رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين واکنش لاین های گندم منتخب متحمل به خشکي نسبت به بيماري زنگ زرد در شرايط مزرعه "


شماره شناسایی : 18873567
شماره مدرک : ۶۱۰۴۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صفوي ، صفرعلي
: یاسائی،محسن
: افشاری ، فرزاد
: محمدزاده،جاويد
عنوان اصلي : تعيين واکنش لاین های گندم منتخب متحمل به خشکي نسبت به بيماري زنگ زرد در شرايط مزرعه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Determination of reaction of selected drought-tolerant wheat lines to stripe rust under field conditions
صفحه شمار : ۲۴ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۴۴ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۴۴
: شماره طرح : 990866-075-03-37-04
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : زنگ زرد گندم با عاملPuccinia striiformis f. sp. tritici یکی از مهمترین بیماری¬های گندم می¬باشدکه تولید گندم را در بسیاری از نقاط جهان تهدید می¬کند. به¬منظور جلوگيري از همه¬گیری بيماري وكاهش خسارت ناشي ازآن، استفاده از ارقام مقاوم (به ویژه دارای مقاومت پایدار) بهترين روش كنترل خواهد بود. در پژوهش حاضر،71 ژنوتيپ گندم مربوط به لاین¬های منتخب خشکی در دو منطقه اردبيل و زرقان طی سال زراعی 1400-1399 نسبت به زنگ زرد گندم مورد ارزيابي قرار گرفتند. به منظور استقرار بهتر بیماری، مایه¬زنی مصنوعی خزانه¬ها در شرایط طبیعی مزرعه اجرا شد. يادداشت¬برداري از شدت بیماری در مرحله برگ پرچم، زماني كه بيماري در ارقام حساس به خوبي ظاهر شده بود، براساس درصد پوشش برگ پرچم توسط زنگ زرد طبق مقياس اصلاح شدة كاب (The Modified Cobb,s Scale) و نيز از واكنش گياه به آلودگي (تيپ آلودگي) طبق مقياس رولفز و همكاران(Roelfs et al., 1992) انجام شد. سپس از تركيب اين دو فاکتور، ضريب آلودگي (CI) هر یک از لاین¬های مورد بررسی محاسبه گرديد. علاوه بر ضریب آلودگی و شدت نهایی بیماری (FRS)، مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (rAUDPC) برای لاین¬های منتخب خشکی محاسبه شد. نتايج بررسی تنوع نسبتاً بالایی را در واکنش لاین¬های مذکور نسبت به زنگ زرد گندم نشان داد. به طور کلی از بين لاين¬هاي بررسي شده 37% از ژنوتیپ¬ها ضریب آلودگی بیشتر از 20 و 63% از ژنوتیپ¬ها ضریب آلودگی کمتر از 20 داشتند. لاین¬هایی که ضریب آلودگی پایین¬تر از 20 داشتند، دارای مقدار پایین پارامترهای FRS وrAUDPC نیز بودند و بنابراین می¬توانند برای معرفی به زارعین یا در برنامه¬های به¬نژادی مورد استفاده قرار گیرند. کلمات کلیدی : گندم، زنگ زرد،خشکی،مقاومت تدریجی، مقاومت گیاه کامل
: Yellow rust caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici is an important disease that threatens wheat production in many parts of the world.Production and use of resistant genotypes (particularly those with durable resistance) is the best control method in order to prevent the disease epidemics and to decrease yield losses. In the current research, 71 wheat genotypes of selected drought lines were evaluated in Ardabil and Zarghan in 2020-2021 cropping season. Each line was sown in two rows in 1 meter long and distance 30 cm apart. The susceptible cultivar Morocco was planted as interval after each 10 lines and borders of the nursery. In order to better establish the disease, artificial inoculation of the nursery was carried out under natural field conditions. Infection type (IT) of each entry was scored based on Roelfs et al, method at adult plant stage when disease developed well on flag leaf of susceptible check. The percentage of infected leaf area (disease severity) was also scored using the modified Cobb’s scale at the same time. Coefficients of infection (CI) were calculated by combination of IT and disease severity. In addition to the coefficient of infection (CI) and final rust severity (FRS), therelative areas under disease progress curve (rAUDPC) were also calculated. In this study, partially high variation was observed in reaction of lines against wheat yellow rust. Totally 37% of genotypes had CI>20 and 63% of genotypes had CI value lower than 20. The lineswhich hadCI value lower than 20, also had low values of FRS and rAUDPC parameters and therefore can be candidate for releasing or used in future breeding programs.Key words: Wheat, yellow rust, drought,slow rusting resistance, complete resistance
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی