رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد گونه‌های مختلف ارزن در شرایط زارعین استان همدان "


شماره شناسایی : 18873581
شماره مدرک : ۶۱۱۶۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : متقی، مهدی
: عطایی، رضا
: یونسی، زهره
: کیانی، نوشین
: سيدان، محسن
: بایگانه، علی
: احمدی، روح‌الله
: اشتری، معصومه
عنوان اصلي : بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد گونه‌های مختلف ارزن در شرایط زارعین استان همدان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of seed hydropriming effects on yield of species millet under farmers’ condition in Hamadan province
صفحه شمار : ۲۷ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۶۲
: شماره طرح ۹۹۰۹۹۸--۰۹۶-۰۳-۰۳-۶۳-۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : گیاه ارزن از جمله گیاهان کم آب‌بری است که توسعه کشت آن به‌منظور تولید دانه و علوفه در کشور، در دستور کار برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. با توجه به ریز بودن دانه ارزن و استقرار نسبتاً کم آن در مزرعه، اقدام به بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ (پیش‌تیمار آبی) بذر ارقام باستان (ارزن دم‌روباهی) و مهران (ارزن مرواریدی) بر عملکرد دانه و علوفه، تراکم بوته و خصوصیات مرفولوژیک گیاه در مزارع زارعین شهرستان‌های نهاوند و فامنین در تابستان 1399به مدت سه ماه گردید. بر اساس نتایج حاصله، میانگین عملکرد علوفه خشک رقم مهران (دو چین) و رقم باستان (یک چین) در شرایط پیش‌تیمار آبی به ترتیب 5 /13درصد (2767 کیلوگرم در هکتار) و 2 /10 درصد (4 /728 کیلوگرم در هکتار) بیشتر از شاهد بود. همچنین در شرایط پیش‌تیمارآبی، میانگین عملکرد دانه ارقام باستان و مهران به ترتیب 6 /17درصد (5 /267 کیلوگرم در هکتار) و 7 /23 درصد (5 /303 کیلوگرم در هکتار) افزایش نشان داد. با توجه به افزایش مقادیر تراکم بوته در واحد سطح، ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد برگ و پنجه ارقام ذکر شده در شرایط پیش‌تیمار بذر، به نظر می‌رسد که افزایش عملکرد علوفه تحت شرایط پیش‌تیمار، قابل توجیه باشد. همچنانکه افزایش مقادیر اجزای عملکرد دانه (وزن هزاردانه، تعداد دانه در پانیکول و طول پانیکول)، افزایش عملکرد دانه در شرایط پیش‌تیمار را میسر ساخته است. به‌طور کلی، اجرای پیش‌تیمار آبی بذور ارزن به‌عنوان روشی ساده و کم‌هزینه جهت بهبود استقرار گیاهچه‌ها (افزایش تراکم بوته)، افزایش رشد و نمو گیاه و نهایتاً عملکرد دانه و علوفه بیشتر توصیه می‌شود. واژه‌های کلیدی: ارزن دم‌روباهی، ارزن مرواریدی، تراکم بوته، رقم باستان، رقم مهران
: Millet is one of the low water consumption plants that its cultivation to produce seeds and fodder in Iran is on the agenda of Ministery of Jahad-e-Agriculture. Due to the fineness of millet grain and its relatively establishment in the field, the effect of hydropriming (water pre-treatment) of seeds of Bastan (foxtail millet) and Mehran (pearl millet) cultivars on grain and forage yield, plant density and morphological characteristics of the plant was compared under farmers' condition in Nahavand and Famenin in the summer of 2020 for three months. Based on the results, the average dry forage yield of Mehran cultivar (double cut) and Bastan cultivar (single cut) in water pre-treatment condition were 13.5% (2767 kg/ha) and 10.2% (728.4 kg/ha) higher than the control condition, respectively. Also, in water pre-treatment condition, the mean grain yield of Bastan and Mehran cultivars increased by 17.6% (267.5 kg/ha) and 23.7% (303.5 kg/ha), respectively. Considering the increase in plant density, plant height, stem diameter, number of leaves and tiller of cultivars in seed pre-treatment condition, increasing forage yield under pre-treatment condition can be justified. Also, the increase in the values of grain yield components (1000-grain weight, number of grains per panicle and panicle length) is leading to improve grain yield in the pre-treatment condition. In general, water pre-treatment of millet seeds is recommended as a simple and low-cost method to enhance seed germination percentage, improve seedling establishment (increase plant density), increase plant growth and development and ultimately more grain and forage yield.Key words: Foxtail millet, pearl millet, plant density, Bastan cultivar, Mehran cultivar
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی