رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فونستيك بال‌پولك‌داران زيرخانواده‌ Spilomelinae (Lepidoptera: Crambidae) در ايران "


شماره شناسایی : 18873575
شماره مدرک : ۶۱۱۵۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : عالی‌پناه، هلن
: فلسفی، حسین
عنوان اصلي : بررسی فونستيك بال‌پولك‌داران زيرخانواده‌ Spilomelinae (Lepidoptera: Crambidae) در ايران
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Faunistic study of the subfamily Spilomelinae (Lepidoptera: Crambidae) in Iran.
صفحه شمار : ۱۴۳ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۵۸
: شماره طرح ۹۸۰۱۹۵-۰۳۰-۱۶-۱۶-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح بنیادی است
خلاصه یا چکیده : طي انجام اين تحقيق حدود 3000 نمونه شب‌پره متعلق به زیرخانوادۀ Spilomelinae که بیش از 70 سال پیش توسط محققین و متخصصین از مناطق کشور جمع‌آوری شده و در موزه حشرات هایک میرزایانس بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات، مؤسسة تحقیقات گیا‌ه‌پزشکی کشور، نگهداری می‌شوند، به‌همراه نمونه‌هایی که طی انجام این پروژه از استان‌های یزد، کرمان، زنجان و آذربایجان شرقی جمع‌آوری شده‌اند، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. در مجموع 53 گونه از 25 جنس و 9 قبیله شناسایی شد که از این میان یک گونه از جنس Udea Guenée in Duponchel, 1845 به‌عنوان گونۀ جدید برای دنیا توصیف شد. همچنین، جنس Maruca Walker, 1859 و هفت گونۀ Maruca vitrata (Fabricius, 1787)، Dolicharthria stigmosalis (Herrich-Schäffer, 1848)، Duponchelis caidalis Oberthür, 1888، Mecyna lutealis (Duponchel, 1833) ، Metasia gigantalis Staudinger, 1871 ، M. rosealis Ragonot, 1895 و Udea accolalis (Zeller, 1867)، به‌عنوان گزارش جدید برای ایران معرفی می‌شوند. همچنین، جنس مادۀ گونۀ Palpita persicalis (Amsel, 1951) برای اولین بار در دنیا توصیف می‌شود. علاوه‌براین، جزئیات کامل مربوط به پراکنش گونه‌های شناسایی شده بر اساس محل‌های جمع‌آوری آنها به‌کمک برنامه ArcGIS در قالب نقشه ارایه شده است. کلید شناسایی جنس‌ها و گونه‌های شناسایی شدۀ متعلق به هر جنس نیز، برای اولین بار تدوین و ارایه شده است. با استناد به نتایج حاصل از تحقیق حاضر و مطالعاتی که قبلاً به انجام رسیده‌اند، تعداد گونه‌های زیرخانوادۀ Spilomelinae در ایران به 72 گونه از 28 جنس می‌رسد. لغات کلیدی: فون، بال‌پولك‌داران، Crambidae، Spilomelinae، گزارش جديد، ايران 
: During this research, a large collection of the subfamily Spilomelinae, from Yazd, Kerman, Zanjan and East Azarbaijan provinces, was assembled and studied. In addition, the whole collection of this subfamily housed in the Hayk Mirzayans Insect Museum, with more than 3000 specimens, was examined. As a result of this study, totally, 53 species, within 25 genera and nine tribes, are idendified of which an undescribed Udea species was found to be new for the science; the genus Maruca Walker, 1859 and seven species namely, Maruca vitrata (Fabricius, 1787), Dolicharthria stigmosalis (Herrich-Schäffer, 1848), Duponchelis caidalis Oberthür, 1888, Mecyna lutealis (Duponchel, 1833) and Metasia gigantalis Staudinger, 1871, Me. rosealis Ragonot, 1895 and Udea accolalis (Zeller, 1867) are newly reported for the fauna of Iran and the newly discovered female of Palpita persicalis (Amsel, 1951) is first described. Furtheremore, detailed information about the collecting sites of the species are provided, and their distribution maps are presented using ArcGIS. The identification keys for the known Iranian Spilomeline genera and species are also provided for the first time. In light of the current research and previous studies, the total number of the Iranian spilomeline taxa rise to 72 species in 28 genera.Key words. Fauna, Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae, new records, female Palpita persicalis, Iran.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی