رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی ارقام و لاین‌های برنج متحمل به تنش شوری از طریق نشانگرهای ریزماهواره "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873521
شماره راهنما : ۸۵،۲۱۹
سرشناسه : سیدی، وجیهه
عنوان : شناسایی ارقام و لاین‌های برنج متحمل به تنش شوری از طریق نشانگرهای ریزماهواره [پایان نامه]
نویسنده : وجیهه سیدی
استاد راهنما : بابک ربیعی
استاد مشاور : عاطفه صبوری، مریم حسینی‌چالشتری
دانشگاه/دانشکده : : گیلان، پردیس دانشگاهی
سال تحصیل : ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی کشاورزی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نمره دانشجویی : ۱۹/۴
صفحه شمار : ‮‭۷۰‬ ص: جدول، نمودار
يادداشت : چکیده انگلیسی دارد
چکيده : شوری یکی از مهم‌ترین موانع کشاورزی است، که عملکرد گیاهان زراعی را به شدت کاهش می‌دهد. جهت بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک 30 ژنوتیپ مختلف برنج، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1393 اجرا شد.تنش شوری در مرحله ابتدایی رشد رویشی و در سه سطح شوری کلریدسدیم(0، 6 و 12 دسی زیمنس بر متر) اعمال شد و ارزیابی فنوتیپی براساس دستورالعمل IRRI اجرا و برخی از صفات مرتبط با ریشه و شاخساره و مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه گیاهچه‌ها اندازه‌گیری شد. پس از آن تنوع میان ژنوتیپ‌ها، با استفاده از 12 نشانگر ریزماهواره(SSR) مرتبط با مقاومت به شوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس، وجود تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها را برای همه صفات نشان داد که بیانگر تنوع ژنتیکی میان آنها بود. ژنوتیپ‌های حسنی، شاهپسند، نعمت و FL478 بهترین عملکرد را در هر سه سطح تنش داشتند. همه آغازگرهای ریزماهوراه استفاده شده نیز چند شکل بودند که از میان آنها آغازگر RM493 بیشترین میزان چند شکلی و شاخص تنوع شانون و تنوع ژنی نی را به خود اختصاص داد. همچنین آغازگرهای RM1287، RM3412، RM493 و RM562 دارای پنج و سایر آغازگرها دارای چهار باند بودند و همه آنها چند شکل بودند. کم‌ترین تعداد آلل تکثیر شده مربوط به آغازگر RM5 با سه آلل بود. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش از نشانگرهای مرتبط با SalTol را می‌توان در برنامه‌های مختلف اصلاح برنج به‌منظور غربال و انتخاب ارقام متحمل به تنش شوری در مناطق تحت این تنش محیطی استفاده نمود.کلمات کلیدی: ارزیابی فنوتیپی، برنج، تنوع ژنتیکی، مرحله گیاهچه‌ای، نشانگرهای ریزماهواره.
موضوع : ژن‍ت‍ی‍ک‌
: Genetics
: ع‍ل‍م‌ ال‍وراث‍ه‌
توصیفگر : برنج
شناسه افزوده : دانشگاه گیلان
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۲۹۴۸۵. ۲۱۹موجود‭‬
نظرسنجی