رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهيه فرمولاسيون زيست سازگار ايميداکلوپريد/ سولفور با ويژگي رهاسازي کنترل شده در جهت کنترل پسيل معمولي پسته "


شماره شناسایی : 18873555
شماره مدرک : ۶۱۴۷۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : معماري زاده، نرگس
: معماري زاده، نرگس
: سيرجاني، محمد
: زهدي، هادي
: عادلي، محسن
: جوکار، صفورا
: رشيدي پور، مرضيه
عنوان اصلي : تهيه فرمولاسيون زيست سازگار ايميداکلوپريد/ سولفور با ويژگي رهاسازي کنترل شده در جهت کنترل پسيل معمولي پسته
نام نخستين پديدآور : معماري زاده، نرگس
عنوان اصلي به زبان ديگر : Preparation of biocompatible formulation of Imidacloprid/Sulfur with controlled release feature for control of common pistachio psyllid
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷۶۱۴۷۳
: شماره طرح : 04-16-16-027-980151
: سامانه سمپات
توصیفگر : فرمولاسیون
: زیست سازگار
: ایمیداکلوپرید
: سولفور
: پسیل معمولی پسته
: رهاسازی کنترل شده
خلاصه یا چکیده : هدف این پروژه تهیه فرمولاسیون زیست سازگار میکروکپسول ایمیداکلوپرید+سولفور با ویژگی رهاسازی کنترل شده در جهت کنترل بهینه آفت کلیدی پسيل معمولي پسته است. ارزیابی فرمولاسیون‌ها¬ی تهیه شده، با استفاده از آنالیزهای گوناگون اسپکتروسکوپی، میکروسکوپی و دمایی انجام شد. نتایج آنالیز شیمیایی FTIR فرمولاسیون ها، حاکی از تشکیل موفقیت آمیز میکروکپسول ها در خودآرایی مولکولی کوپلیمر بود. بررسی آنالیز تصاویر TEM در زمان سنتز، مؤید تشکیل میکروکپسول های کروی ایمیداکلوپرید با میانگین اندازه 400 نانومتر در مورد فرمولاسیون میکرو-ایمیداکلوپرید و میکروکپسول های کروی و 2 لایه ایمیداکلوپرید/سولفور با میانگین 200 نانومتر در مورد فرمولاسیون میکرو-ایمیداکلوپرید/سولفور، حاصل از خودآرایی مولکولی کوپلیمرهای خطی- دندریتیک بوده است. ثبات فرمولاسیون در طول زمان نیز با آنالیز DLS ثابت شد. ارزیابی رهایش فرمولاسیون¬ها در شرایط in vitro مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بیانگر مدل رفتاری یکسان برای هر 3 فرمولاسیون های حاوی ایمیداکلوپرید و رهایش آهسته تر در مورد فرمولاسیون میکرو ایمیداکلوپرید/سولفور بود. نتایج آنالیز حرارتی TGA نیز نشان دهنده افزایش درصد کپسوله شدن ایمیداکلوپرید در خودآرایی کوپلیمر در حضور سولفور است. به طور کلی آنالیزهای تایید کرد که فرمولاسیون میکرو ایمیداکلوپرید/سولفور کیفیت بهتری از لحاظ شیمیایی نسبت به فرمولاسیون میکرو ایمیداکلوپرید دارد. به منظور بررسی تاثیر نوع فرمولاسیون آفت‌کشی در کنترل پسیل پسته، فرمولاسیون های مختلف سنتز و در مقایسه با فرمولاسیون تجاری ایمیداکلوپرید و سولفور در تابستان سال 1397، روی درختان پسته در 2 استان خراسان رضوی و کرمان مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس نتایج کارآیی سنجی در سال اول، تیمارهای بهینه انتخاب و مجدد در سال دوم مورد کارآیی سنجی قرار گرفتند. نتایج کارآیی حشره کشی، علی رغم بکارگیری میزان 3/14 درصد کاهش مصرف ماده موثر در مورد فرمولاسیون میکرو- ایمیداکلوپرید و 23 درصد کاهش مصرف در مورد فرمولاسیون میکرو-ایمیداکلوپرید/سولفور نسبت به فرمولاسیون تجاری، نشان دهنده درصد کارایی یکسان و یا بیشتر فرمولاسیون های نوین نسبت به فرمولاسیون تجاری بود. بنابراین ضمن موفقیت آمیز بودن اختلاط آفت کشی شیمیایی ایمیداکلوپرید و ماده معدنی سولفور در فرمولاسیون میکروکپسول حاصل، با معرفی چنین محصولی می توان از استفاده بی رویه از آفت کش ها جلوگیری کرد که این امر علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی کاهش هزینه کنترل را نیز به همراه خواهد داشت.
: The aim of this project is to prepare a biocompatible formulation of Imidacloprid + Sulfur microcapsules with controlled release feature for optimal control of the key pest of common pistachio psyllid. The formulations were evaluated using various spectroscopic, microscopic and temperature analyzes and the formation of imidacloprid and sulfur microcapsules was confirmed in all of them. The results of FTIR chemical analysis of all formulations indicated the successful formation of microcapsules in the molecular self-assembly of the copolymer. Evaluation of TEM image analysis during synthesis without dilution confirms the formation of imidacloprid spherical microcapsules with an average size of 400 nm in the form of micro-imidacloprid and spherical microcapsules and 2 layers of imidacloprid / sulfur with an average of 200 nm in the form of imidacloprid / Sulfur is the result of molecular self-assembly of linear-dendritic copolymers. The stability of the formulation over time was also confirmed by DLS analysis. Evaluation of release of formulations was evaluated in vitro and the results showed the same behavioral model for all 3 formulations containing imidacloprid and slower release for microimidacloprid / sulfur formulations. The results of TGA thermal analysis also show an increase in the percentage of encapsulation of imidacloprid in the self-assembly of the copolymer in the presence of sulfur. In general, the analyzes confirmed that the microimidacloprid / sulfur formulation is of better chemical quality than the micro-imidacloprid formulation. In order to investigate the effect of pesticide formulation on the control of pistachio psyllids, different formulations were synthesized and compared with commercial formulations of imidacloprid and sulfur in the summer of 1397, on pistachio trees in 2 provinces of Khorasan Razavi and Kerman. Based on the results of efficiency in the first year, the optimal treatments were selected and re-evaluated in the second year. Insecticide efficacy results, despite the use of a 14.3% reduction in active ingredient consumption for the micro-imidacloprid formulation and a 23% reduction in the consumption of the micro-imidacloprid / sulfur formulation compared to the commercial formulation, show the same or more modified mortality rate using new formulations than that of commercial formulations. The results of insecticide efficacy showed that despite the application of lower concentrations than the recommended dose of imidacloprid and sulfur pesticides in CS formulations compared to controls with commercial formulation, not only did the insecticide efficacy not decrease but the modified mortality rate increased significantly. Therefore, while the successful mixing of chemical pesticides imidacloprid and sulfur mineral in the resulting microcapsule formulation, by introducing such products, the indiscriminate use of pesticides can be prevented, which in addition to reducing environmental risks, also reduces the cost of control.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی