رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین خصوصیات سیلویی و ارزش غذایی مخلوط تفاله پرتقال و کاه گندم، همراه با افزودنی‌های مختلف (تفاله چغندر، سبوس برنج، سبوس ذرت، آرد ذرت، اوره، سولفات دی آمونیوم و مکمل) "


شماره شناسایی : 18873583
شماره مدرک : ۶۱۱۶۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : فضائلی، حسن
: باغجری، اسماعیل
: سرمدی، عباس
: طاهری‌پور، جواد
عنوان اصلي : تعیین خصوصیات سیلویی و ارزش غذایی مخلوط تفاله پرتقال و کاه گندم، همراه با افزودنی‌های مختلف (تفاله چغندر، سبوس برنج، سبوس ذرت، آرد ذرت، اوره، سولفات دی آمونیوم و مکمل)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Nutritive value of citrus pulp ensiled ith wheat straw and urea, using in vitro and in vivo methods
صفحه شمار : ۳۴ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۶۴
: شماره طرح ۹۹۰۴۸۳-۰۱۷۰-۱۳-۱۳-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : در این پژوهش تفاله پرتقال همراه با کاه گندم و دیگر مواد افزودنی در 6 فرمول شامل: 1) تفاله تر پرتقال + کاه گندم به ترتیب با نسبت 79 و 20 درصد، 2) تفاله تر پرتقال+ کاه گندم+ تفاله خشک چغندر به ترتیب با نسبت 79+15+5 درصد، 3) تفاله تر پرتقال+ کاه گندم+ آرد ذرت به ترتیب با نسبت 79+15+5 درصد، 4) تفاله تر پرتقال+ کاه گندم+ سبوس ذرت به ترتیب با نسبت 79+15+5 درصد، 5) تفاله تر پرتقال+ کاه گندم+ سبوس برنج به ترتیب با نسبت 79+15+5 درصد، 6) تفاله تر پرتقال+ کاه گندم+ تفاله خشک چغندر+ آرد ذرت+ سبوس ذرت+ سبوس برنج به ترتیب با نسبت 79+10+4+2 +2+2 درصد سیلو¬شد. به همه فرمولهای مزبور مقدار 7 گرم در کیلوگرم اوره، یک گرم در کیلوگرم سولفات دی آمونیوم و دو گرم در کیلوگرم مکمل ویتامینی+معدنی افزوده شد. پس از گذشت چهار ماه، سیلاژها مورد ارزیابی قرارگرفت و ویژگیهای سیلویی، ترکیبات شیمایی و تخمیر پذیری آزمایشگاهی (با روش آزمون گاز) تعیین شد. ماده خشک سیلاژهای تهیه شده 43 /28 تا 01 /31 درصد و pH آنها 95 /3 تا 07 /4 بود که تفاوت معنیداری با هم داشتند. غلظت پروتئین خام در سیلاژ ها از 16 /12 تا 59 /15 درصد در ماده خشک و نیتروژن آمونیاکی 32 /6 تا 63 /10درصد از نیتروژن کل بود که در فرمول دوم بالاتر بود (p<0.05). با جایگزینی بخشی از کاه با تفاله چغندر و یا مواد متراکم نسبت الیاف نامحلول در شوینده خنثی در سیلاژها کاهش یافت و در سیلاژ 6 که نیمی از سهم کاه با مواد متراکم جایگزین شد، کمترین مقدار (96 /46درصد در مقابل 48 /58درصد) رسید(p<0.05). بالاترین و پایین‌ترین مقادیر گاز تولید شده از تخمیر آزمایشگاهی در ساعتهای مختلف به ترتیب مربوط به فرمول 6 و فرول یک بود. پتانسیل تولید گاز (b) نیز روند مشابهی را نشان داد، به‌طوری که در فرمول 6 معادل 46 /69 ودر فرمول یک معادل 25 /59 میلی لیتر در 200 میلی گرم ماده خشک بود (p<0.05).بیشترین (57 /62 درصد) و کمترین (40 /48 درصد) میزان قابلیت هضم ماده آلی نیز به ترتیب در فرموهای 6 و یک مشاهده شد که تفاوت بین آنها و نیز تفاوت این دو با سایر فرمولها معنی دار بود (p<0.05).چنین روندی برای انرژی قابل متابولیسم نیز مشاهده شد، به‌طوری که مقدار آن در فرمول 6 معادل 39 /2 مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک و در فرمول یک 81 /1 مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک بود. به‌طور کلی چنین میتوان نتیجه گیری نمود که با تهیه ترکیبی از تفاله پرتقال، کاه گندم، تفاله چغندر، آرد ذرت، سبوس ذرت و سبوس برنج با نسبت‌های 79، 10، 4، 2، 2، 2 و افزودن 7 گرم درکیلوگرم اوره، یک گرم در کیلوگرم سولفات‌دی‌آمونیوم و دو گرم در کیلوگرم مکمل میتوان مخلوطی با قابلیت سیلویی مناسبی تهیه نمود که حاوی پروتئین نسبتاً بالا و انرژی قابل متابولیسم مناسبی باشد اما کارایی آن در تغذیه دام نیاز به پژوهش تکمیلی دارد. واژه های کلیدی: ارزش غذایی، تفاله پرتقال، خصوصیات سیلویی، مواد افزودنی
: Fresh citrus pulp (FCP) contained about 12% DM was mixed with wheat straw (WS) 79:20 plus 0.7% urea, 0.1% diammonium sulfate (DAMS) and 0.2% mineral-vitamin supplement (MVS) as a basal treatment (T1). In T2, T3, T4 and T5 WS reduced to 15% and replaced by sugar beet pulp SBP), corn ground (CG) corn bran (CB) and rice bran (RB) respectively. In T6 WS reduced to 10% and replaced by SBP, CG, CB and RB in amount of 4:2:2:2 percent respectively. All mixtures were ensiled in small scale plastic bags silos with four replicates. After four months, silos were opened and sampled for chemical analyses, in vitro gas test and digestibility. Results showed that dry matter (DM) ranged 28.43 to 31.01 percent and pH 3.95 to 4.07 in silages with significant differences between the treatments (p<.05). The crude protein ranged 12.16 to 15.59% that was the lowest in T1 but the highest in T6 (p<.05). The ammonian-N ranged 6.32 to 10.63% of total nitrogen that was different between the treatments (p<.05). Reducing of WS and including of concentrate feeds in the treatments reduced NDF from 59.48 to 46.96% (p<.05) but increased gas production, organic matter digestibility (OMD) and metabolisable energy (ME). The highest and the lowest amounts of gas production in different times of incubation, as well as the potential of gas yield (b) and gas production rate (c) were detected in T6 and T1 respectively. The highest (62.57%) and the lowest (48.40%) amount of OMD was estimated in T6 and T1 respectively (p<.05). Similar trend was obtained for ME content of the silages with 2.39 and 1.81 Mcal/kg DM for T6 and T1 respectively. It is concluded that formulating a mixture of FCP, WS, SBP, CG, CB, RB, Urea, DAMS and VMS in ratio of 79:10:4:2:2:2:0.7:0.1:0.2 may prepared a TMR silage with acceptable silage characteristics, CP and ME contents, however more research needs to determine the feeding values through in vivo and feeding trials.Keywords: Additives, Orange pulp, Nutritive value, Silage characteristics
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی