رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين ژنوتيپ ويروس برونشيت عفوني در مزارع تجاري مرغ گوشتي و تخمگذار در استان خراسان رضوي "


شماره شناسایی : 18873554
شماره مدرک : ۶۱۴۷۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : طباطبائي زاده، سيد الياس
: مرگان ازغدي، ناصر
: فرزين، حميدرضا
: طرقي، رضا
: ناظمي، سيدرضا
: کيواني راد، تفيسه
: روحبخش، آزيتا
: قربان زاده، محمود
: سودآوري، سعيد
: ترابي، مريم
: ساراني، مژگان
: مرداني، تبسم
: غفورزاده، رضا
: دانشور، نيما
: جمشيديان مجاور، مجيد
: خداوردي ازغندي، مجيد
: قوي، سعيد
: مهدي زاده، محمد
: اعلمي ابرده، جواد
: شکيبي، کامران
: آقايان، عبدالحميد
: شرقي، شهرام
: فخرائي، مجتبي
: ايرانخواه، نويد
: حق بين، علي
عنوان اصلي : تعيين ژنوتيپ ويروس برونشيت عفوني در مزارع تجاري مرغ گوشتي و تخمگذار در استان خراسان رضوي
نام نخستين پديدآور : طباطبائي زاده، سيد الياس
عنوان اصلي به زبان ديگر : Genotyping of infectious bronchitis virus from commercial broiler and laying flocks in Khorasan Razavi province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷۶۱۴۷۲
: شماره طرح : 3-82-1857-034-980985
: سامانه سمپات
توصیفگر : ژنوتایپینگ
: ویروس برونشیت عفونی
: گله های مرغ تجاری
: استان خراسان رضوی
خلاصه یا چکیده : بیماری برونشیت عفونی پرندگان (IB) که توسط ویروس برونشیت عفونی (IBV) ایجاد می شود، یکی از مهم ترین بیماری های تنفسی در ماکیان است. ويروس برونشيت عفوني با درگیر کردن دستگاه هاي تنفس، کليه و توليد مثل در طیور گوشتی و تخمگذار منجر به کاهش توليد گوشت، ایجاد مرگ و میر، کاهش کمی و کيفي تولید تخم مرغ و در نتیجه خسارات اقتصادي در صنعت پرورش طيور مي شود. با توجه به شدت بالای مسری بودن بیماری اجرای اقدامات پیشگیری کننده شامل واکسیناسیون و حفظ امنیت زیستی دارای اهمیت زیادی در کنترل بیماری است. برای حفظ امنیت زیستی، شناسایی مسیر ورود ویروس‌های جدید به یک منطقه مهم است و نشانگرهایی مانند جهش‌های منحصر به فرد، ویروس‌ها را قابل ردیابی می‌کنند. همچنین برای انجام ایمن سازی مؤثر انتخاب سویه های واکسینال مناسب می تواند بر اساس سروتیپ های بیماریزای در گردش در فیلد انجام شود. در این مطالعه که به منظور تعیین ژنوتیپ های درگردش در استان خراسان رضوی انجام گرفت، نمونه برداری از 53 گله مرغ تجاری شامل 32 گله مرغ گوشتی و 21 گله مرغ تخمگذار دارای بیماری تنفسی در طی سالهای 2019 تا 2021 انجام شد. این گله ها در شهرهای مشهد، چناران، تربت حیدریه، کدکن، کلات، گناباد، قوچان، نیشابور، سبزوار، کاشمر، شاندیز، سرخس، باغچه و خواف قرار داشتند. تشخیص عفونت IBV و تعیین ژنوتیپ با استفاده از nested PCR و آنالیز فیلوژنتیک توالی های تکثیر شده HVR3 ژن S1 انجام گرفت. واکنش PCR برای 28 گله (8/52%) مثبت بود؛ 16 مورد در گله های گوشتی و 12 مورد در گله های تخمگذار شناسایی شدند. آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که یازده ویروس شناسایی شده در شهرستان های مشهد (3 گله)، چناران (1 گله)، تربت حیدریه (3 گله)، کدکن (1 گله)، گناباد (2 گله) و قوچان (1 گله) در دودمان GI-23 (IS-Var2-type) طبقه بندی می شوند. همچنین تعداد 20 گله (7/37%) برای سروتیپ 793B و 10 گله (86/18%) برای سروتیپ ماساچوست مثبت بودند. آنالیز نوکلئوتیدی و آمینواسیدی ویروس های دودمان GI-23 نشان داد که اگرچه خاستگاه های این ویروس ها از ویروس های ایرانی واریانت 2 می باشد، اما 10 ویروس در مقایسه با ویروس هایی که تاکنون در GenBank گزارش شده اند دارای جهش های نقطه ای منحصر به فرد می باشند و در سه کلید متفاوت در درخت فیلوژنی قرار می گیرند. برای 5 ویروس این جهش های نقطه ای منجر به تغییرات آمینو اسیدی T270M و A350S شده است بطوریکه این ویروس ها در درخت فیلوژنی پروتئینی در دو کلید متفاوت نسبت به سایر ویروس های واریانت 2 شناسایی شده در ایران قرار می گیرند. آنالیز فواصل تکاملی نشان داد که بیشترین فاصله تکاملی بین ویروس های شناسایی شده در این مطالعه با ویروس های شناسایی شده در سال 2010 در استان خراسان وجود دارد و ویروس بیماریزای شایع در یک فاصله زمانی 10 ساله از IS720 به واریانت 2 تغییر پیدا کرده است (1) (شکل 2). همچنین در این مطالعه مشاهده شد که شیوع ویروس های واریانت 2 در استان در سال های 2020 و 2021 نسبت به سال 2019 کاهش قابل توجهی داشته است. بر اساس نتایج این مطالعه ویروس های در گردش در استان خراسان رضوی تغییرات ژنتیکی منحصر به فردی در مقایسه با سایر ویروس های واریانت 2 شناسایی شده در ایران پیدا کرده اند که می تواند نشاندهنده گردش بالای ویروس های واریانت 2 در گله های استان در طی یک فاصله زمانی حداقل 3 ساله از سال 2016 باشد. بر این اساس باید استفاده از برنامه های واکسیناسیون مؤثرتر در برابر ویروس های واریانت 2 که می تواند به صورت استفاده از واکسن زنده Mass در یکروزگی و واکسن زنده 4/91 در دو هفتگی باشد مورد توجه قرار بگیرد. همچنین اجرای قویتر برنامه های مدیریتی از قبیل امنیت زیستی، تجدید جمعیت گله با جوجه های همسن به دنبال تمیز کردن و ضد عفونی کردن مرغداری ها و نیز وسایل و تجهیزات توصیه می شود.
: Avian infectious bronchitis (IB) caused by the infectious bronchitis virus (IBV) is one of the most important respiratory diseases in poultry. IBV affects the respiratory, kidney, and reproductive systems in broilers and laying chickens and leads to reduced meat production, mortality, quantitative and qualitative loss of egg production, and economic losses in the poultry industry. Due to the highly contagious nature of the disease, the implementation of preventive measures, including vaccination and biosecurity is essential in controlling the disease. For biosecurity, it is important to identify the entry route of new strains of IBV into an area, and markers such as unique mutations make the viruses traceable. Likewise, for effective immunization, the vaccine strain selection can be based on circulating pathogenic serotypes in the field. In this study, which was performed to determine the circulating genotypes in Khorasan Razavi province, 53 commercial chicken flocks including 32 broilers and 21 laying flocks with respiratory diseases were sampled during 2019-2021. Flocks were located in the cities of Mashhad, Chenaran, Torbat Heydariyeh, Kadkan, Kalat, Gonabad, Quchan, Neishabour, Sabzevar, Kashmar, Shandiz, Sarakhs, Baghcheh, and Khaf. Diagnosis of IBV infection and genotyping were performed using nested PCR and phylogenetic analysis of amplified sequences of S1 gene HVR3. PCR was positive for 28 (52.8%) flocks; 16 IBVs were detected in broiler flocks and 12 IBVs in laying flocks. Phylogenetic analysis showed that eleven viruses were detected in Mashhad (3 flocks), Chenaran (1 flock), Torbat Heydariyeh (3 flocks), Kadkan (1 flock), Gonabad (2 flocks), and Quchan (1 flock) were classified in lineage GI-23 (IS-Var2-type). 20 flocks (37.7%) were also positive for 793B serotype and 10 flocks (18.86%) were positive for Massachusetts serotype. Nucleotide and amino acid analysis of GI-23 viruses showed that although the origins of these viruses are Iranian variant 2 IBVs detected in the 2010s, 10 viruses have unique point mutations, and are located in three different clades in the phylogenetic tree. For 5 viruses, point mutations have led to amino acid changes T270M and A350S, and compared to other variant 2 viruses reported from Iran, these viruses are located in two different clades of the protein phylogenetic tree. Analysis of evolutionary distances showed a high evolutionary distance between the viruses detected in this study with the ones detected in Khorasan Razavi province in 2010, and the prevalent pathogenic IBV has changed from IS720 to variant 2 in 10 years. We also observed that the prevalence of variant 2 IBVs in the province in 2020 and 2021 has decreased significantly compared to 2019. Based on the results of this study, circulating viruses in Khorasan Razavi province have found unique point mutations compared to the previously detected variant 2 viruses in Iran, which could indicate the high circulation of variant 2 viruses in the province during at least 3 years period from 2016. Accordingly, the use of more effective vaccination programs against variant 2 viruses should be considered, which can be as live Massachusetts vaccine in one-day chicks and live vaccine of 793B in the second week. It is also recommended to implement stronger management programs such as biosecurity, flock population with peer chickens and cleaning and disinfecting poultry farms, as well as tools and equipment.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی