رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی کشت بین ردیفی سه رقم نخود فرنگی همراه با آهک در باغ چای "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873591
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۲۴
سرشناسه : بابایی بیجار بسته سری‏ ، ، حسین‏
عنوان : ارزیابی کشت بین ردیفی سه رقم نخود فرنگی همراه با آهک در باغ چای
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. دانشکده کشاورزی گروه زراعت
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی – آگروتکنولوژی (M.Sc)
صفحه شمار : ۷۷ص
چکيده : به‌منظور بررسی تاثیرکشت بین ردیفی سه رقم نخود فرنگی همراه با آهک‌دهی در بین ردیف‌‌‌های باغ چای؛ آزمایشی در قالب طرح بلوک‌‌‌های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل شامل دو فاکتور، فاکتور اول شامل سه رقم نخود‌فرنگی (اویکا، روبی و اوه) و فاکتور دوم شامل دو سطح آهک (صفر و 10 تن در هکتار) با سه تکرار در در قطعه زمینی به مساحت 350 مترمربع در ایستگاه تحقیقات چای کاشف سیاهکل (ازبرم) از ایستگاه های تحقیقاتی اختصاصی تابعه پژوهشکده چای کشور در سال زراعي 99-1398 به مرحله اجرا در آمد. صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه‌های فرعی و طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صددانه، عملکرد بیولوژیک عملکرد کاه وکلش، عملکرد دانه و شاخص برداشت نخود فرنگی ارزیابی گردید. آهک اثر بسيار معني داري (سطح احتمال1%) بر عملکرد بيولوژيک دارد. بيشترين ميانگين عملکرد بيولوژيک (2477) در آهک و کمترين تعداد آن (2111) در بدون آهک مشاهده گرديده است. رقم اثر بسيار معني داري (سطح احتمال1%) بر عملکرد دانه دارد. بيشترين ميانگين عملکرد دانه (8/784 کیلوگرم در هکتار) در رقم اوه و کمترين تعداد آن (4/689 کیلوگرم در هکتار) در رقم اویکا مشاهده گرديده است. اثر متقابل رقم و آهک بر عملکرد دانه معني دار نيست.. افزایش معنی‌دار عملکرد دانه در تیمار‌‌های دارای آهک به خوبی نشان داد که استفاده از این ماده افزودنی به طور اقتصادی عملکرد را افزایش می‌‌دهد و دارای توجیه اقتصادی است این مطالعه اثر متقابل تیمارها نشان داد که خصوصاً رقم اوه از آهک به خوبی استفاده می‌کند و عمل کرد ۸۵۷ کیلوگرم در هکتار در این تیمار به دست آمد. رقم اوه با توجه به ارتفاع بلند تر و غلاف‌های بزرگتر عملکرد بیولوژیکی بالاتری دارا بود.
: In order to investigate the effect of inter-row cultivation of three pea cultivars with calcification between rows of tea garden; Experimental in the form of a randomized complete block design with two factors, the first factor consists of three pea cultivars (Ovika, Ruby and Oh) and the second factor consists of two levels of lime (zero and 10 tons per hectare) with three repetitions per plot. An area of 350 square meters in Kashif Siahkal Tea Research Station (Azbaram), one of the dedicated research stations affiliated to the Tea Research Institute of the country, was implemented in the 2009-2010 crop year. Plant height, number of branches and pod length, number of pods per plant, number of seeds per pod and 100-seed weight, biological yield, straw yield, grain yield and pea harvest index were evaluated. Lime has a very significant effect (1% probability level) on biological yield. The highest average biological yield (2477) was observed in lime and the lowest number (2111) was observed in lime-free. Cultivar has a very significant effect (1% probability level) on grain yield. The highest mean grain yield (784.8 kg / ha) was observed in Oh cultivar and the lowest (689.4.4 kg / ha) was observed in Ovica cultivar. The interaction effect of cultivar and lime on grain yield is not significant. Significant increase in grain yield in treatments with lime showed well that the use of this additive economically increases yield and has an economic justification. This study showed the interaction of treatments Especially oh cultivar uses lime well and yield of 857 kg / ha was obtained in this treatment. Oh cultivar had a higher biological yield due to its higher height and larger pods.
توصیفگر : آهک،
: کشت مخلوط
: چای
: نخودفرنگی
شناسه افزوده : صادقی، سیدمصطفی
شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. دانشکده کشاورزی گروه زراعت‏
عنوان ديگر : Evaluation of inter-row cultivation of three varieties of Pisum sativum with lime in tea plantation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی