رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر آرایش کاشت و نیتروژن روی عملکرد و کیفیت دو رقم گوجه فرنگی "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873587
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۲۲
سرشناسه : بهزادی‏ ، ، بهرام‏
عنوان : اثر آرایش کاشت و نیتروژن روی عملکرد و کیفیت دو رقم گوجه فرنگی
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه گنبد کاووس. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
صفحه شمار : ۱۲۷ص
چکيده : به‌منظور تعیین مناسب‎ترین آرایش کاشت و مقدار مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و صفات کیفی دو رقم گوجه‎فرنگی (Solanum lycopersicum L.)، دو آزمایش جداگانه در دو مکان در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بنداروز و ایستگاه تحقیقات سعدآباد استان بوشهر در سال زراعی 97- 1396 به‌صورت اسپلیت‌پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت اصلی شامل دو آرایش کاشت (یک‎طرفه و دو‎طرفه نوار آبیاری) و کرت فرعی شامل رقم در دو سطح (کمودورو و کارون) و نیتروژن در چهار سطح (بدون کود، 90، 180 و 270 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل آرایش کاشت × رقم × نیتروژن در منطقه بنداروز روی صفات عملکرد‎ کل میوه، عملکرد تک بوته، تعداد کل میوه در بوته،کلروفیل a، کلروفیل کل، ویتامین ث، pH و سفتی میوه اثر معنی‎دار داشت. در منطقه سعدآباد، اثر متقابل آرایش کاشت × رقم × نیتروژن روی قطر میوه، اسیدیته، نیترات، ویتامین ث، pH و سفتی میوه اثر معنی‎دار داشت. عملکرد کل میوه در منطقه بنداروز دارای همبستگی مثبت و معنی‎دار با تعداد کل میوه در بوته، قطر میوه، وزن میوه و تعداد حفره در میوه بود. در منطقه سعدآباد، عملکرد کل میوه همبستگی مثبت و معنی‎دار با تعداد کل میوه در بوته، وزن میوه و تعداد حفره در میوه داشت. در منطقه بنداروز بیشترین و کمترین عملکرد در کشت یک‎طرفه به‎ترتیب از رقم کارون با کاربرد 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و رقم کمودورو در عدم مصرف کود نیتروژن به‎دست آمد و تفاوت بین بیشترین و کمترین مقدار تیمارها در حدود 266 درصد بود. در منطقه سعدآباد بیشترین و کمترین عملکرد کل میوه از مصرف 180 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و عدم مصرف آن به دست آمد و عملکرد کل میوه در رقم کارون نسبت به رقم کمودورو، 3/25 درصد افزایش نشان داد. در منطقه سعدآباد در روش کشت یک‎طرفه در هر دو رقم با افزایش مصرف نیتروژن، کارآیی مصرف نیتروژن کاهش یافت، بیشترین (7/365) و کمترین (26/40) مقدار کارآیی مصرف نیتروژن به ترتیب از رقم کارون با مصرف 90 کیلوگرم و کمودورو با 270 کیلوگرم نیتروژن به دست آمد
: Two experiments were carried out at Bondarooz and Saadabad agricultural research stations in Bushehr Province during 2017-18 to determine the best planting pattern and nitrogen fertilizer levels in terms of yield, yield componenets and quality properties of two tomato cultivars. The design was arranged as split plot factorial based on a randomized complete block design with three replications. The main plot included plant pattern treatments in two levels (single row and twin row) and subplot included cultivars (Comodoro and Karoon) in two levels and nitrogen in four levels (no fertilizer, 90 kg ha-1, 180 kg ha-1 and 270 kg ha-1). The results showed that the interaction of planting pattern × cultivar × nitrogen in Bondarooz region had a significant effect on total fruit yield, plant yield, total number of fruits per plant, chlorophyll a, total chlorophyll, vitamin C, pH and fruit firmness. . In Saadabad region, the interaction effect of planting pattern × cultivar × nitrogen had a significant effect on fruit diameter, titratable acidity, nitrate, vitamin C, pH and fruit firmness. Total fruit yield in Bondarooz region had a positive and significant correlation with total number of fruits per plant, fruit diameter, fruit weight and number of locule number. In Saadabad region, fruit yield had a positive and significant correlation with total number of fruits per plant, fruit weight and locule number. In Bondarooz region, the highest and lowest yields in single row planting were obtained from Karoon cv. with 180 kg ha-1 N and Comodoro cv. in non-application of nitrogen fertilizer, respectively, and the difference between the highest and lowest treatments was about 266%. The highest and lowest yield of fruit yield was obtained from consumption of 180 kg ha-1 N and no consumption in Saadabad and total fruit yield in Karoon cv. compared to Comodoro cultivar showed a 25.3% increase. In Saadabad region, in the single row planting method in both cultivars, with increasing nitrogen consumption, nitrogen use efficiency decreased. The highest (365.7 kg kg-1) and lowest (40.26 kg kg-1) values of nitrogen use efficiency were obtained from Karoon cv. with 90 kg ha-1 N and Comodoro cv. with 270 kg ha-1 N, respectively.
توصیفگر : کلروفیل a
: کاشت یک‎طرفه
: کاشت دو‎طرفه
شناسه افزوده : بیابانی‏ ، عباس‏
شناسه افزوده : دانشگاه گنبد کاووس. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی‏
عنوان ديگر : Effect of planting pattern and nitrogen on yield and quality of two tomato cultivars
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی