رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثرات کشت مخلوط جو با نخود علوفه اي بر خصوصيات کمي و کيفي علوفه در شرايط ديم منطقه کرمانشاه "


شماره شناسایی : 18873518
شماره مدرک : ۶۱۰۳۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : شعباني، اكبر
: خميس آبادي،حسن
: عليپور ،سارا
: محمدی شکوه،دادیار
عنوان اصلي : بررسي اثرات کشت مخلوط جو با نخود علوفه اي بر خصوصيات کمي و کيفي علوفه در شرايط ديم منطقه کرمانشاه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :: Investigation of the effects of Barley-Feed pea cultivation on quantitative and qualitative characteristics of forage in dryland conditions of Kermanshah region .
صفحه شمار : ۳۹ص.:جدول
وضعیت انتشار : مراغه: مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۳۲ مورخ۴۰۰/۱۱/۷۶۱۰۳۲
: شماره طرح: 971229 -106-15-15-2
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : زراعت مخلوط يكي از ارزان‎ترين و قابل دسترس‏ترين روش‏ها براي افزايش توليد محصولات زراعي است. افزایش کمی و کیفی علوفه در یک الگوی مناسب از گیاهان کشت مخلوط و تولید علوفه‏ي با کیفیت، از مزایاي کشت مخلوط به‎شمار می‏آید. در غلات كمبود لايسين و در حبوبات كمبود ميتيونين مشهود است لذا كشت توام آن‏ها مي‏تواند مكمل غذايي مناسبی در تامين نياز غذايي دام تدارک ببیند. به منظور بررسی اثرات کشت مخلوط جو با نخود علوفه‎ای بر خصوصيات کمي و کيفي علوفه در شرايط ديم منطقه کرمانشاه آزمایشی در قالب فاکتوریل در سال زراعي 98-1397 در ایستگاه تحقیقاتی سرارود اجرا گردید. عمليات آماده سازي زمین در اوايل آبان‏ماه وكشت آزمايش در اواخر آبان‏ماه به شیوه جايگزيني انجام شد. در اين آزمايش تراکم‏هاي (۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ بذر در متر مربع) نخود علوفه‎اي به‏عنوان فاکتور اول و نسبت ترکيب تیمارهای بذری در الگوهاي کشت [(کشت خالص جو)، (کشت مخلوط ۷۵ % جو+ ۲۵ % نخود علوفه‎ای)، (کشت مخلوط ۵۰ % جو+۵۰ % نخود علوفه‎ای) و (کشت مخلوط ۲۵ % جو+ ۷۵ % نخود علوفه‎ای)، (کشت مخلوط 15 % جو+ 85 % نخود علوفه‎ای) و (کشت خالص نخود علوفه‌ای)] به‏عنوان فاکتور دوم مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين آزمايش از نسبت برابري زمين (L.E.R) در تیمارهای مختلف استفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ساده فاکتور تراکم بذر و اثرات ساده فاکتور نسبت های ترکیب بذور نخود علوفه‎اي - جو برای تمام صفات مورد مطالعه در سطوح آماری 5 % و 1 % معنی دار بودند. همچنین اترات متقابل تمام صفات مورد مطالعه، بجز نسبت برابري زمين برای بیوماس، در سطوح آماری 5 % و 1 % معنی دار بودند. نتایج این تحقیق بيشترين عملکرد دانه، علوفه‎تر و بیوماسمربوط به تيمارهای کشت خالص جو بود. در کشت مخلوط بيش‎ترين عملکرد علوفه‎تر به مقدار 36052 کیلوگرم در هکتار به تیمار کشت مخلوط (50 % جو +50 % نخود علوفه‎ای با تراکم 150 بذر در مترمربع) تعلق داشت. بالاترین نسبت برابري زمين (40/1LER=) در عملکرد علوفه‎تر متعلق به کشت مخلوط (15 % جو +85 % نخود علوفه‎ای با تراکم 200 بذر در مترمربع) بود. در این تحقیق بیشترین عملکرد دانه در کشت مخلوط به مقدار 3130 کیلوگرم در هکتار به تيمار کشت مخلوط (75 % جو + 25 % نخود علوفه‎ای با تراکم 300 بذر در مترمربع) اختصاص یافت. بیشترین نسبت برابري زمين در صفت عملکرد دانه به میزان 30/1 به تیمار کشت مخلوط (50 % جو +50 % نخود علوفه‎ای با تراکم 150 بذر در مترمربع) اختصاص دارد. حداكثر توليد بیوماس دركشت مخلوط به مقدار 6414 کيلوگرم در هکتار، به تیمار شماره شانزده (50% جو + 50% نخود علوفه‎ای با تراکم 200 نخود علوفه‎ای در متر مربع) بود. در این مطالعه بیشترین نسبت برابري زمين در تولید بیوماس به تیمار شماره 16 (نسبت 50 % نخود علوفه‎ای (با تراکم 200 دانه در مترمربع) + 50% جو سرارود یک) اختصاص یافت (22/1LER=). واژه‌های کليدی: علوفه، نخود علوفه‎ای، جو، عملکرد بیولوژیکی، ديم، کشت خالص، كشت مخلوط.
: Mixed farming is one of the cheapest and most accessible ways to increase crop production. Increasing the quantity and quality of forage in a suitable pattern of intercropping plants and producing quality forage is one of the benefits of intercropping. Lysine deficiency is evident in cereals and methionine deficiency in legumes, so their co-cultivation can provide a suitable nutritional supplement to meet the nutritional needs of livestock. In order to investigate the effects of intercropping of barley with Feedpea on quantitative and qualitative characteristics of forage in rainfed conditions of Kermanshah region, an experiment was carried out in the form of Factorial design in 1397-98 crop year in Sararood research station. Land preparation operations in early November and experimental cultivation in late November were done in a mixed and alternative way. In this experiment, densities :100, 150, 200, 250 and 300 seeds per square meter of Feedpea as the first factor. The ratio of seed treatments in cultivation patterns include: pure barley cultivation, (Mixed cultivation of 75% Barley + 25% Feedpea), (mixed cultivation of 50% barley + 50% Feedpea) , (mixed cultivation of 25% barley + 75% Feedpea), (mixed cultivation of 15% barley + 85% Feedpea) and pure cultivation of Feedpea, were studied as another factor. In this experiment, Land Equality Ratio (L.E.R) was used in different treatments. The results of analysis of variance showed that the simple effects of seed density factor and simple effects of Feedpea -barley seed composition ratios were significant for all studied traits at statistical levels of 5% and 1%. Also, Interactions of all studied traits, except the land equality ratio for biomass, were statistically significant at 5% and 1% levels. The results of this study showed that the highest grain yield, fresh forage and biomass were related to pure barley cultivation treatments. In intercropping, the highest fresh forage yield of 36052 kg / ha belonged to intercropping (50% barley + 50% Feedpea with a density of 150 seeds per square meter). The highest land equality ratio (LER = 1.40) in wet forage yield belonged to intercropping (15% barley + 85% Feedpea with a density of 200 seeds per square meter). Also, the highest grain yield in mixed cultivation of 3130 kg / ha was mixed cultivation (75% barley + 25% Feedpea with a density of 300 seeds per square meter). In this study, the highest land equality ratio in biomass production was allocated to treatment number 16 (50% ratio of forage chickpeas (with a density of 200 seeds per square meter) + 50% of Sararoud I barley) (LER = 1.22).Keyword: Mixed cropping, Forage, Grasspea (Lathyrus sativus), Barley, Biological yield,Dry land
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی