رکورد قبلیرکورد بعدی

" غربال و شناسايی فاميل‌های تمام‌خواهری چغندرقند از نظر تحمل به خشکی در شرايط مزرعه "


شماره شناسایی : 18873573
شماره مدرک : ۶۱۱۵۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : رجبی، اباذر
: طالقانی، داریوش
: فصاحت، پرویز
: حسین‌پور، مصطفی
: بدخش، زهرا
عنوان اصلي : غربال و شناسايی فاميل‌های تمام‌خواهری چغندرقند از نظر تحمل به خشکی در شرايط مزرعه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Screening and Identification of Sugar Beet Drought Tolerant full-sib families in the Field
صفحه شمار : ۲۴ ص.مصور، جدول
وضعیت انتشار : :کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۵۶
: شماره طرح ۹۹۱۱۰۲-۰۳۱-۰۲-۰۲-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : کمبود آب از عوامل مهم محدود کننده تولیدات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد. معرفی ارقام متحمل به خشکی محصولات زراعی از جمله چغندرقند در این مناطق از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین منظور، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تکرار در سال زراعی 1398-99 در ایستگاه تحقیقات مهندس عبدالرسول مطهری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 36 فامیل تمام خواهری، 3 رقم شاهد و والد گرده افشان یکی از ارقام شاهد (پایا) بود. آبياري آزمايش تا مرحله سبز شدن بذرها و استقرار گياهچه ها بطور معمول (100 درصد نیاز آبی گیاه) و پس از آن، براساس 50 درصد نیاز آبی گیاه تنظيم گردید. نتایج نشان داد بین فامیل ‌ها از نظر صفات مختلف اختلاف معنی‌دار وجود دارد. در میان فامیل ها بیشترین عملکرد شکر سفید (05 /7 تن در هکتار) به فامیل شماره 9 (S1-980164) تعلق داشت که به همراه شاهد متحمل پایا (با 96 /8 تن در هکتار) گروه برتر آماری را تشکیل دادند. بالاترین درصد قند و درصد قند سفید (به ترتیب 39 /20 و 21 /17 درصد) در فامیل شماره 35 (S1-980231) و بالاترین ضریب استحصال شکر (53 /85 درصد) در فامیل شماره 13 (S1-980176) مشاهده شد. با توجه به نتایج می‌توان از فامیل های تمام خواهری شماره 9، 13 و 35 برای تهیه هیبریدهای متحمل به خشکی استفاده کرد. واژه‌های کلیدی: چغندرقند، دوره رشد، کیفیت، اصلاح
: Water scarcity is one of the important factors limiting agricultural production in arid and semi-arid regions of the world. Introduction of drought tolerant cultivars of crops such as sugar beet in these areas is of special importance. For this purpose, an experiment in the form of a randomized complete block design with 6 replications in 2020-21 was conducted at Motahhari Research Station of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran. Experimental treatments included 37 full-sib families, 3 controls and pollinator parent of one of the controls (Paya). Irrigation of experiment up to the emergence and seedling establishment was normal (100% of plant water requirement) and then was adjusted based on 50% of plant water requirement. The results showed that there was a significant difference among the lines for the traits studied. Among the families, the highest white sugar yield (7.05 t/ha) was found in the family 9 which along with Paya (with 8.96 t/ha) formed the superior group. The highest sugar content (20.39%) and white sugar content (17.21%) was observed in the family 35 and the highest extraction coefficient of sugar (85.53%) was found in the family 13. According to the results, the families 9, 13 and 35 can be used to develop drought tolerant hybrids.Key word: Sugar beet, breeding, growth period, quality
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی