رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت تلفیقی آفت مگس میوه زیتون "


شماره شناسایی : 18873520
شماره مدرک : ۶۱۰۳۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : عباسي مژدهي، محمد رضا
: منشی زاده ،حمید
: قناد آموز ،سعید
: کیهانیان،علی اکبر
: صبح زاهدی،شهریار
: رستم زاد سرشکه، جهانگیر
: محمدی، محمد ابراهیم
: محمد صالحی، مسعود
: امینی،سارا
عنوان اصلي : مدیریت تلفیقی آفت مگس میوه زیتون
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Integrated olive fruit fly manegment
صفحه شمار : ۲۹ص.: جدول، نمودار
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۳۳ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۷۶۱۰۳۳
: شماره طرح : 971219- 128- 1653- 58- 3
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : مگس زیتون، Rossi Bactrocera oleae از آفات مهم زيتون در ايران است. آفت با تغذيه از گوشت ميوه باعث ريزش ميوه¬ها قبل از برداشت و كاهش كيفيت و کمیت روغن زيتون مي¬شود. روش‌های مختلفي از جمله: کاربرد تله‌های مختلف همراه با مواد جلب‌کننده يا فرومون¬هاي جنسي، سم‌پاشی با طعمه مسموم (Bait spray) به‌صورت لکه‌ای روي تنه يا بخشي از تاج درخت و يا کل باغ براي كنترل اين آفت به¬كار گرفته می‌شود. در این پروژه که طی سال¬های 1397 الی 1399 انجام شد از تلفیق تله¬ها برای کنترل این آفت استفاده شد. دو باغ به عنوان پایلوت انتخاب شد. در باغ اول مدیریت و کنترل آفت به روش¬های معمول انجام شد و در باغ دوم از چند نوع تله برای شکار حشرات بالغ استفاده شد. تله¬ها عبارت بودند از کارتهای زرد چسبنده، کارتهای زرد چسبنده به همراه فرمون جنسی، تله مکفیل حاوی پروتئین هیدرولیزات، تله بطری حاوی پروتئین هیدرولیزات و طعمه¬پاشی. نتایج به دست آمده نشان داد که در صورت استفاده از تله¬های مختلف به دلیل نوع کارایی متفاوت آنها در شکار حشرات نر و ماده مگس میوه زیتون، میزان خسارت و آلودگی میوه ها بسیار کم خواهد بود. در سال اول تحقیق در ماه مهر درصد آلودگی میوه¬ها در تیمار شاهد 92/5 ± 66/101 و در باغ تیمار شده 14/2 ± 66/93 بود که دارای اختلاف معنی دار بودند. در سال دوم آزمایش بین تیمارها در اکثر ماه ها اختلاف معنی¬دار وجود داشت. در سال سوم نیز بجز در ماه اول در سایر ماه ها، درصد آلودگی بین دو تیمار دارای اختلاف معنی¬دار بود. البته لازم به ذکر است که با شروع پاییز و خنک شدن هوا و افزایش جمعیت آفت ، درصد آلودگی میوه ها افزایش پیدا کرده و تله ها کارایی بالایی نخواهند داشت.واژه های کلیدی: زیتون، کنترل تلفیقی، تله، مگس میوه زیتون
: Olive fruit fly, Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae) is the most important pest of olive orchards in IRAN. Larve of pest by feeding of fruits causes the fall off before harvesting and reduction the quality and quantity of the olive oil. There are different methods to control the pest such as using different types of traps by attractive compounds or sexual pheromones, bait spray on canopy, trunk or spray on some rows of trees and cover spray. In this project we studied, the application of several traps for olive fruit fly control in 2018 – 2020. Two olive groves were selected as pilots. In the first grove, pest management and control were performed in the usual way, and in another, several types of traps were used to attract adult olive fruit flies. The traps included yellow sticky traps, yellow sticky traps with sex pheromones, Mc-phail traps with protein hydrolyzate, Olipe traps with protein hydrolyzate, and bait spraying.The treatments included yellow sticky trap, yellow sticky trap + sex pheromone, Mcphail trap, olipe traps, bait spray. Results showed that if different traps were used due to their different efficiency in attract male and female of olive fruit fly, the amount of damage and contamination of fruits will be very low. In the first year, in Mehr (Sep/Oct) total infestation in the control was 101.66 ± 5.92 and in the treated grove was 93.66 ± 2.14 That had significant differences. In the second year, there was a significant difference between the treatments in most months. In the third year, except for the first month, in other months, total infestation between the two treatments was significantly different.This is very important that due the beginning of autumn and the cooling of the air and the increase of the pest population, the total infestation of fruits will be increase and the traps will not be very efficient.Keywords: Integrated pest management, Olive, Olive fruit Fly, Trap
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی