رکورد قبلیرکورد بعدی

" بهبود عملکرد تولید مثلی گوسفندان (کردی و افشاری) از طریق کاهش سن اولین آبستنی به کمک تغذیه تکمیلی "


شماره شناسایی : 18873534
شماره مدرک : ۶۱۰۳۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : نوروزی ابدال آبادی،محمد
: پیری،حسین
: مویدی، علی اکبر
: قدسی،محمد رضا
: حاجی مجتهد،سید جعفر
عنوان اصلي : بهبود عملکرد تولید مثلی گوسفندان (کردی و افشاری) از طریق کاهش سن اولین آبستنی به کمک تغذیه تکمیلی
عنوان اصلي به زبان ديگر : : Title: Improve the sheep reproductive performance (Kurdish & Afshari) by reducing the age of first pregnancy with supplementary feeding
صفحه شمار : ۳۵ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۳۷ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۱۶۱۰۳۷
: شماره طرح: 244-97-011-1353-43-3
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : این مطالعه به منظور بررسی اثرات تغذیه تکمیلی بره‌های ماده بر نرخ آبستنی، فاصله بین نسلی و بازدهی اقتصادی پرورش میش‌های جوان طراحی شد. سیصد رأس میش‌ آبستن سنگین در دو نژاد کردی و افشاری استفاده شد. پس از زایمان، تعداد 139 بره‌های ماده تحت سیستم مدیریت سنتی(T) بدون تغذیه تکمیلی و مدیریت علمی(S) همراه با تغذیه تکمیلی، طی مدت دو سال پرورش داده شدند. وزن 60 روزگی و وزن در اولین فصل تولید مثلی در دو سیستم T وS به ترتیب در گله کردی 6/11در مقابل 3/24 و 2/31 در برابر 6/43 و در گله افشاری 6/11 در مقابل 7/25 و 1/33 در برابر 3/46 کیلوگرم بود. نرخ بره‌دهی دوساله و وزن بره متولد‌ شده به ازای هر رأس میش جوان اولیه در دو سیستم T و S به ترتیب در گله کردی 8/78 در مقابل 175 درصد و 15/3 در برابر 61/6 کیلوگرم و در گله افشاری 90 در مقابل 7/195 درصد و 45/4 در برابر 10/8 کیلوگرم بود. به‌طور کلی اجرای برنامه تغذیه تکمیلی میش‌ها طی دوره یک ماهه قبل و بعد از زایمان و بره‌های ماده از دوران شیرخوارگی تا سن 7 الی 8 ماهگی موجب افزایش بازده اقتصادی پرورش گوسفند در حدود 140 تا 170 درصد خواهد شد.كليد واژه ها (مثال): گوسفند، بره ماده، کردی و افشاری، تغذیه تکمیلی
: This study was designed to survey the effects of female lambs’ supplementary nutrition on pregnancy rate, intergenerational period and economical efficiency of ewe lams. Three hundred close-up ewes were used in both Kurdish and Afshari breeds. After lambing, 139 female lambs were reared under traditional management system (T) without supplementary feeding and scientific management (S) with supplementary feeding for two years. 60-day-old weight and weight in the first season of reproduction in T and S systems in Kurdish herd were 11.6 vs. 24.3 and 31.2 against 43.6 and in Afshari herd 11.6 vs. 25.7 and 33.1 against 46.3 kg, respectively. Biennial laying rate and weight of lambs born per head of ewe lambs in T and S systems were 78.8 vs. 175 percentage and 3.15 vs. 6.61 kg in Kurdish herd and 90 vs. 195.7 percentage and 4.45 vs. 8.10 kg. in Afshari herd. In general, implementing a supplementary feeding program for ewes during the one-month period before and after lambing and for female lambs from infancy to 7 to 8 months of age will increase the economic efficiency of sheep breeding by about 140 to 170 percentage.Key Words: Sheep, female lamb, Kurdish & Afshari, supplementary feeding.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی