رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی و سنتز نانوذرات متخلخل براي تثبيت آنزيم‌های آلفا آميلاز (شوينده) و زايلاناز (خوراک دام) به منظور افزايش پايداری آنها "


شماره شناسایی : 18873570
شماره مدرک : ۶۱۱۵۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : مأمنی، لیلا
: حسينی‌سالکده، قاسم
: آريايی‌نژاد، شهره
: هاديان، پروین
: جوكار شوريجه، فرزانه
عنوان اصلي : طراحی و سنتز نانوذرات متخلخل براي تثبيت آنزيم‌های آلفا آميلاز (شوينده) و زايلاناز (خوراک دام) به منظور افزايش پايداری آنها
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Design and synthesis of porous nanoparticles for the stabilization of alpha- amylase (detergent) and xylanase (animal feed) enzymes to enhance their stability
صفحه شمار : ۱۱۰ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۵۲
: شماره طرح ۹۸۰۵۷۶-۹۵۰۰۴-۰۲۸-۰۵-۰۵-۱۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح تجاری است
خلاصه یا چکیده : در اين پروژه راهکارهايي مبتني بر فناوري نانو جهت پايدارسازي زايلاناز و آميلاز ارائه شده است. ابتدا نانوحفره سيليکايي تهيه و سپس آنزيم بر روي آن تثبيت شد. شکل، ساختار و ويژگيهاي عملکردي آنزيم تثبيت شده توسط روشهاي ميکروسکوپ الکتروني(SEM)، اندازه‌گيري سطح ويژه(BET)، آناليزتوزين حرارتي(TGA) وتفرق ديناميک نور(DLS)تعيين شد. پايداري دمايي زايلاناز انکپسوله به ۹۰درجه سانتی‌گراد افزایش یافت و انبارماني در دمايمحيط براي مدت حداقلي 6 ماه بررسي شد. همچنين زايلاناز تثبيت شده درمحدوده pH اسيدي تا كمي بازي پايداراست و فعاليتش را در برابر تريپسين و پپسين حفظ كرد. نانوذراتZIF ساخته شد و آميلاز روي اين نانوذرات تثبيت شد و بازده تثبيت برابر90%بدست آمد. فعاليت آنزيم تثبيت شده در دماهاي مختلف(۲۵ ،۳۷،۴۵ ،۵۵ ،۶۵سانتیگراد)در حين شستشوي دستي و ماشيني حفظ شد.آنزيم تثبيت شده درpH هاي مختلف7, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 12 تقريبا فعاليت يکساني دارند. بنابراين نانوذراتZIF سبب پايداري آنزيم شده و آميلاز در طول مدت3ماه ماندگاري دردماي محيط فعاليتش حفظ شد و ميزان نشتي آنزيم از سطح در حد ناچيز بود. پس از تثبيت پايداري آنزيم نسبت به سورفکتانتهاي توئين وسديم دودسيل سولفات به ميزان70% افزايش يافت. كليدواژه: نانوذرات مزوحفره سيليکايي، تثبيت آنزيم،زايلاناز، پايدارسازي آنزيم
: Herein, the nanotechnology-based sterategies were presented for immobilization ofamylase and xylanase. Firstly, silica nanoporous were prepared. Then, the enzyme stabilizationprocess was performed on the modified silica surfaces. The shape and structure, and functionalcharacteristics of immobilized enzymes were studied using electron microscopy (SEM), BET,thermal gravimetric analysis (TGA), and dynamic light scattering (DLS). The functional propertiesof the immobilized enzyme showed that its temperature stability increased to 90 °C and the storagestability at room temperature was achieved for a minimum period of 6 months. The immobilizedxylanase was stable in the acidic pH to slightly basic and it almost retained its activity againsttrypsin and pepsin. Then, ZIF NPs were fabricated and amylase stabilized on NPs. The loadingefficiency was 90%. Tthe functional stability of showed that the activity of amylase wasmaintained at different temperatures used during manual and machine washing (25, 37, 45, 55 and65 ° C). The immobilized amylase was stable at different pH of 7, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, and 12. Alsothe amylase was maintained for 3 months at room temperature and, no leaching of amylase wasoccurred during this period. The stability of amylase to surfactants was increased by 70%.Keywords: Mesoporous silica nanoparticles, Enzyme immobilization, Xylanase, Amylase, Enzymestabilization.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی