رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي خصوصيات بيوشيميايي و حسي دم کرده چاي (سبز و سياه) و سبوس برنج "


شماره شناسایی : 18873556
شماره مدرک : ۶۱۴۷۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : پارسا، فاطمه
: تجددي طلب، کبري
: حبيبي، فاطمه
: صفائي چائي کار، صنم
: محبيان اطاقوري، صغري
: يکتاي احمد گورابي، ميترا
: محسني ماسوله، طاهره
: چراغي، کلثوم
عنوان اصلي : ارزيابي خصوصيات بيوشيميايي و حسي دم کرده چاي (سبز و سياه) و سبوس برنج
نام نخستين پديدآور : پارسا، فاطمه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigation of biochemistry and sensory properties of the infusion of (green and black) tea (Camellia sinensis) and rice bran (Oryza sativa)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷۶۱۴۷۵
: شماره طرح : 3-21-3304-008-990039
: سامانه سمپات
توصیفگر : دمنوش چای و سبوس برنج، ارزیابی‌های حسی، بیوشیمیایی و میکروبی.
خلاصه یا چکیده : چکیده دم‌نوش گیاهی چای (سیاه و سبز) و سبوس برنج به دلیل داشتن خواص‌ مکمل آنتی‌اکسیدانتی، مغذی و حسی یک دم‌نوش فراسودمند در جهت ارتقای سلامت مصرف‌کننده است. در این راستا این پروژه با هدف ارائه فرمول بهینه از دم‌نوش چای (سیاه و سبز) و سبوس برنج بر اساس ارزیابی‌های حسی و بیوشیمیایی انجام شده است. یک تیمار سبوس پایدار نشده و دو تیمار سبوس‌ پايدار شده حرارتي در دمای 110 و 120 درجه‌ سانتی‌گراد در چهار سطح (صفر، 10 ،20 و 30 درصد وزن چای) به تی‌بگ سه گرمی چای سیاه و دو گرمی چای سبز در سه تکرار اضافه شدند و به عنوان 10 فرمولاسیون برای هر کدام از چای‌های سیاه و سبز مورد ارزیابی آزمون حسی، بیوشیمیایی و میکروبی قرار گرفتند. طرح در قالب بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد و داده‌های ارزیابی حسی و بیوشیمیایی به طور جداگانه مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. ارزیابی حسی تیمارها توسط 5 نفر ارزیاب آموزش دیده و 30 نفر ارزیاب آموزش ندیده با استفاده از آزمون حسی مصرف‌کننده‌گرا (لذت بخشی) و به روش امتیازدهی هدونیک 9 نقطه‌ایی نمره 1 تا 9 برگزار شد. نتایج ارزیابی‌های حسی نشان داد، که میانگین نمره‌های قبولی تیمارها توسط گروه آموزش دیده از 6/90 تا 8/20 (کمی دوست داشتم تا زیاد دوست داشتم) و توسط گروه آموزش ندیده از 6/00 تا 7/06 ( کمی دوست داشتم تا تقریبا دوست داشتم) بود. بنابراین همه تیمارها در هر دو گروه میانگین نمره قبولی را اخذ کردند. تاثیر تیمارها بر خصوصیات بیوشیمیایی معنی‌دار بود. در بین تیمارهای ترکیبی، بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانتی مربوط به تیمار چای (سیاه و سبز) و 10 درصد سبوس بود و تیمار چای (سیاه و سبز) و 20 درصد سبوس در رتبه دوم قرار داشت. مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانتی بین دو تیمار چای (سیاه و سبز) با 10 و 20 درصد سبوس نشان داد که تفاوت بین آن‌ها (2/5 درصد چای سیاه و 4 درصد چای سبز) قابل توجه نیست. همچنین تیمار چای (سیاه و سبز) و 20 درصد سبوس در مقایسه با 10 درصد سبوس علاوه بر داشتن فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و خواص حسی مطلوب دارای ارزش غذایی و دارویی بیشتری است. درنتیجه تیمار چای (سیاه و سبز) و 20 درصد سبوس برنج به عنوان بهترین تیمار برای تولید دمنوش‌های فراسودمند معرفی می‌شود.
: Evaluation of biochemical and sensory properties of the tea (black and green) and rice bran infusion Abstract: Tea (black and green) and rice bran herbal is a functional drink to consumer health due to its antioxidant, nutritional and sensory complementary properties. Due to this subject, this project was carried out for the optimal production of tea (black and green) and rice bran based on sensory and biochemical evaluations. One treatment of unstable rice bran and two treatments of heat-stabilized rice bran at 110 and 120 ° C in four levels (zero, 10, 20 and 30% weight of tea) were added to 3- grams teabag of black tea and 2-gram teabag of green tea in three replications. 10 formulations of black and green tea with bran rice were evaluated by the microbial, biochemical and sensory tests. The design was performed in a randomized complete block design. Sensory and biochemical data were analyzed for separately. Sensory evaluation of treatments was performed by 5 trained evaluators and 30 untrained evaluators using consumer-oriented sensory test (pleasure) and 9-point hedonic scoring method with a score of 1 to 9. The results of sensory evaluations showed that the average acceptance scores of the treatments by the trained group ranged from 6.90 to 8.20 (I liked a little to a lot) and by the untrained group from 6.00 to 7.06 (a little liked to almost liked). Therefore, all treatments in both groups received the mean acceptance score.The effect of treatments on biochemical properties was significant. Among the combined treatments, the highest antioxidant activity was related to tea (black and green) and 10% rice bran, and tea (black and green) and 20% rice bran were in second place. Comparison of antioxidant activity between tea (black and green) and rice bran 10% with 20% showed that the difference between them (black tea 2.5% and green tea 4%) was not noticeable. also, tea (black and green) and 20% rice bran compared to tea (black and green) and 10% rice bran in addition to having antioxidant activity and desirable sensory properties has more nutritional and medicinal value. So, tea (black and green) and 20% rice bran is introduced as the best treatment for the production of beneficial drinks. Keywords: Tea and rice bran herbal, evaluations of sensory, biochemical and microbial.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی