رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی يک حسگر رنگ‌سنجی بر پايه اكسايش نانوذرات طلا جهت اندازه‌گيری چشمی نيترات و نيتريت "


شماره شناسایی : 18873566
شماره مدرک : ۶۱۱۵۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : قاسمی‌، فروغ
: مامنی، لیلا
: ناصری، آمنه
عنوان اصلي : طراحی يک حسگر رنگ‌سنجی بر پايه اكسايش نانوذرات طلا جهت اندازه‌گيری چشمی نيترات و نيتريت
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Design of a colorimetric sensor based on oxidation of gold nanoparticles for visual detection of nitrate and nitrite
صفحه شمار : ۷۱ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲۶۱۱۵۰
: شماره طرح ۹۷۱۱۴۰-۰۲۳-۰۵-۰۵-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح تجاری است
خلاصه یا چکیده : آلودگي محيط‌زيست، غذا و آب آشاميدني توسط يونهاي نيتريت و نيترات به يک نگراني جهاني تبديل شده است.بنابراين، گسترش يک‌روش تشخيص ساده و ارزان مخصوصا براي تعيين در محل اين يونها بسيارموردتوجه است.در پژوهش حاضر، يک‌روش رنگ‌سنجي بر پايه خوردگي نانوذرات طلا با اشكال كروي و ميله‌اي براي تشخيص كيفي و كمي نيتريت و نيترات ارائه داده شد.اندازه‌گيري نيتريت در دماي اتاق با تغييراندازه نانوذرات پلاسموني و متعاقبا تغييرات طيفي و رنگي امكان‌پذير است. روش توسعه يافته قادر به تعيين نيترات پس ازكاهش به نيتريت توسط پودر‌ روي است.در شرايط بهينه، يک‌رابطه خطي خوب بين غلظت نيتريت/نيترات و پاسخ رنگ‌سنجي در محدوده0 /8 تا 100ميكرومولار و 5 /0 تا 0 /3ميلي‌مولاربا حد تشخيص3 /1 و 3 /173ميكرومولار به ترتيب براي نيتريت و نيترات با استفاده از حسگرنانوذرات ميله‌اي يافت‌شد.تحت شرايط بهينه، محدوده خطي از10 تا 80 ميكرومولار و 2 /1تا5 /3 ميلي‌مولاربا محدوده تشخيص13 /0و 2 /96 ميكرومولاربه ترتيب براي نيتريت و نيترات با استفاده از حسگر نانوذرات كروي يافت‌شد.كاربردعملي حسگرهاي توسعه‌يافته با تعيين نيتريت و نيترات در نمونه‌هاي آب، عصاره خاک و محصولات غذايي مانندسوسيس وكالباس تأييد شد. واژه‌هاي كليدي:حس‌گر رنگ‌سنجي، نانوميله‌هاي طلا، نانوذرات كروي طلا، تشخيص نيتريت، تتشخيصنيترات
: Pollution of the environment, food, and drinking water by nitrite and nitrate ions has becomea global concern. Therefore, the development of a simple and inexpensive method is importantfor determining these ions. In the present study, a colorimetric method is presented based onthe etching of gold nanoparticles with the shapes of spherical (AuNPs) and rod (AuNRs) forqualitative and quantitative detection of nitrite and nitrate. Measurement of nitrite at roomtemperature is possible by changing the size of the plasmonic nanoparticles and subsequentspectral and color changes. The developed method is able to determine nitrate after reductionto nitrite by zinc powder. Under optimal conditions, a good linear relationship was foundbetween nitrite/nitrate concentration and colorimetric response in the range of 8.0 to 100 μmolL-1 and 0.5 to 3.0 mmol L-1 with the detection limits of 1.3 and 173 μmol L-1 for nitrite andnitrate, respectively for AuNR-based sensor. Under optimal conditions, linear ranges from 10to 80 μmol L-1 and 1.2 to 3.5 μmol L-1 with the limit of detection of 0.13 and 96.2 μmol L-1were found for nitrite and nitrate, respectively, using the AuNP-based sensor. The practicalapplication of the developed sensors was confirmed by determining nitrite and nitrate in watersamples, soil extracts, plant extracts, and food products such as sausage and salami.Keywords: Colorimetric sensor, Gold nanorods, Spherical gold nanoparticles, Nitritedetection, Nitrate detection
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی