yield. Properties such as oil yield, free fatty acid, antioxidant capacity and total phenol content improved by foliar spraying with nano-B2. The fatty acid profile was influenced more by the application of B1. Generally the results of this study showed that Olive trees responded well to fertilizer feeding. These trees produced better growth, large fruit, better crop, and higher quality oil in comparison with control tree. Therefore, the use of urea, potassium nitrate, and nano-chelate boron for table fruit production and nano-chelates nitrogen, nano-chelates potassium, and boric acid are recommended for olive oil production.
توصیفگر : پروفایل اسید چرب
: ظرفیت آنتی ‎اکسیدان
: میوه کنسروی، Olea europeae
شناسه افزوده : ‏سلیمانی ، علی‏
شناسه افزوده : دانشگاه زنجان‏
عنوان ديگر : Effect of foliar application of organic complexed and chemical fertilizers (nitrogen, potassium and boron) on flowering, fruit set, quality and quantity properties of olive oil (Olea europaea L. cv. Zard).
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی