رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثر تنش شوري بر غلظت گوسيپول دانه پنبه با تاکيد بر نقش آن در توليد داروهاي سرطاني "


شماره شناسایی : 18873560
شماره مدرک : ۶۱۰۴۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : الهام فغانی،
: حسن سعیدی،
: کلاهی، مریم
: دودانگی،صدیقه
: مقیسه،الهام
: صفرنژاد،عطیه
: داداش زاده، الناز
: قاسمی بزدی، کمال
: گلدسون بارنابای، آندره
عنوان اصلي : بررسي اثر تنش شوري بر غلظت گوسيپول دانه پنبه با تاکيد بر نقش آن در توليد داروهاي سرطاني
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study of Salinity Stress effect on Gossypol concentration of cotton seed with emphasis on their role on cancer drugs production
صفحه شمار : ۳۵ص.: جدول، نمودار
وضعیت انتشار : گرگان: موسسه تحقیقات پنبه کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۴۲ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۴۲
: شماره طرح : 95105-0751-07-3
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:بنیادی است
خلاصه یا چکیده : گوسیپول‌ها ترکیبات پلی فنولی است که در غده‌هایی در برگ، ساقه و بذر پنبه یافت می شود. گوسیپول‌ بر سلول‌هاي سرطاني و توموري اثر تنظيم کنندگي دارد. با توجه به نقش عوامل غير زيستي بر کيفيت و خلوص متابوليت‌هاي ثانويه از جمله گوسیپول و نقش آن در کاهش تکثیر سلول های سرطانی، پروژه اي در آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. به منظور کنترل سطوح شوري خاک، 8 رقم پنبه در سه سطح خاک غيرشور (کمتر از 4 دسي زيمنس بر متر) و شوري متوسط (8 تا 9دسي زيمنس بر متر) و شوري بالا (12 تا 13دسي زيمنس بر متر) در گلدان‌هاي بزرگ کشت شد. پس از رسيدگي دانه، تعداد گوسيپول شمارش شده و سپس از غدد موجود در دانه استخراج شد. گوسیپول استخراجی براي آزمايشات تکميلي بر سلولهاي سرطانی در اختيار متخصصين فارماکولوژي دانشگاه علوم پزشکي قرار گرفت. نتایج نشان داد رقم گلستان در شوری بالا، بیشترین میزان فنل بذر و پوسته بذر را داشت .گوسیپول حاصله از رقم آربارئوم استحصالی از محیط غیرشورکمترین درصد کشندگی سلول سرطانی را داشت گوسیپول استحصالی از بذور ارقام گلستان، ترمز 14 و مه‌ریز بیشترین درصد کشندگی سلول سرطانی را در بین ارقام مورد مطالعه داشتند. گوسیپول ارقام مه‌ریز در غلظت های با خلوص 40 میکرولیتر در سلول سرطانی تا 95% اثرکشندگی داشتند در حالی‌که رقم گلستان در غلظت 5 میکرولیتر کمترین اثر کشندگی داشت. واژه‌هاي كليدي: پنبه، سلول سرطانی، شوری، گوسیپول
: Gossypols are polyphenolic compounds that are found in cotton leaf, stem and seed. Gossypol has a regulating effect on cancer and tumor cells, Considering the role of abiotic agents on the quality and purity of secondary metabolites, this project was arranged as a factorial in a randomized complete block design with three replications experiment. In order to manage soil salinity 8 cotton genotypes were planted in three salinity doses (S0 [X<4 dSm-1]; S1[8-9 dSm-1]; S2[12-13 dSm-1]) in large pots. After seed maturity, number of gossypol glands was counted, Moreover, gossypol was extracted from gland seeds. Gossypol extracted were provided for additional tests on cancer cells were provided to pharmacologists of the University of Medical Sciences. Results showed Golestan genotype in severe salinity had the most phenol content in seed and seed coat. Gossypol of arbareum in exposed to Non-salinity had the lowest cancer cell death. Gossypol content of Golestan, Termez14 and Mehriz had the most cancer cell death. Gossypol of Mehriz with purity 40µl concentration in cancer cell had the most death effects, 95%, on cancer cell in high, but Golestan with purity 40µl concentration had the lower cell death influence . Key Words: Cotton; Cancer cell; Salinity; Gossypol
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی