رکورد قبلیرکورد بعدی

" احیاء و ارزيابی آگرومورفولوژيکی، و مولکولی جمعیت‌های مختلف گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum L.) موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران "


شماره شناسایی : 18873576
شماره مدرک : ۶۱۱۵۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : عباسی کوهپالکانی، جهانگیر
: سرخی لله‌لو، بهزاد
: سلطانی نجف‌آبادی، مسعود
: بیضایی، پگاه
: سبحانی، سعید
: نبی‌لو، عباس
: اکبری، عیسی
: علی‌سجاد، بکائی
عنوان اصلي : احیاء و ارزيابی آگرومورفولوژيکی، و مولکولی جمعیت‌های مختلف گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum L.) موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Regeneration and agro-morphological, and molecular evaluation of tomato (Lycopersicum esculentum) populations in National Gene Bank of Iran
صفحه شمار : ۳۸ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۵۹
: شماره طرح ۹۷۰۳۸۴-۰۵۶-۰۳-۰۳-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح بنیادی است
خلاصه یا چکیده : به منظور احیا و ارزیابی نمونه های گوجه فرنگی تعداد 1160 نمونه ژنتیکی در گلخانه کشت و 860 نمونه که قوه نامیه کافی داشتند در مزرعه مورد ارزیابی های مورفولوژی قرار گرفتند. میوه های حاصل بذر گیری و پس از شستشو و خشک کردن تحویل آمایشگاه شد. تنوع طول میوه گوجه فرنگی در این مجموعه بین یک تا 11.5 سانتیمتر می باشد. میانگین طول میوه ها در کل مجموعه حاضر 4.9 سانتیمتر و کوچکتر میانگین عرض میوه ها که 4.64 سانتیمتر می باشد. تعداد برچه در گوجه به طور متوسط چهار عدد و نمونه هایی با 14 برچه دیده شد. بذرهای گوجه فرنگی در میوه تا 600 عدد مشاهده شد. نتایج تجزیه به عامل ها نشان داد که سه عامل بیش از 60 درصد واریانس تجمعی تنوع را بیان می کند. عامل اول و دوم مقادیر مشابه و 23 درصد واریانس تنوع نمونه ها و عامل سوم با کاهش شدید و نزدیک 14 درصد تنوع را اشکار کرد. در تجزیه به عامل ها ، صفات تعداد برچه، عرض و قطر گوشت میوه و تعداد بذر در میوه در عامل اول (تحت عنوان میوه گوشتی پر بذر ) نشان دهنده همبستگی صفات از همدیگر می باشد. با توجه به حضور صفات عرض در عامل اول و صفت طول در عامل دوم به نظر می رسد این دو صفت در دو عامل و جهت مختلف عمل می کنند. صفات طول میوه و قطر لایه پوست در عامل دوم(تحت عنوان میوه کبابی و کم بذر) همبستگی مثبت و با صفت ماده جامد محلول و تعداد بذر در میوه همبستگی منفی دارند. به عبارتی این عامل نشان می دهد این میوه های دارای سفتی و قابلیت حمل و نقل برای استفاده تازه خوری مناسب هستند. در تجزیه واریانس مولکولی، گوجه فرنگی ها بر اساس دو تیپ چری با میوه های ریز و سایر نمونه ها ، تفکیک و مورد مقایسه قرار گرفتند. تنوع موجود نشان داد هشت درصد آن مربوط به تنوع بین دو تیپ و 92 درصد تنوع مربوط به تفاوت های داخل مجموعه ها می باشد. پنج پرایمر به طور متوسط 133 باند و4 /18 لوکوس داشتند که 6 /15 لوکوس چند شکلی نشان داد. محتوای اطلاعات چند شکلی در این مطالعه به طور متوسط برابر 888 /0 بود و بهترین پرایمر مورد کاربرد میزان 934 /0محتوای اطلاعات چند شکلی و قدرت تمایز 1 /9 را نشان داد .با توجه به اینکه پنج نشانگر قادر به شناسایی تنوع بالایی در بین 20 نمونه ی ژنتیکی منتخب از سراسر جمعیت بزرگ گوجه فرنگی بودند، می توان نتیجه گرفت این پرایمر ها برای ارزیابی سایر جمعیت ها وانتخاب صفات و الل های متنوع برای اصلاح گوجه فرنگی مناسب می باشند.واژگان کليدي: ارزیابی، احیاء، گوجه فرنگی، بانک ژن گیاهی ملی ایران، تنوع مولکولی ، تنوع مورفولوژیک
: In order to regenerate and evaluate tomato samples, 1160 genetic samples were grown in the greenhouse and 860 samples with sufficient vigor were morphologically evaluated in the field. The fruits were sown and delivered to the laboratory after washing and drying. The variety of tomato fruit length in this set is between one to 11.5 cm. The average length of fruits in the whole present collection is 4.9 cm and smaller, the average width of fruits is 4.64 cm. The average number of stalks in tomatoes was four and samples with 14 stalks were seen. Tomato seeds were observed in up to 600 fruits.The results of factor analysis showed that the three factors represent more than 60% of the cumulative variance of diversity. The first and second factors revealed similar values and 23% variance of sample diversity and the third factor revealed a sharp decrease of nearly 14% diversity. In the breakdown of agents, In factor analysis, the traits of number of stalks, width and diameter of fruit flesh and number of seeds per fruit in the first factor (called full-flesh fleshy fruit) show the correlation of traits with each other. Due to the presence of width traits in the first factor and length traits in the second factor, it seems that these two traits operate in two different factors and directions. The characteristics of fruit length and diameter of the skin layer in the second factor (called grilled fruit and low seed) have a positive correlation and a negative correlation with the characteristics of soluble solids and the number of seeds in the fruit. In other words, this factor shows that these fruits have firmness and portability are suitable for fresh consumption.In molecular analysis of variance, tomatoes were separated and compared with small fruits and other samples based on two types of cherries. The available diversity showed that 8% of it is related to the diversity between the two types and 92% of the diversity is related to the differences within the collections.The five primers averaged 133 bands and 18.4 loci, showing 15.6 polymorphic loci. The content of polymorphic information in this study was 0.888 on average, which showed that the best primer used was 0.934 of polymorphic information content and differentiation power of 9.1. Considering that five selected markers and 20 genetic samples from all large populations had good performance and diversity, it can be concluded that these primers are suitable for evaluating other populations and selecting various traits and alleles for tomato breeding.Keywords: tomato, regeneration, Evaluation. Gene bank of Iran, molecular variation, morphological variation.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی