رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی برخی از واریته های بومی بادمجان بانک ژن گیاهی ملی ایران در شرایط منطقه سیستان "


شماره شناسایی : 18873564
شماره مدرک : ۶۱۰۴۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : بخشی،بهنام
: عباسي کوه پالکاني،جهانگير
: ناروئی راد، محمدرضا
: فنایی، حمیدرضا
: محمدی نیا،نادر
: سارانی، منصور
عنوان اصلي : ارزیابی برخی از واریته های بومی بادمجان بانک ژن گیاهی ملی ایران در شرایط منطقه سیستان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Regeneration and evaluation of some eggplant landraces of Iran national plant gene bank in the conditions of the Sistan region
صفحه شمار : ۴۳ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۴۳ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۴۳
: شماره طرح-----
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:بنیادی است
خلاصه یا چکیده : در حال حاضر حدود یک دهه از احیای نمونه¬های ژنتیکی بادمجان موجود در بانک ژن می¬گذرد. به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی بادمجان، نیاز به احیاء نمونه¬های ژنتیکی موجود در بانک ژن است. در این تحقیق، به منظور احیاء و ارزیابی نمونه¬های ژنتیکی بادمجان در منطقه سیستان، تعداد 40 نمونه از بانک ژن گیاهی ملی ایران دریافت شد. از این تعداد نمونه ژنتیکی دریافت شده، تعداد 36 مورد احیاء و بذور آن برای بانک ژن ارسال گردید. همچنین در طی دوره رشد صفات مختلف کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش به صورت مشاهده¬ای و در طی یک سال انجام شد. نتایج حاصل از مشاهدات با استفاده از روش¬های آماری توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین همبستگی بین صفات کمی با استفاده از روش پیرسون و برای صفات کیفی با استفاده از روش اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفتند. از بین نمونه¬های ژنتیکی مورد ارزیابی تعدادی نمونه با ویژگی مطلوب انتخاب شدند که به دلیل ویژگی¬های مطلوب از جمله عملکرد بالا و صفات کیفی مناسب قابل استفاده برای برنامه¬های اصلاحی بادمجان خواهند بود.واژه¬های کلیدی: بادمجان، تنوع ژنتیکی،سیستان، همبستگی
: It is now almost a decade since the accessions of eggplant in the gene bank were regenerated. In order to preserve the genetic resources of eggplant, it is necessary to regenerate the accessions. In this study, in order to regenerate and evaluate the accessions of eggplants in the Sistan region, 40 accessions were received from the National Plant Gene Bank of Iran. Of these accessions received, 36 were regenerated and the seeds were sent to the National Plant Gene Bank of Iran. Also, different quantitative and qualitative traits were evaluated during the growth period. The experiment was performed observationally for a period of one year. The results of the observations were evaluated using descriptive statistical methods. Also, the correlations between quantitative and qualitative traits were examined using Pearson and Spearman methods, respectively. In the current study some accessions with desirable characteristics were selected that can be used for eggplant breeding programs due to desirable characteristics such as high yield and suitable quality traits. Keywords: Correlation, Eggplant, Genetic diversity, Sistan
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی